Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 40, от дата 5.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.44


Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“ (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм., бр. 9, 60 и 73 от 2010 г., бр. 32 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г. и бр. 12 и 75 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 3:
а) в т. 5 и 6 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“;
б) точки 10, 11, 12 и 13 се отменят;
в) точка 23 се изменя така:
„23. определя със заповед служители, които осъществяват проверката на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и производството по установяване на конфликт на интереси;“
г) създава се нова т. 24:
„24. определя длъжностно лице по защита на данните съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) (OB, L 119 от 4 май 2016 г.);“
д) създават се т. 25 и 26:
„25. оправомощава със заповед служители, които да осъществяват контрола по чл. 17, ал. 3 и 5 във връзка с ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за маслодайната роза и да съставят актове за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза;
26. издава наказателните постановления въз основа на актовете за установяване на нарушенията по Закона за маслодайната роза;“
е) досегашната т. 24 става т. 27.
§ 2. В чл. 13 т. 17 се изменя така:
„17. води публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, като по отношение на декларациите за имущество и интереси публична е само частта за интересите съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 – 14 от ЗПКОНПИ;“.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В т. 16 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
3. В т. 40 думите „информационната база данни на МЗХ“ се заменят с „националния публичен електронен регистър“.
4. В т. 41 и 42 абревиатурата „МЗХ“ се заменя с „МЗХГ“.
5. В т. 45 абревиатурата „МЗХ“ се заменя с „МЗХГ“.
6. Точки 48 и 49 се отменят.
7. В т. 50 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
8. В т. 58, 59, 60, 61 и 62 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
9. Точка 68 се изменя така:
„68. подпомага дейността на дирекция „Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации“ в МЗХГ в областта на хидромелиорациите при осъществяване на функциите й на територията на областта под методическото й ръководство;“.
10. Създават се нови т. 69, 70, 71 и 72:
„69. приема заявления за регистрация и вписва валидните заявления в регистъра на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза на територията на съответната област съгласно Закона за маслодайната роза;
70. участва в комисии за идентификация на заявените площи за отглеждане на насаждения от маслодайна роза;
71. участва в проверки на място за установяване на изкоренени насаждения от маслодайна роза;
72. упражнява контрол съгласно чл. 17, ал. 5 във връзка с ал. 1, т. 2, 4 и 5 от Закона за маслодайната роза съвместно с Института по розата и етеричномаслените култури;“.
11. Създава се т. 73:
„73. съставя актове за установяване на нарушения по Закона за маслодайната роза;“.
12. Досегашната т. 69 става т. 74 и в нея абревиатурата „МЗХ“ се заменя с „МЗХГ“.
13. Досегашната т. 70 става т. 75.
14. Досегашната т. 71 става т. 76 и в нея абревиатурата „МЗХ“ се заменя с „МЗХГ“.
15. Досегашните т. 72 и 73 стават съответно т. 77 и 78.
§ 4. В приложението към чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения:
1. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали“ числото „57“ се заменя с „59“.
2. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич“ числото „76“ се заменя със „75“.
3. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ – София-град“ числото „44“ се заменя с „43“.
§ 5. Навсякъде в правилника думите „министъра на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и абревиатурата „МЗХ“ се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „МЗХГ“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Десислава Танева
3106