Комисия за енергийно и водно регулиране
брой: 40, от дата 5.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.64


Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2014 г., бр. 90 от 2015 г., бр. 100 от 2017 г., бр. 72 от 2018 г., бр. 35 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 след думите „балансиращи групи“ се добавя „търговци на електрическа енергия“.
2. В ал. 1, т. 6 думите „между търговските участници и“ се заменят с „от“.
3. В ал. 1 се създава т. 12а:
„12а. правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция;“.
4. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Търговски участници по смисъла на тези правила са:
1. производителите на електрическа енергия;
2. търговците на електрическа енергия;
3. координаторите на балансиращи групи;
4. крайните клиенти, вкл. операторите на публично достъпни зарядни точки;
5. общественият доставчик на електрическа енергия;
6. крайните снабдители на електрическа енергия;
7. независимият преносен оператор;
8. операторът на борсовия пазар;
9. операторите на електроразпределителните мрежи;
10. доставчиците от последна инстанция;
11. разпределителното предприятие на тягова електрическа енергия;
12. агрегаторите на група от обекти;
13. съседни пазарни и преносни оператори, такива номинирани в страните – членки на Европейския съюз, както и лицензирани клирингови институции в страни – членки на Европейския съюз.“
§ 2. В чл. 3 думата „регистрират“ се заменя със „сключват“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „посочен в договорите по чл. 131, ал. 2 от правилата“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Търговските участници по ал. 1, регистрирани на пазара на балансираща енергия като доставчици на балансираща енергия в резултат на участие във вторично регулиране, са длъжни да предоставят наличните си диапазони за регулиране надолу и заплащат непроизведената или консумираната електрическа енергия по най-ниската цена за енергия, по която независимият преносен оператор продава за период на сетълмент.“
3. В ал. 9, изречение второ абревиатурата „КЕВР“ се заменя с думите „Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък „комисията“.
§ 4. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Независимият преносен оператор е страна по сделките с балансираща енергия с доставчиците на балансираща енергия, координаторите на балансиращи групи и търговски участници, пряко отговорни за реализираните небаланси към независимия преносен оператор.“
§ 5. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Независимият преносен оператор сключва сделки за бавен (студен) резерв за заместване с търговски участници, които притежават диспечирани производствени и/или потребяващи обекти и/или агрегирани съоръжения/обекти съгласно изискванията на Закона за енергетиката, правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката, Правилата за провеждане на търгове за закупуване на разполагаемост за бавен (студен) резерв за заместване от производители и потребители, публикувани на сайта на независимия преносен оператор, и на тези правила.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 11а:
„11а. договор за доставка на електрическа енергия в други пазарни зони, във връзка с функционирането на единното свързване на пазарите съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването“, наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/1222 на ЕК“.“
2. В т. 14 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се заличава.
2. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. търговски участници, сключили писмени договори за присъединяване към електропреносната мрежа на обекти, за срока на действие на временното уведомление за експлоатация.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Договорите по ал. 2, т. 1, 2 и 3 са безсрочни.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Договорите по ал. 2, т. 5 имат действие за срока на временното уведомление за експлоатация.“
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се заличава.
2. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. търговски участници, сключили писмени договори за присъединяване към електропреносната мрежа на обекти, за срока на действие на временното уведомление за експлоатация.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Договорите по ал. 2, т. 1, 2 и 3 са безсрочни.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Договорите по ал. 2, т. 5 имат действие за срока на временното уведомление за експлоатация.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Наличието на сключен договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция е задължително условие за участието на крайни клиенти на пазара по свободно договорени цени и е част от процедурата по регистрация на пазара, като крайни клиенти, които са регистрирани на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени, без да имат сключен договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, сключват такъв договор при смяна на доставчик на пазара.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Наличието на сключен договор по ал. 5 се установява от съответния мрежови оператор чрез справка по електронен път при доставчика от последна инстанция. В случай че клиентът не е сключил договор с доставчик от последна инстанция, мрежовият оператор прекратява процедурата по регистрация на пазара, съответно по смяна на доставчик.“
§ 10. В чл. 16, ал. 2, т. 1 думите „които притежават диспечирани“ се заменят със „за диспечируеми“, а след думите „потребяващи обекти“ се добавя „и/или агрегирани съоръжения/обекти“.
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „третичен и активиран студен резерв“ се заменят с „активиран бърз (минутен) и активиран бавен (студен) резерв за заместване“.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. търговски участници, за диспечируеми производствени и/или потребяващи обекти и/или агрегирани съоръжения/обекти;“.
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Договорите по ал. 1 се сключват между независимия преносен оператор, от една страна, и от друга:
1. координаторите на балансиращи групи;
2. търговски участници, които отговарят за небалансите на собствените си обекти;
3. търговски участници, сключили писмени договори за присъединяване към електропреносната мрежа на обекти, за срока на действие на временното уведомление за експлоатация.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Договорите по ал. 2, т. 1 и 2 са безсрочни.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Договорите по ал. 2, т. 3 имат действие за срока на временното уведомление за експлоатация.“
§ 13. В чл. 20, ал. 1 думата „търговецът“ се заменя с „доставчикът“.
§ 14. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. Предмет на договорите по чл. 11, т. 11а са правата и задълженията на страните във връзка с участието в пазарно обединение съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/1222 на ЕК, както и управлението на финансовия риск и осъществяването на сетълмент при това участие.“
§ 15. В чл. 24, ал. 1 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
§ 16. В чл. 26, ал. 2 думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
§ 17. В чл. 26а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
2. В ал. 2 думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“, а думите „или комбинирана“ се заличават.
§ 18. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, изречение първо думите „Клиенти и производители“ се заменят с „Клиенти, в това число и производители в режим на потребление“, а в изречение второ думите „и производители“ се заличават, а думите „разпределителното предприятие“ се заменят с „оператора на електроразпределителната мрежа“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Производители, присъединени към електроразпределителната мрежа, дължат утвърдени от комисията цени върху цялото произведено количество енергия за достъп до електропреносната мрежа, за пренос през електропреносната мрежа, за достъп и пренос през електроразпределителната мрежа, други мрежови услуги за съответния ценови период, които заплащат на оператора на електроразпределителната мрежа. Събраните суми за услугите достъп до електропреносната мрежа и пренос през електропреносната мрежа се заплащат от оператора на електроразпределителната мрежа на независимия преносен оператор съгласно договорите по чл. 12 и 13.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Производители, които захранват собствени обекти по мрежи, които не са собственост на независимия преносен оператор или на оператора на електроразпределителната мрежа, не дължат цена за пренос и цена за достъп през/до съответната мрежа.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) За електрическата енергия, консумирана от ПАВЕЦ или други съоръжения за съхранение на енергия, присъединени към електроенергийната система, не се дължи цена за пренос и достъп през/до съответната мрежа.“
5. Създава се ал. 7:
„(7) Алинея 6 не се прилага за консумирана от съответната мрежа електрическа енергия от съоръжения за съхранение на енергия, която се ползва за цел, различна от обратното й отдаване към съответната мрежа.“
§ 19. В чл. 30 ал. 1 и 2 се заличават.
§ 20. В чл. 31 ал. 3 се изменя така:
„(3) Справка за количества отчетена електрическа енергия, върху които се начислява цена за задължения към обществото, се предоставя на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от независимия преносен оператор за обектите със средства за търговско измерване, които имат възможност да измерват електрическа енергия за всеки период на сетълмент, независимо към коя мрежа са присъединени, в срок до 10-о число на месеца, следващ отчетния месец, както и справка за количествата консумирана електрическа енергия от обектите на крайните клиенти, снабдявани от краен снабдител. Справка за пренесените и фактурирани количества електрическа енергия по показания на средствата за търговско измерване, върху които се начислява цена за задължения към обществото, се предоставя на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от операторите на електроразпределителни мрежи за обектите, по отношение на които се прилагат стандартизирани товарови профили, в срок до 10-о число на месеца, следващ отчетния месец. Информацията се предоставя обобщена по търговски участници.“
§ 21. В чл. 31а, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Цена за задължения към обществото не се заплаща за електрическата енергия, консумирана от ПАВЕЦ или други съоръжения за съхранение на енергия по чл. 29, ал. 6.“
§ 22. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Операторът на борсовия пазар извършва администрирането на всички сделки на борсовия пазар на електрическа енергия в съответствие с тези правила и правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия, които се одобряват от комисията.
(2) Операторът на борсовия пазар публикува на интернет страницата си правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия след одобрението им от комисията.“
§ 23. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Сделките, сключени на борсовия пазар на електрическа енергия за пазарните сегменти, по които борсовият оператор е страна съгласно правилата по чл. 32, ал. 2, се известяват на независимия преносен оператор от оператора на борсовия пазар в деня Д-1 и/или в деня Д в срокове съгласно инструкция на независимия преносен оператор, като известените сделки са задължителни за съответните търговски участници.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Сделките, реализирани от търговските участници на борсовия пазар на електрическа енергия за пазарните сегменти, по които борсовият оператор не е страна съгласно правилата по чл. 32, ал. 2, се известяват от търговските участници като номинации за обмен между съответните търговски участници, сключили сделки помежду си.“
3. В ал. 4 думите „чл. 119, ал. 2 от ЗЕ“ се заменят с „чл. 119, ал. 1 и 2 от Закона за енергетиката“.
§ 24. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Тези правила регламентират възможност за покупка и продажба на електрическа енергия от търговските участници, регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия в Република България, както и от тези съгласно чл. 1, ал. 2, т. 13.“
2. В ал. 3 думите „за търговия“ се заменят с „и правилата по чл. 32, ал. 2“.
§ 25. В чл. 35, ал. 5 след думите „период за доставка“ се добавя съюзът „и“, а думите „и пазарна зона“ се заличават.
§ 26. В чл. 35а в края на изречението се добавя „и/или клирингова къща“.
§ 27. В чл. 36, ал. 2, т. 1 думите „свободния пазар“ се заменят с „пазара по свободно договорени цени“.
§ 28. В чл. 56, ал. 2, т. 1 думите „които се регистрират от независимия преносен оператор и към които се прилагат еднакви принципи за балансиране“ се заличават.
§ 29. В чл. 56а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1.1 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
2. В ал. 5, т. 2 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
3. В ал. 6 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
4. Алинея 10 се заличава.
§ 30. В чл. 56б се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 и 2 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
2. В ал. 1 т. 3 се заличава.
3. Алинея 3 се заличава.
§ 31. В чл. 56в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато в стандартната балансираща група участват производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW, те задължително се обособяват във:
1. подгрупа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW, като участниците в тази подгрупа са преки членове;
2. подгрупа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност от 1 MW до 4 MW, като участниците в тази подгрупа са непреки членове.“
3. В ал. 5 след думата „балансиране“ се добавя „на обектите за компенсиране на технологичните разходи в електрическите мрежи“.
§ 32. В чл. 56д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1 съответният координатор на балансираща група е длъжен да уведоми съответния оператор на електроразпределителна мрежа, към чиято мрежа е присъединен обектът, съответния краен снабдител и обществения доставчик не по-късно от три работни дни преди да започне продажбата на електрическа енергия по свободно договорени цени.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 33. В чл. 57, ал. 3 числото „10“ се заличава.
§ 34. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „чл. 39, ал. 5 ЗЕ“ се заменят с „чл. 39, ал. 1, т. 1 и 5 от Закона за енергетиката“.
2. В ал. 1, т. 5 след думата „нямат“ се добавя „просрочени“.
3. В ал. 2, т. 5 след думата „нямат“ се добавя „просрочени“.
4. В ал. 3, т. 3 след думата „нямат“ се добавя „просрочени“.
§ 35. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „срока“ се добавя „и не е предоставено гаранционното обезпечение“, а думата „регламентиран“ се заменя с „регламентирани“.
2. В ал. 6 думите „и комбинирани“ се заличават, а думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
§ 36. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Всички обекти на агрегатори на група от обекти са в състава на една балансираща група. Агрегаторът на група от обекти прехвърля отговорността за балансиране на всички обекти в групата към един координатор на балансираща група, който може да бъде различен от агрегатора.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите, когато търговски участник не е прехвърлил отговорността за балансиране на координатор на балансираща група, независимият преносен оператор ще счита, че той отговаря за небалансите на своите обекти като координатор на балансираща група.“
§ 37. В чл. 63, ал. 2 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
§ 38. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „потребители“ се заменя с „крайни клиенти“, а след думите „електрическа мрежа“ се добавя „производители и крайни клиенти, присъединени към разпределителните електрически мрежи, които са регистрирани като преки членове“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Независимият преносен оператор поддържа публичен регистър на подгрупите в стандартна балансираща група с участници производители по чл. 100, ал. 6 от Закона за енергетиката.“
§ 39. В чл. 66, ал. 2 в края на изречението се добавя „както и на операторите на електроразпределителни мрежи“.
§ 40. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 3 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
2. В ал. 4 навсякъде думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
3. В ал. 5 в края на изречението се поставя запетая и се добавя „както и за сделки, сключени от производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти, въведени в експлоатация след 1 януари 2019 г.“.
§ 41. В чл. 69а навсякъде думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
§ 42. В чл. 70, ал. 2, 4 и 5 навсякъде думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
§ 43. В чл. 71, ал. 3, 4 и 5 навсякъде думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
§ 44. В чл. 73, ал. 1 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
§ 45. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „електроразпределителни предприятия“ се заменят с „оператори на електроразпределителни мрежи“.
2. В ал. 4 думите „съответното електроразпределително предприятие“ се заменят със „съответния оператор на електроразпределителна мрежа“, а думите „електроразпределителното предприятие“ се заменят с „него“.
3. В ал. 6, изречение първо след думите „диспечиран блок“ се добавя „и/или потребяващи обекти и/или агрегирани съоръжения/обекти“ и се създава изречение второ: „Агрегаторът на група от обекти изпраща на независимия преносен оператор графици за планираното брутно производство (PPS files), за всички производствени обекти в групата, в сроковете съгласно график за изпълнение на дейностите и обмен на информация в системите за администриране на пазара за пазарен сегмент ден напред и в рамките на деня.“
4. В ал. 7 след думите „диспечирани блокове“ се добавят „и/или потребяващи обекти и/или агрегирани съоръжения/обекти“.
5. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Независимият преносен оператор изпраща до 10-о число на предходния месец на производителите и/или потребяващи обекти и/или агрегирани съоръжения/обекти по ал. 5 и 6 необходимите диапазони (за производителите брутната разполагаемост) за регулиране на всеки блок/обект и/или агрегирани съоръжения/обекти за следващия месец, като производителят и/или агрегираните производители нямат право да сключват сделки на пазара на електрическа енергия над определената брутна мощност за всеки блок/агрегирани съоръжения, освен ако страните писмено не са договорили друго.“
6. Алинея 13 се изменя така:
„(13) Координаторите на балансиращи групи и търговските участници по чл. 62, ал. 3 изпращат сумарна нетна прогноза за производство и сумарна прогноза за потребление за всеки период на сетълмент в балансиращата група по утвърден образец (TPS file) и посочен достъп до системата в срокове съгласно инструкция, публикувана от независимия преносен оператор на интернет страницата му.“
§ 46. В чл. 83 се създава ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1 търговските участници подлежат на балансиране.“
§ 47. В чл. 84, ал. 5 в края на изречение първо се добавя „сключени с обществения доставчик или крайните снабдители, в зависимост от мрежата, към която са присъединени“, а в изречение второ след думите „определени такива“ се добавя „цени“.
§ 48. В глава седма заглавието на раздел II се изменя така:
„Раздел II
Изисквания към измерването на електрическата енергия, обработката, съхранението и предоставянето на данни от измерването“.
§ 49. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „доставената“ се заменя с „количествата“, а думите „чл. 86, ал. 1, т. 6“ се заменят с „чл. 83, ал. 1, т. 6“.
2. В ал. 2 думите „разпределителните предприятия и представени“ се заменят с „операторите на електроразпределителните мрежи, които се предоставят“.
§ 50. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ думите „и почасови“ се заличават, а след думата „данни“ се добавя „за всеки период на сетълмент“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случай на липсващи данни за всеки период на сетълмент от отделните измервателни системи с оглед спазване на сроковете за предоставяне на информация на независимия преносен оператор собственикът на измервателните системи може да използва заместващи стойности съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката, изчислени на база предишни периоди на сетълмент, или по начин, уточнен в договора за достъп до електроразпределителната/електропреносната мрежа на търговския участник. При липса на заместващи стойности от страна на собственика на измервателните системи независимият преносен оператор прилага служебна стойност „0“ (нула) за съответните липсващи данни.“
3. В ал. 10 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.
4. В ал. 11 думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.
5. Алинея 12 се изменя така:
„(12) В срока по ал. 10 собствениците на измервателни системи предоставят на обществения доставчик и на крайните снабдители оформени по установения в договорите за използване на съответната мрежа ред документи за извършени корекции на предоставените стойности от средствата за търговско измерване за обектите на производителите, посочени в ал. 10, и/или за промени в системите за търговско измерване на електрическата енергия, които включват протоколи от измерванията, подмяната на средства за измерване, промяна на константи, както и за начислените количества електрическа енергия при неправилно и/или неточно измерване на електрическата енергия.“
§ 51. В чл. 91 думите „преносното предприятие и разпределителните предприятия“ се заменят с „независимия преносен оператор и операторите на електроразпределителни мрежи“.
§ 52. В чл. 92 ал. 2 се изменя така:
„(2) Независимият преносен оператор и операторите на електроразпределителни мрежи в съответствие със собствеността на мрежата определят технологичните разходи в съответната мрежа поотделно за всеки период на сетълмент като разлика между цялото количество електрическа енергия, постъпило в съответната мрежа в местата на измерване, и количеството електрическа енергия, консумирано в същата мрежа, и/или доставеното количество от тази мрежа в други съседни мрежи съгласно утвърдените измерени стойности.“
§ 53. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За клиенти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, собствениците на измервателни системи извършват отчет на средствата за търговско измерване съобразно графика за отчитане на съответния собственик на измервателна система. Отчетените по график количества активна електрическа енергия се разпределят по приложимия стандартизиран товаров профил за всеки период на сетълмент за периода от 1-во до последно число на календарния месец, в рамките на който е извършен отчетът, и се приемат за утвърдени измерени стойности по чл. 89, ал. 9. За първия месец след извършване на смяната на доставчик количеството електрическа енергия, което собствениците на измервателни системи разпределят за всеки период на сетълмент по приложимия стандартизиран товаров профил, може да се определи на база отчета по график за отчитане.“
2. В ал. 5 думите „разпределителното предприятие“ се заменят със „съответния оператор на електроразпределителна мрежа“, а думата „разпределителната“ се заменя със „съответната електроразпределителна“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Независимият преносен оператор предоставя на съответния краен снабдител в сроковете по чл. 89, ал. 2 сумираните по региони за всеки период на сетълмент стойности за измерените товарови профили на електрическата енергия, формирани от всеки търговски електромер, които участват във формирането на общото количество електрическа енергия, което съответният краен снабдител купува от обществения доставчик.“
§ 54. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. (1) Процедурата по този раздел се прилага при:
1. смяната на крайния снабдител с доставчик на пазара по свободно договорени цени или с доставчик от последна инстанция, която се администрира от съответния оператор на електроразпределителна мрежа;
2. смяната на един доставчик с друг доставчик на пазара по свободно договорени цени, която се администрира от независимия преносен оператор или съответния оператор на електроразпределителна мрежа;
3. смяната на доставчик на пазара по свободно договорени цени с доставчик от последна инстанция, която се администрира от независимия преносен оператор или съответния оператор на електроразпределителна мрежа;
4. смяната на доставчик от последна инстанция с доставчик на пазара по свободно договорени цени или с краен снабдител, която се администрира от независимия преносен оператор или съответния оператор на електроразпределителна мрежа;
5. смяната на един координатор на балансираща група с друг координатор на балансираща група, която се администрира съгласно ал. 2;
6. смяната на доставчик на пазара по свободно договорени цени с краен снабдител, която се администрира от съответния оператор на електроразпределителна мрежа;
7. прехвърляне на отговорността за балансиране от един координатор на друг, която се администрира съгласно ал. 2.
(2) Процесът на смяна на координатор на балансираща група за крайни клиенти и производители, присъединени към електропреносната мрежа, се администрира от независимия преносен оператор, а процесът на смяна на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за крайни клиенти и производители, присъединени към електроразпределителната мрежа – от съответния оператор на електроразпределителна мрежа. Процесът по прехвърляне на отговорността за балансиране от един координатор на друг се администрира от независимия преносен оператор.
(3) Смяната на доставчик на електрическа енергия и/или координатор на балансираща група, с изключение на случаите по чл. 99, ал. 1, т. 3, се инициира от крайния клиент, съответно от производителя, чрез избрания от него доставчик/координатор на балансираща група, като доставчикът/координаторът на балансираща група следва да декларира, че е сключил с крайния клиент/производителя договор по чл. 11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9, и/или по чл. 11, т. 10. Избраният координатор следва да е включен в регистъра на координаторите на балансиращи групи по чл. 65.
(4) Заявлението за смяна на доставчика на електрическа енергия и/или координатора на балансираща група, с изключение на случаите на смяна на доставчик по чл. 99, ал. 1, т. 3, се подава от новия доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група до съответния мрежови оператор по електронен път.
(5) При първа смяна на доставчик от регулирания пазар с доставчик на пазара по свободно договорени цени и в случай че обектът е с инсталиран електромер за почасово отчитане на електрическата енергия, клиентът има право да получи информация за почасовата консумация на електрическа енергия от собствениците на средствата за търговско измерване в 5-дневен срок от датата на подаване на искането. Информация може да бъде поискана за период до две години назад преди датата, на която е отправено искането. Информацията се предоставя безплатно.“
§ 55. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „при“ пред думите „свободно договорени“ се заменя с „по“, а думите „Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи“ се заменят с „правилата по чл. 24, ал. 3 от Закона за енергетиката“.
2. В ал. 3 думите „Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи“ се заменят с „правилата по чл. 24, ал. 3 от Закона за енергетиката“.
§ 56. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „след представено удостоверение за липса на задължения или“ се заменят с „при“, а думата „последния“ се заменя с „настоящия“.
2. В ал. 2 след думата „основава“ се добавя „само“, а т. 5 се изменя така:
„5. неосигурено обезпечение, гарантиращо плащанията по фактури, ако такова е предвидено в договора.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай че не е направено мотивирано възражение от настоящия доставчик и/или координатор в срок до два работни дни считано от датата на уведомяване от съответния мрежови оператор за стартираната процедура, операторът на електропреносната, съответно операторът на електроразпределителна мрежа регистрира смяната.“
§ 57. В чл. 102а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „свободен пазар“ се заменят с „пазара по свободно договорени цени“.
2. В ал. 2 думите „операторът на преносната/разпределителната мрежа“ се заменят с „независимият преносен оператор/операторът на електроразпределителната мрежа“, а думите „свободен пазар“ се заменят с „пазара по свободно договорени цени“.
3. В ал. 3 думите „операторът на преносната/разпределителната мрежа“ се заменят с „независимият преносен оператор/операторът на електроразпределителната мрежа“.
4. В ал. 5 думите „след представяне на удостоверение за липса на задължения или“ се заменят с „при“.
§ 58. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи“ се заменят с „правилата по чл. 24, ал. 3 от Закона за енергетиката“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Искането за смяна на доставчик и/или координатор се предоставя на оператора на електроразпределителната мрежа до 10-о число на месеца, предхождащ месеца, за който се иска смяната, а на независимия преносен оператор – до 15-о число на месеца, предхождащ месеца, за който се иска смяната.“
3. В ал. 4 пред думата „координатор“ се добавя „доставчик и/или“, а след думите „чл. 104, ал. 1“ се добавя „и чл. 68, ал. 4“.
4. В ал. 5, т. 3 думата „декларация“ се заменя с „информация“, а т. 4 и 5 се заличават.
5. В ал. 12 думите „56д, ал. 2“ се заменят с „56д, ал. 3“, а в края на изречението се добавя „в сроковете по глава осма от тези правила“.
§ 59. Член 103а се заличава.
§ 60. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „покупко-продажба“ се добавя „или на договор за комбинирани услуги“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „В случай че клиентът няма сключен договор с доставчик от последна инстанция и не сключи такъв в указания му срок, доставката на електрическа енергия на клиента се преустановява до сключването на договор и заплащането на всички дължими суми за извършената доставка, включително за временно преустановяване и възстановяване на снабдяването.“
3. В ал. 5 пред думите „идентифицираща информация“ се добавя „своевременно на доставчика от последна инстанция“.
4. Създават се ал. 6, 7, 8 и 9:
„(6) Независимият преносен оператор, съответно операторът на електроразпределителната мрежа, при техническа възможност предоставя на доставчика от последна инстанция освен информация по чл. 94, ал. 2 и 4 и достъп до данни от всички средства за търговско измерване на електрическа енергия на обекти на търговски участници, които принадлежат към балансиращата му група.
(7) При подаване на заявление за смяна на собственик или ползвател на обект на клиент на доставчик от последната инстанция новият собственик или ползвател следва да е сключил договорите по чл. 11, т. 1, 2, 4, 10 или договорите по чл. 11, т. 3, 4, 10.
(8) Заявлението се подава чрез доставчика от последна инстанция до независимия преносен оператор, съответно оператора на електроразпределителната мрежа, който регистрира смяната на собственика или ползвателя, като обектът остава при доставчика от последна инстанция.
(9) В случай че новият собственик или ползвател на обект сключва договор с друг доставчик, операторът на електропреносната/електроразпределителната мрежа регистрира смяната на доставчика при липса на мотивирано възражение от доставчика от последна инстанция за наличие на задължения за обекта, включително и за задължения на предходния собственик или ползвател.“
§ 61. Заглавието на раздел IIIa от глава осма се изменя така:
„Стандартизирани товарови профили. Ред и условия за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, с обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили.“
§ 62. В чл. 104а думата „почасово“ се заличава, а в края на изречението се добавя „за всеки период на сетълмент, включително и реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на такива клиенти в случаите по чл. 99, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 6“.
§ 63. В чл. 104б, ал. 3, изречение първо думата „почасови“ се заличава, след думата „коефициенти“ се добавя „за всеки интервал на доставка“, а в изречение второ думите „Почасовите коефициенти“ се заменят с „Коефициентите за всеки интервал на доставка“.
§ 64. В чл. 104в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „клиенти“ се добавя „чиито обекти са със стандартизиран товаров профил“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) При необходимост от промяна на предназначението на обекта или характера на потребление на електрическа енергия в обекта клиентът уведомява за това съответния оператор на електроразпределителна мрежа, като последният може да промени вида на стандартизирания товаров профил с такъв, съответстващ на новото потребление. Промяната на вида на стандартизирания товаров профил влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на промяната. Мрежовият оператор информира клиента и доставчика за извършената промяна не по-късно от два работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната.“
§ 65. Член 104г се изменя така:
„Чл. 104г. (1) За клиентите по този раздел смяната на доставчик/координатор е безплатна и влиза в сила в сроковете по чл. 103, ал. 4, а заявленията за извършване на първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени и заявленията за смяна на доставчик/координатор на балансираща група се подават по електронен път в сроковете по чл. 103, ал. 3 от новия доставчик/координатор, като същият следва да е сключил с крайния клиент договор по чл. 11, т. 10.
(2) В процедурата по смяна на доставчик/координатор съответният оператор на електроразпределителна мрежа не може да изисква от клиента или от новия доставчик/координатор други допълнителни документи освен тези по ал. 1.
(3) В срок до 4 работни дни от датата на подаване на заявление по ал. 1 съответният оператор на електроразпределителна мрежа извършва проверка на предоставените данни.
(4) При липса на сключен рамков договор между новия доставчик и оператора на електроразпределителна мрежа, както и в случай че за един и същи обект на клиент е заявена повече от една промяна на доставчика в месеца, предхождащ месеца, в който влиза в сила промяната, операторът на електроразпределителна мрежа прекратява процедурата по смяна на доставчика, за което уведомява заявителите по електронна поща.
(5) В случай на непълноти или неточности в предоставената информация съответният оператор на електроразпределителна мрежа в срока по ал. 3 уведомява по електронна поща за това заявителя чрез доставчика/координатора, подал заявление по ал. 1, и му дава срок от 3 работни дни за отстраняването им. В случай че заявителят не отстрани непълнотите/неточностите в посочения срок, съответният оператор на електроразпределителна мрежа прекратява процедурата.
(6) В случай че след изтичане на срока по ал. 3 или 5 се установи, че предоставените данни са пълни и коректни, съответният оператор на електроразпределителна мрежа изпраща до 3 работни дни уведомление по електронна поща за предстоящата промяна до настоящия и до новия доставчик/координатор.“
§ 66. Създава се чл. 104д:
„Чл. 104д. (1) Настоящият и новият доставчик/координатор в срок до 2 работни дни от получаване на уведомлението по чл. 104г, ал. 6 потвърждават или правят мотивирано възражение срещу смяната по електронна поща.
(2) В случай че не е направено мотивирано възражение, се приема, че смяната е потвърдена.
(3) В случай на постъпило възражение в срок от 1 работен ден съответният оператор на електроразпределителна мрежа информира заявителя по електронна поща, който ако в срок от 1 работен ден не удостовери отстраняването на причината за възражението, процедурата по смяна на доставчика се прекратява.
(4) В случай че не е постъпило възражение или причините за възражението са отстранени, съответният оператор на електроразпределителна мрежа регистрира смяната до 3 работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната.
(5) В срок до 2 работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната, съответният оператор на електроразпределителна мрежа предоставя информация за извършената смяна на настоящия и новия доставчик по електронна поща.
(6) По отношение на процедурите за смяна на координатор/доставчик за тези клиенти операторите на електроразпределителни мрежи подават към оператора на електропреносната мрежа агрегирана информация по координатори на балансиращи групи за броя на обектите за всеки профил.“
§ 67. Създава се чл. 104е:
„Чл. 104е. (1) При изтичане на срока на договора по чл. 11, т. 10, в случай че договорът не е подновен и не е в ход процедура по смяна на доставчика/координатора, която ще приключи до изтичане срока на договора, настоящият координатор/доставчик подава към съответния мрежови оператор искане за смяна на доставчика/координатора с доставчик от последна инстанция.
(2) Мрежовият оператор извършва служебно смяна на настоящия доставчик и координатор с доставчик от последна инстанция, като уведомява клиента, стария координатор и съответния доставчик от последна инстанция.“
§ 68. Създава се чл. 104ж:
„Чл. 104ж. След смяна на доставчик, ако крайният клиент не е изпълнил задълженията по договор за продажба на електрическа енергия към предходния си доставчик, последният има право да поиска временно преустановяване на снабдяването му с електрическа енергия. В този случай се прилага редът по чл. 102, ал. 4 – 10.“
§ 69. Създава се чл. 104з:
„Чл. 104з. (1) Собствениците на измервателни системи предоставят агрегирани данни за всеки интервал на доставка по чл. 94, ал. 4 за всеки един от стандартизираните товарови профили по координатори на балансиращи групи на независимия преносен оператор до 17,00 ч. на третия работен ден за дните от предходния месец, но не по-късно от четвъртия календарен ден.
(2) В срока по ал. 1 собствениците на измервателни системи предоставят на координаторите на балансиращи групи данни за всеки интервал на доставка по чл. 94, ал. 4 за всеки един обект.
(3) За клиентите по този раздел данните, предоставени от собствениците на измервателни системи по ал. 1 и 2, се приемат за измерени количества активна електрическа енергия.“
§ 70. В чл. 105, ал. 4 думите „Правилата за търговия с електрическа енергия“ се заменят с „тези правила“.
§ 71. Член 107 се изменя така:
„Чл. 107. На балансиращия пазар се търгува балансираща енергия, която включва:
1. отдадената енергия вследствие участие в регулиране (първично и вторично), зададена чрез турбинните регулатори на агрегатите/блоковете и/или потребяващи обекти, и/или агрегирани съоръжения/обекти или централния регулатор на електроенергийната система, интегрално за всеки период на диспечиране;
2. балансиране чрез корекция на работната точка на агрегатите/блоковете и/или потребяващи обекти, и/или агрегирани съоръжения/обекти (резерв за заместване), зададена от дежурния диспечер на независимия преносен оператор, интегрално за всеки период на диспечиране;
3. отдадена енергия вследствие на активирани агрегати/блокове и/или потребяващи обекти, и/или агрегирани съоръжения/обекти, интегрално за всеки период на диспечиране;
4. балансиране чрез промяна на състоянието (включване, изключване) на агрегатите/блоковете и/или потребяващи обекти, и/или агрегирани съоръжения/обекти, зададена от дежурния диспечер на независимия преносен оператор, интегрално за всеки период на диспечиране;
5. енергия, закупена/продадена от/на съседни енергийни системи, чрез Европейската платформа за процедурата по уравняване на дисбалансите;
6. непроизведената електрическа енергия вследствие на активирани инсталации на потребители и/или агрегирани съоръжения/обекти от бавен (студен) резерв за заместване, интегрално за всеки период на диспечиране.“
§ 72. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „диспечирани“ се заменя с „диспечируеми“.
2. В ал. 2 думите „диспечеруеми товари“ се заменят с „диспечируеми товари и/или агрегирани диспечируеми съоръжения/обекти“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Агрегатори на група от обекти, изпълнили изискванията на тези правила, могат да станат доставчици на балансиращия пазар с предоставяне на енергия от бърз (минутен) и/или бавен (студен) резерв за заместване.“
§ 73. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и/или третично“ се заличават, а след думата „регулиране“ се добавя „и/или бърз (минутен) и/или бавен (студен) резерв за заместване“.
2. В ал. 2 след думата „енергия“ се добавя „и агрегаторите на група от обекти“.
§ 74. Създава се чл. 118а:
„Чл. 118а. (1) Агрегаторът на група от обекти преминава процедура за регистрация и предоставя писмено заявление до независимия преносен оператор съгласно утвърден образец, към което се прилага списък на всички обекти в групата и цялата съответна техническа информация.
(2) Агрегатори могат да бъдат и координаторите на стандартни балансиращи групи и/или производители на електрическа енергия.
(3) Всички членове в групата на агрегатора декларират, че за времето на действие на договора с агрегатора няма да променят принадлежността към тази група.
(4) Независимият преносен оператор създава виртуален диспечируем обект за групата на агрегатора. Агрегаторът е на диспечерско управление от Централното диспечерско управление, има връзка към SCADA/EMS в реално време или подава данни в Централното диспечерско управление в реално време и поддържа денонощно дежурство и готовност за предоставяне на балансираща енергия, активирана от независимия преносен оператор.“
§ 75. В чл. 119 в края на изречението се добавят думите „и регистър на координаторите, получили статут на агрегатори, доставчици на балансиращия пазар“.
§ 76. В чл. 126 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „разпределителните предприятия“ се заменят с „електроразпределителните мрежи“.
2. В ал. 3, изречение второ думите „предложена в договорите по чл. 131 или в предложенията за балансиране“ се заличават.
§ 77. В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 и 3 се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разходите/приходите на независимия преносен оператор от участие в Европейската платформа за процедурата по уравняване на дисбалансите се отнасят към ползвателите на мрежата чрез механизма на балансиращия пазар.“
§ 78. Член 129 се изменя така:
„Чл. 129. (1) Независимият преносен оператор осигурява резерв за първично регулиране от солидарното участие на група агрегати чрез сключени договори между независимия преносен оператор и регистрираните доставчици на този резерв въз основа на тръжни процедури.
(2) Независимият преносен оператор осигурява бавен (студен) резерв за заместване чрез сключени договори между независимия преносен оператор и регистрираните доставчици на този резерв въз основа на тръжни процедури.
(3) Регистрираните доставчици на резерв за първично регулиране са задължени да участват на всяка една тръжна процедура, обявена от независимия преносен оператор.
(4) При неизпълнение на задълженията по ал. 3 независимият преносен оператор служебно класира съответния доставчик с цена „0“ (нула) лв./MW*h.
(5) Независимият преносен оператор заплаща на доставчиците на резерв за първично регулиране договорения диапазон за разполагаемост за участие в първично регулиране по цена, определена от тръжния процес за съответния период на доставка.
(6) За всеки регулаторен период комисията определя пределни разходи на независимия преносен оператор за тръжните процедури, организирани от него.“
§ 79. Член 131 се изменя така:
„Чл. 131. (1) Всички регистрирани доставчици на резерв за вторично регулиране са задължени да предлагат този резерв на тръжните процедури, организирани от независимия преносен оператор при договорени цени за разполагаемост и регулираща енергия.
(2) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 независимият преносен оператор служебно класира съответния доставчик с цена „0“ (нула) лв./MW*h.
(3) Независимият преносен оператор заплаща на доставчиците на резерв за вторично регулиране договорения диапазон за разполагаемост за участие във вторично регулиране по цена, определена от тръжния процес за съответния период на доставка.
(4) Доставчиците разпределят договорения диапазон от брутната разполагаема мощност за вторично регулиране по блокове/агрегати, диспечируеми товари и/или агрегирани диспечируеми съоръжения/обекти и изпращат уведомление на независимия преносен оператор не по-късно от 12,00 ч. в деня преди доставката.
(5) За всеки регулаторен период комисията определя пределни цени за участие в тръжните процедури, организирани от независимия преносен оператор.“
§ 80. В чл. 133 думата „производители“ се заменя с „доставчици“.
§ 81. Създава се чл. 140а:
„Чл. 140а. (1) Агрегаторите на група от обекти подават предложения за балансиране нагоре и предложения за балансиране надолу, агрегирани за цялата група от обекти.
(2) Предоставената балансираща енергия от агрегатора на група от обекти се определя сумарно за цялата група.“
§ 82. В чл. 147 ал. 1 се изменя така:
„(1) Минималното предложение, подадено от диспечируем обект на доставчик на балансираща енергия, трябва да е най-малко 5 MW. Стъпката на предложението, подадено от доставчик на балансираща енергия, трябва да е най-малко 1 MW.“
§ 83. Член 149 се изменя така:
„Чл. 149. (1) Регистрираните предложения за балансиране не могат да бъдат оттегляни.
(2) Цените и количествата на активираните предложения се определят, както следва:
1. доставчикът продава на независимия преносен оператор произведеното по нареждане на дежурния диспечер количество електрическа енергия по най-високата цена на предложение за балансиране нагоре, активирано в този период на диспечиране;
2. доставчикът купува от независимия преносен оператор непроизведеното по нареждане на дежурния диспечер количество електрическа енергия по най-ниската цена на предложение за балансиране надолу, активирано в този период на диспечиране.“
§ 84. В чл. 163 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „преносно или разпределително предприятие“ се заменят с „или оператор на електроразпределителна мрежа“.
2. В ал. 2 думите „преносно или разпределително предприятие, което“ се заменят с „независимият преносен оператор или оператор на електроразпределителна мрежа, който“.
§ 85. В чл. 164 думите „преносно или разпределително предприятие“ се заменят с „или оператор на електроразпределителна мрежа“.
§ 86. В чл. 169, т. 6 думите „правилата за търговия“ се заменят с „тези правила“.
§ 87. В чл. 174, ал. 2 думата „почасово“ се заличава, а думата „небаланси“ се заменя с „небалансите за всеки период на сетълмент“.
§ 88. В чл. 175 ал. 1 се изменя така:
„(1) Независимият преносен оператор изготвя отделно за всеки календарен ден за всеки доставчик на балансираща енергия от вторично регулиране и бавен (студен) резерв за заместване дневно извлечение за сетълмент за всеки период на сетълмент и определя нетната стойност на дневния сетълмент.“
§ 89. В чл. 176, ал. 1 думата „почасово“ се заличава, а след думата „сетълмент“ се добавя „за всеки период на сетълмент“.
§ 90. В чл. 177, ал. 4 думите „за търговия“ се заличават.
§ 91. В чл. 183 думите „разпределителните предприятия“ се заменят с „операторите на електроразпределителни мрежи“.
§ 92. В чл. 184 ал. 3 се заличава.
§ 93. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в срок не по-кратък от 2 работни дни след датата на падежа по фактурата“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „за изпратено искане“ се заличават.
§ 94. В чл. 191, ал. 3, т. 4 думите „правилата за търговия“ се заменят с „тези правила“.
§ 95. Създава се чл. 192а:
„Чл. 192а. Търговските участници съхраняват цялата кореспонденция с борсовия оператор и с други търговски участници във връзка с участието на борсов пазар за покупко-продажба на електрическа енергия и при поискване предоставят същата на комисията по реда на чл. 192.“
§ 96. Създава се чл. 194а:
„Чл. 194а. Независимият преносен оператор оповестява на интернет страницата си информация за текущия баланс на системата – възможно най-скоро, но не по-късно от 30 минути след реалното време (часа на физическото доставяне).“
§ 97. Чл. 195а се изменя така:
„Чл. 195а. Операторът предоставя на комисията ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ отчетния, справка, включваща графици на производителите за всеки сетълмент период, различни от участници в подгрупите по чл. 56в, ал. 3 и 4, реализираните небаланси на тези подгрупи и балансиращата група, към която принадлежат.“
§ 98. В чл. 196б думата „почасовите“ и думите „по образец, одобрен от комисията и публикуван на страницата й в интернет“ се заличават, а преди думите „от координаторите на балансиращи групи“ се добавя „за всеки сетълмент период“.
§ 99. Създава се чл. 196в:
„Чл. 196в. Операторът съхранява цялата кореспонденция с търговските участници във връзка с участието на борсов пазар за покупко-продажба на електрическа енергия и при поискване предоставя същата на комисията.“
§ 100. В чл. 199 думите „свободния пазар“ се заменят с „пазара по свободно договорени цени“.
§ 101. В чл. 200, ал. 1, 2 и 3 думите „свободния пазар“ се заменят с „пазара по свободно договорени цени“.
§ 102. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, 3 и 4 думите „свободния пазар“ се заменят с „пазара по свободно договорени цени“.
2. В ал. 6 думите „свободният пазар“ се заменят с „пазарът по свободно договорени цени“.
§ 103. В чл. 202, т. 5 думите „правилата за търговия“ се заменят с „тези правила“.
§ 104. В чл. 205, т. 5 думите „правилата за търговия с електрическа енергия“ се заменят с „тези правила“.
§ 105. В чл. 206, ал. 1 думите „правилата за търговия“ се заменят с „тези правила“.
§ 106. В §1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. „Агрегатор на група от обекти“ е дружество търговец или производител на електрическа енергия, притежаващо лицензия, допълнена с права и задължения на координатор на балансираща група, в състава на чиято група влизат обекти на производители, обекти на потребители или съоръжения за съхранение на електрическа енергия, регистрирани като преки членове.“
2. Точки от 1 до 13 стават съответно т. 2 – 14.
3. Точка 14 става т. 15 и се създава изречение трето: „В случаите, когато преките членове са в група на агрегатор, известяването на търговските графици се извършва само от агрегатора.“
4. Точка 15 става т. 16.
5. Създават се т. 17 и 18:
„17. „Съхранение на енергия“ означава в рамките на електроенергийната система отлагане на крайното ползване на електрическата енергия до момент, който е по-късен от момента на нейното произвеждане или преобразуване във форма на енергия, която може да се съхранява, съхраняването на тази енергия и последващото й обратно преобразуване в електрическа енергия или използване в друг енергиен носител.
18. „Съоръжение за съхранение на енергия“ означава в рамките на електроенергийната система съоръжение, в което се съхранява енергия.“
6. Досегашната т. 16 става т. 19.
§ 107. Изречение първо от част „Общи положения“ от приложението към чл. 105, ал. 4 „Методика за определяне на цени на балансираща енергия“ се изменя така:
„С методиката се урежда начинът на определяне на цената на балансиращата електрическа енергия като част от Правилата за търговия с електрическа енергия в съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за енергетиката.“
§ 108. Член 7, ал. 1 от приложението към чл. 105, ал. 4 „Методика за определяне на цени на балансираща енергия“ се изменя така:
„Чл. 7. (1) Цената на балансираща енергия за недостиг (ЦЕНs) за период на сетълмент s се определя като отношение на всички разходи на независимия преносен оператор за закупуване на балансираща енергия спрямо отрицателните нетни небаланси на всички координатори на балансиращи групи за този период по формулата:
 

където:
КЕАСРsk е действителното количество енергия от активиран студен резерв от участник k за период на сетълмент s, МWh;
n е броят на всичко участници, които са предоставили на балансиращия пазар енергия от активиран студен резерв в период на сетълмент s;
  е количеството енергия от активиран първичен и/или вторичен резерв нагоре, което търговски участник действително е предоставил за период на сетълмент s, МWh;
p е броят на всички участници, които действително са предоставили на балансиращия пазар енергия от активиран първичен и/или вторичен резерв нагоре в период на сетълмент s;
   е разпореденото количество енергия, което търговски участник k трябва да предостави вследствие на разпореждане на дежурния диспечер за активиране на предложение за балансиране нагоре за период на сетълмент s;
 r е броят на всички търговски участници, които са предоставили енергия от активирани предложения за балансиране нагоре за период на сетълмент s;
 m е броят на всичките обекти/агрегати на търговски участник k, които са предоставили енергия от активирани предложения за балансиране нагоре за период на сетълмент s;
 е количеството енергия от енергиен недостиг на координатор на балансираща група b за период на сетълмент s, МWh;
 z е броят на всички координатори на балансиращи групи, които имат енергиен недостиг за период на сетълмент s;
 е разликата между цялото количество продадена балансираща енергия надолу и положителните нетни небаланси на всички координатори на балансиращи групи;
 е служебна цена, по която независимият преносен оператор продава   , лв./МWh;
 КЕВнs е количеството енергия, закупена от съседни контролни зони за период на сетълмент s, МWh;
 ЦЕВнs е цена, по която независимият преносен оператор закупува енергия от съседни контролни зони за период на сетълмент s, лв./МWh;
 КЕАВПs е количеството енергия, доставена от аварийна помощ от съседни контролни зони за период на сетълмент s, МWh;
 ЦЕМs е най-високата цена за енергия, която независимият преносен оператор закупува за период на сетълмент s, лв./МWh;
 kp е коефициент, отразяващ разходите на независимия преносен оператор за администриране на пазара на балансираща енергия.“
§ 109. Член 8, ал. 1 от приложението към чл. 105, ал. 4 „Методика за определяне на цени на балансираща енергия“ се изменя така:
„Чл. 8. (1) Цената на балансираща енергия за излишък (ЦЕИs) за период на сетълмент s се определя като отношение на всички приходи на независимия преносен оператор от продадена балансираща енергия спрямо положителните нетни небаланси на всички координатори на балансиращи групи за този период по формулата: 

       където:
      е количеството енергия от активиран първичен и/или вторичен резерв надолу, което търговски участник k действително е предоставил за период на сетълмент s, МWh;
 p е броят на всички търговски участници, които действително са предоставили първичен и/или вторичен резерв надолу в период на сетълмент s;
 е разпореденото количество енергия, което търговски участник k трябва да предостави вследствие на разпореждане на дежурния диспечер за активиране на предложение за балансиране надолу за период на сетълмент s;
 r е броят на всички търговски участници, които са предоставили енергия от активирани предложения за балансиране надолу и която закупуват от балансиращия пазар за период на сетълмент s;
 m е броят на всичките обекти/агрегати на търговски участник k, които са предоставили енергия от активирани предложения за балансиране надолу за период на сетълмент s;
 е най-евтината цена за енергия, която независимият преносен оператор продава за период на сетълмент s, лв./МWh;
  е количеството енергия от енергиен излишък на координатор на балансираща група b за период на сетълмент s, МWh;
  q е броят на всички координатори на балансиращи групи, които имат енергиен излишък за период на сетълмент s;
  е разликата между цялото количество закупена балансираща енергия нагоре и отрицателните нетни небаланси на всички координатори на балансиращи групи;
   е служебна цена, по която независимият преносен оператор закупува , лв./МWh;
 КЕИзs е количеството енергия, продадена на съседни контролни зони за период на сетълмент s, МWh; 
 ЦЕИзs е цена, по която независимият преносен оператор продава енергия на съседни контролни зони за период на сетълмент s.“
§ 110. В Правилата за търговия с електрическа енергия навсякъде думите „КЕВР“ и „Комисията за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „комисията“, думите „ЗЕ“ и „ЗЕВИ“ се заменят съответно със „Закона за енергетиката“ и „Закона за енергията от възобновяеми източници“, думата „ФСЕС“ се заменя с „Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, а думите „Правилата за управление на електроенергийната система“, „Правилата за измерване на количеството електрическа енергия“, „студен резерв“ и „третичен резерв“ се заменят съответно с „правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката“, „правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката“, „бавен (студен) резерв за заместване“ и „бърз (минутен) резерв за заместване“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 111. В срок до края на месеца, следващ месеца на влизане в сила на тези правила, производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана мощност 1 MW и над 1 MW, членове на комбинирана балансираща група, прехвърлят отговорността си за балансиране на координатор на стандартна балансираща група.
§ 112. (1) Инструкцията по чл. 88, ал. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия, разработена от независимия преносен оператор и операторите на електроразпределителните мрежи, се публикува на интернет страницата на независимия преносен оператор не по-късно от 31.12.2020 г.
(2) До публикуване на съобщение от независимия преносен оператор за прилагането на инструкцията по чл. 88, ал. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия ще се изискват декларации за сключени договори по чл. 11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9, и/или по чл. 11, т. 10 от Правилата за търговия с електрическа енергия.
§ 113. Тези правила влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“ с изключение на: § 29, т. 4, който влиза в сила от 1.06.2020 г., § 3, § 76, т. 2, § 78, 79, 83, 108 и 109, които влизат в сила от 1.07.2020 г., § 54, който влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на влизане в сила на тези правила, и § 77, който влиза в сила от датата, на която независимият преносен оператор започне да извършва процедурата по уравняване на дисбалансите по чл. 22 от Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23.11.2017 г. за установяване на насоки за електроенергийното балансиране.
Председател: Иван Иванов
3104