Министерство на вътрешните работи
брой: 40, от дата 5.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.51


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 4, 16, 69 и 106 от 2018 г. и бр. 3 от 2020 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и 2 „А. Държавни служители с висше образование“, раздел „XI. Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)“ се създава ред № 5а за длъжността „Главен разследващ полицай (в сектор)“ със следното основно месечно възнаграждение:

5а.
Главен разследващ полицай (в сектор)
1540

§ 2. В приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6 „В. Лица, работещи по трудово правоотношение“, раздел „I. Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование“, точка „I.1. Образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър; образователно-квалификационна степен доктор“ се създават редове № 6а, 98 и 99 със следните основни месечни възнаграждения:

6а.
Началник-отдел
1219
6021
789
1 770
98.
Медицинска сестра
2221
6001
789
1 042
99.
Акушерка
2222
6001
789
1 042

§ 3. В приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6 „В. Лица, работещи по трудово правоотношение“, раздел „I. Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование“ точка „I.2. Образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по…“ се изменя така:

1.
Библиотекар
2622
5001
789
958
2.
Инструктор, обучение на водачи на моторно превозно средство (МПС)
5165
5001
789
958
3.
Фелдшер
2240
3001
789
953
4.
Инструктор, диетично хранене
2265
3002
789
953
5.
Помощник-фармацевт
3213
5001
789
953
6.
Рехабилитатор
2264
5001
789
953
7.
Медицински лаборант
3212
5012
789
953
8.
Рентгенов лаборант
3211
5001
789
953
9.
Медицински секретар
3344
3001
789
953

§ 4. В приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6, ал. 6 „В. Лица, работещи по трудово правоотношение“, раздел „III. Специалисти със средно образование“, точка „III.1. Първа група“ ред № 1 се изменя така:

1.
Технически сътрудник към кабинета на министър
3359
3027
610
1476

Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Младен Маринов
3105