Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 40, от дата 5.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.52


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., бр. 69 от 2016 г., бр. 1 от 2017 г., бр. 53 от 2018 г., бр. 39 и 55 от 2019 г.)
§ 1. В приложение № 10, допълнение № 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ред 2А от таблицата, колона „Алтернативни изисквания“, т. 1 „Емисии от изхода на шумозаглушителя“, първо и второ изречение се изменят така:
„Провежда се изпитване от тип I в съответствие с Приложение III към Регламент (ЕО) № 692/2008, като се използват коефициентите на влошаване, посочени в точка 1.4 от Приложение VII към Регламент (ЕО) № 692/2008. Приложимите гранични стойности са посочените в таблица 1 и таблица 2 от Приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2007.“
2. Ред 3А от таблицата се изменя така:

Резервоари за гориво
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 34 на ИКЕ на ООН
1. Резервоари за гориво:
а) Резервоарите за гориво трябва да отговарят на изискванията на точка 5 от Правило № 34 на ИКЕ на ООН, с изключение на точки 5.1, 5.2 и 5.12. По-специално резервоарите за гориво трябва да отговарят на изискванията на точки 5.9 и 5.9.1, без обаче да се провежда водна проба (изпитване).
б) Резервоарите за ВНГ или СПГ трябва да са получили одобряване на типа съответно съгласно Правило № 67 на ИКЕ на ООН, серия от изменения 01 или Правило № 110 на ИКЕ на ООН(г).
2. Резервоари за гориво, изработени от пластмаса:
Заявителят прилага декларация от производителя, с която удостоверява, че резервоарът за гориво на конкретното превозно средство, чийто идентификационен номер VIN се посочва, отговаря на изискванията на най-малко един от следните документи:
– FMVSS (Стандарт относно безопасността на моторните превозни средства на Министерството на транспорта на САЩ) № 301 (Работоспособност на горивната уредба); или
– Приложение 5 към Правило № 34 на ИКЕ на ООН.
M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4

3. След ред 9Б от таблицата се създава ред 10А:

10А
Радиосмущения (електромагнитна съвместимост)
Регламент (ЕО) № 661/2009
Правило № 10 на ИКЕ на ООН
1. Компоненти:
а) За електрическите/електронните възли не се изисква одобряване на типа в съответствие с Правило № 10 на ИКЕ на ООН.
б) Допълнително монтираните електрически/електронни устройства трябва да отговарят на изискванията на Правило № 10 на ИКЕ на ООН.
M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4
 
 
 
2. Излъчени електромагнитни смущения:
Заявителят прилага декларация от производителя, с която удостоверява, че превозното средство отговаря на изискванията на Правило № 10 на ИКЕ на ООН или на следните алтернативни стандарти:
– широколентово електромагнитно излъчване: CISPR 12 или SAE J551-2;
– теснолентово електромагнитно излъчване: CISPR 12 (извън превозното средство) или CISPR 25 (в превозното средство) или SAE J551-4 и SAE J1113-41.
3. Изпитване за устойчивост:
Изпитване за устойчивост не се извършва.
 

4. В обяснителните бележки се създава бележка „г“:
„(г) Цялата система за ВНГ или СПГ се проверява за съответствие с изискванията на Правило № 67 на ИКЕ на ООН, Правило № 110 на ИКЕ на ООН или Правило № 115 на ИКЕ на ООН, в зависимост от конкретния случай.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Росен Желязков
3098