Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 40, от дата 5.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.45


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България (обн., ДВ, бр. 97 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2014 г., бр. 48 от 2015 г., бр. 45 от 2016 г., бр. 45 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г. и бр. 45 и 56 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 след думите „зеленчукови растения“ се добавя „овощни видове“.
§ 2. В § 2 на допълнителните разпоредби след думите „(ОВ, L 23 от 25.1.2019 г.)“ се добавя „Директива за изпълнение (ЕС) 2019/1985 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане съответно на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и на член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (ОВ, L 308 от 29.11.2019 г.)“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 раздел „VII. Овощни родове и видове“ с редове 77 – 102 се отменя.
§ 4. Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1

Научно име на таксона
Обикновено име на таксона
Протокол на CPVO
Festuca arundinacea Schreb.
Тръстиковидна власатка
TP 39/1 от 1.10.2015 г.
Festuca filiformis Pourr.
Финолистна власатка
TP 67/1 от 23.6.2011 г.
Festuca ovina L.
Овча власатка
TP 67/1 от 23.6.2011 г.
Festuca pratensis Huds.
Ливадна власатка
TP 39/1 от 1.10.2015 г.
Festuca rubra L.
Червена власатка
TP 67/1 от 23.6.2011 г.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Твърдолистна власатка
TP 67/1 от 23.6.2011 г.
Lolium multiflorum Lam.
Многооткосен (италиански) райграс
TP 4/2 от 19.3.2019 г.
Lolium perenne L.
Английски райграс (пасищен)
TP 4/2 от 19.3.2019 г.
Lolium х hybridum Hausskn.
Хибриден райграс
TP 4/2 от 19.3.2019 г.
Pisum sativum L. (partim)
Фуражен грах
TP 7/2 rev. 2 от 15.3.2017 г.
PoapratensisL.
Ливадна ливадина
TP 33/1 от 15.3.2017 г.
Vicia faba L.
Бакла
TP 8/1 от 19.3.2019 г.
Vicia sativa L.
Обикновен фий
TP 32/1 от 19.4.2016 г.
Brassica napus L.,var. napobrassica (L.) Rchb.
Брюква
TP 89/1 от 11.3.2015 г.
Raphanus sativus L.var. oleiformis Pers.
Фуражна ряпа
TP 178/1 от 15.3.2017 г.
Brassica napus L.(partim)
Рапица
TP 36/2 от 16.11.2011 г.
Cannabis sativa L.
Коноп
TP 276/1 partialrev. от 21.3.2018 г.
Glycine max (L.) Merr.
Соя
TP 80/1 от 15.3.2017 г.
Gossypium spp.
Памук
TP 88/1 от 19.4.2016 г.
Helianthus annuus L.
Слънчоглед
TP 81/1 от 31.10.2002 г.
Linum usitatissimum L.
Лен
TP 57/2 от 19.3.2014 г.
Sinapis alba L.
Бял синап
TP 179/1 от 15.3.2017 г.
Avena nuda L.
Голозърнест овес
TP 20/2 от 1.10.2015 г.
Avena sativa L. (включва A. byzantina K. Koch)
Овес и червен овес
TP 20/2 от 1.10.2015 г.
Hordeum vulgare L.
Ечемик
TP 19/5 от 19.3.2019 г.
Oryza sativa L.
Ориз
TP 16/3 от 1.10.2015 г.
Secale cereale L.
Ръж
TP 58/1 от 31.10.2002 г.
Sorghum bicolor (L.) Moench
Сорго
ТР 122/1 от 19.3.2019 г.
Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
Суданка
ТР 122/1 от 19.3.2019 г.
Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Хибриди, получени от кръстосване на Sorghum bicolor и Sorghum sudanense
TP 122/1 от 19.3.2019 г.
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus
Тритикале
(Хибриди, получени от кръстосване на видове от рода Triticum и видове от рода Secale)
TP 121/2 rev. 1 от 16.2.2011 г.
Triticum aestivum L.
Пшеница обикновена
TP 3/5 от 19.3.2019 г.
Triticum durum Desf.
Пшеница твърда
TP 120/3 от 19.3.2014 г.
Zea mays L.(partim)
Царевица
TP 2/3 от 11.3.2010 г.
Solanum tuberosum L.
Картофи
TP 23/3 от 15.3.2017 г.

Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“
§ 5. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1

Научно име на таксона
Обикновено име на таксона
Методика на UPOV
Beta vulgaris L.
Кръмно цвекло
TG/150/3 от 4.11.1994 г.
Agrostis canina L.
Кучешка полевица
TG/30/6 от 12.10.1990 г.
Agrostis gigantea Roth.
Гигантска полевица
TG/30/6 от 12.10.1990 г.
Agrostis stolonifera L.
Издънкова (бяла) полевица
TG/30/6 от 12.10.1990 г.
Agrostis capillaris L.
Обикновена полевица
TG/30/6 от 12.10.1990 г.
Bromus catharticus Vahl
Овсига
TG/180/3 от 4.4.2001 г.
Bromus sitchensis Trin.
Овсига
TG/180/3 от 4.4.2001 г.
Dactylis glomerata L.
Ежова главица
TG/31/8 от 17.4.2002 г.
xFestulolium Asch. et Graebn.
Хибриди, получени от кръстосване на видове от рода Festuca и видове от рода Lolium
TG/243/1 от 9.4.2008 г.
Phleum nodosum L.
Тимотейка
TG/34/6 от 7.11.1984 г.
Phleum pratense L.
Ливадна тимотейка
TG/34/6 от 7.11.1984 г.
Lotus corniculatus L.
Звездан обикновен
TG/193/1 от 9.4.2008 г.
Lupinus albus L.
Бяла лупина
TG/66/4 от 31.3.2004 г.
Lupinus angustifolius L.
Теснолистна лупина
TG/66/4 от 31.3.2004 г.
Lupinus luteus L.
Жълта лупина
TG/66/4 от 31.3.2004 г.
Medicago doliata Carmign.
Стройностъблена люцерна
TG 228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago italica (Mill.) Fiori
Италианска люцерна
TG 228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.
Крайбрежна люцерна
TG 228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago lupulina L.
Люцерна хмеловидна
TG 228/1 от 5.4.2006 г.
MedicagomurexWilld.
Кръглоплодна люцерна
TG 228/1 от 5.4.2006 г.
MedicagopolymorphaL.
Изменчива люцерна
TG 228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago rugosa Desr.
Набръчкана люцерна
TG 228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago sativa L.
Обикновена люцерна
TG/6/5 от 6.4.2005 г.
Medicago scutellata (L.) Mill.
Щитовидна люцерна
TG 228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago truncatula Gaertn.
Отсеченолистна люцерна
TG 228/1 от 5.4.2006 г.
Medicago x varia T. Martyn
Хибридна люцерна
TG/6/5 от 6.4.2005 г.
Trifolium pratense L.
Детелина червена
TG/5/7 от 4.4.2001 г.
Trifolium repens L.
Детелина бяла
TG/38/7 от 9.4.2003 г.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Фацелия
TG/319/1 от 5.4.2017 г.
Arachis hypogaea L.
Фъстъци
TG/93/4 от 9.4.2014 г.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Репица
TG/185/3 от 17.4.2002 г.
Carthamus tinctorius L.
Сафлор
TG/134/3 от 12.10.1990 г.
Papaver somniferum L.
Мак
TG/166/4 от 9.4.2014 г.

Текстът на тези методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
* Изпитване за сортове тютюн се извършва по методика на UPOV Nicotiana tabacum L. TG/195/1 от 17.04.2002 г.“
§ 6. Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1

Научно име на таксона
Обикновено име на таксона
Протокол на CPVO
Allium cepa L. (лукова група)
Лук и шалот
TP 46/2 от 1.4.2009 г.
Allium cepa L. (сборна група)
Шалот
TP 46/2 от 1.4.2009 г.
Allium fistulosum L.
Лук батун
TP 161/1 от 11.3.2010 г.
Allium porrum L.
Праз
TP 85/2 от 1.4.2009 г.
Allium sativum L.
Чесън
TP 162/1 от 25.3.2004 г.
Allium schoenoprasum L.
Лук резанец
TP 198/2 от 11.3.2015 г.
Apium graveolens L.
Листна и дръжкова целина
TP 82/1 от 13.3.2008 г.
Apium graveolens L.
Кореновидна целина
TP 74/1 от 13.3.2008 г.
Asparagus officinalis L.
Аспержи
TP 130/2 от 16.2.2011 г.
Beta vulgaris L.
Цвекло салатно, включително „Cheltenham“
TP 60/1 от 1.4.2009 г.
Beta vulgaris L.
Манголд
TP 106/1 от 11.3.2015 г.
Brassica oleracea L.
Листно зеле
TP 90/1 от 16.2.2011 г.
Brassica oleracea L.
Цветно зеле (карфиол)
TP 45/2 rev. 2 от 21.3.2018 г.
Brassica oleracea L.
Броколи
TP 151/2 rev. от 15.3.2017 г.
Brassica oleracea L.
Брюкселско зеле
TP 54/2 rev. от 15.3.2017 г.
Brassica oleracea L.
Алабаш
TP 65/1 rev.от 15.3.2017 г.
Brassica oleracea L.
Савойско зеле, бяло главесто зеле и червено главесто зеле
TP 48/3 rev. от 15.3.2017 г.
Brassica rapa L.
Китайско зеле
TP 105/1 от 13.3.2008 г.
Capsicum annuum L.
Пипер
TP 76/2 rev.от 15.3.2017 г.
Cichorium endivia L.
Къдраволистна и обикновена ендивия
TP 118/3 от 19.3.2014 г.
Cichorium intybus L.
Индустриална цикория
TP 172/2 от 1.12.2005 г.
Cichorium intybus L.
Широколистна цикория или италианска цикория
TP 154/1 rev. от 19.3.2019 г.
Cichorium intybus L.
Цикория
TP 173/2 от 21.3.2018 г.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Дини
TP 142/2 от 19.3.2014 г.
Cucumis melo L.
Пъпеши
TP 104/2 от 21.3.2007 г.
Cucumis sativus L.
Краставици и корнишони
TP 61/2 rev. 2 от 19.3.2019 г.
Cucurbita maxima Duchesne
Тиква
TP 155/1 от 11.3.2015 г.
Cucurbita pepo L.
Тиквички
TP 119/1 rev. от 19.3.2014 г.
Cynara cardunculus L.
Артишок и кардун
TP 184/2 от 27.2.2013 г.
Daucus carota L.
Моркови и фуражни моркови
TP 49/3 от 13.3.2008 г.
Foeniculum vulgare Mill.
Резене
TP 183/1 от 25.3.2004 г.
Lactuca sativa L.
Салата
TP 13/6 rev. от 15.2.2019 г.
Solanum lycopersicum L.
Домати
TP 44/4 rev. 3 от 21.3.2018 г.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Магданоз
TP 136/1 от 21.3.2007 г.
Phaseolus coccineus L.
Многоцветен фасул
TP 9/1 от 21.3.2007 г.
Phaseolus vulgaris L.
Фасул пешак и фасул вейков
TP 12/4 от 27.2.2013 г.
Pisum sativum L. (partim)
Грах набръчкан, грах кръглозърнест и грах захарен
TP 7/2 rev. 2 от 15.3.2017 г.
Raphanus sativus L.
Репички и черна ряпа
TP 64/2 rev. от 11.3.2015 г.
Rheum rhabarbarum L
Ревен
TP 62/1 от 19.4.2016 г.
Scorzonera hispanica L.
Черен корен
TP 116/1 от 11.3.2015 г.
Solanum melongena L.
Патладжан
TP 117/1 от 13.3.2008 г.
Spinacia oleracea L.
Спанак
TP 55/5 rev. 2 от 15.3.2017 г.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Полска салата
TP 75/2 от 21.3.2007 г.
Vicia faba L. (partim)
Бакла
TP Broadbean/1 от 25.3.2004 г.
Zea mays L. (partim)
Захарна царевица и пуклива царевица
TP 2/3 от 11.3.2010 г.
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner
Подложки домати
TP 294/1 rev. 3 от 21.3.2018 г.
Cucurbita maxima Duchesnex Cucurbita moschata Duchesne
Междувидови хибриди от CucurbitamaximaDuchesneхCucurbitamoschataDuchesne за използване като подложки
TP 311/1 от 15.3.2017 г.

Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 юни 2020 г., съгласно чл. 3 на Директива за изпълнение (ЕС) 2019/1985 могат да се прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните варианти, приложими преди изменението им с Директива за изпълнение (ЕС) 2019/1985.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 4, 5 и 6, които влизат в сила от 1 юни 2020 г.
Министър: Десислава Танева
3107