Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 40, от дата 5.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.48


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти (обн., ДВ, бр. 38 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2018 г.)
§ 1. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Държавен фонд „Земеделие“ е национален компетентен орган, който одобрява избора на прилагаща и оценяваща организация на обикновените промоционални програми.“
§ 2. В чл. 11а се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „чл. 106, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26.10.2012 г.).“ се заменят с „чл. 136, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB, L 193 от 30 юли 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046“.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 3. В чл. 11в, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. национален централен ежедневник;“.
§ 4. В чл. 11г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) 966/2012“ се заменят с „чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046“.
2. В ал. 3 се създава т. 6:
„6. подробно описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени, за реализиране на действията на промоционалната програма; oписанието следва да съдържа информация, позволяваща оценка на ефикасността и адекватността на предложените дейности по отношение:
а) как предложените дейности ще допринесат за постигане на целите на промоционалната програма;
б) защо предложените дейности представляват най-добрия начин за реализиране на програмата и за постигане на траен ефект.“
3. В ал. 4, т. 8 думите „чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС) 966/2012“ се заменят с „чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046“.
4. В ал. 5 се създава изречение второ: „В случай че документите са на чужд език, следва да са придружени от легализиран превод, превод на заклет преводач или превод с апостил на български език.“
§ 5. В чл. 11д се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите могат да изберат подизпълнители само в случаи на специфични операции от реализирането на цялостната промоционална дейност, в изпълнението на които кандидатите не са специализирани и нямат опит. В този случай кандидатите посочват в заявлението избраните подизпълнители и дела от дейността, която ще им възложат, като следва да представят доказателства за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор по чл. 11а, ал. 3 и 4 съобразно вида на дейностите, които ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 12а, ал. 2.“
2. В ал. 2 думите „чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС) 966/2012“ се заменят с „чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При замяна и/или добавяне на подизпълнител в хода на изпълнение на промоционална програма предлагащата организация подава в Държавен фонд „Земеделие“ заявление за одобрение на подизпълнител по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, и представя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 1, 2, 4 и 5.“
§ 6. В чл. 11е се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите могат да се позоват на капацитета на трети лица. В случаите на чл. 11а, ал. 7 третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 12а, ал. 2. При изпълнението на дейностите кандидатът може да предвиди изискване за солидарна отговорност от третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато кандидатът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.“
3. В ал. 4 думите „чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС) 966/2012“ се заменят с „чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046“.
§ 7. В чл. 12, ал. 2 думите „чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС) 966/2012“ се заменят с „чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046“.
§ 8. В чл. 12а, ал. 2, т. 5 думите „чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС) 966/2012“ се заменят с „чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046“.
§ 9. В чл. 13 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие“, а думите „министъра на земеделието, храните и горите“ – с „изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 10. В чл. 13а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“, а думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ – с „Държавен фонд „Земеделие“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ако предлагащата организация не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 3, производството по разглеждане на заявлението за одобряване на прилагаща организация се прекратява със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. Заповедта се съобщава на предлагащата организация и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „постоянната консултативна комисия“ се заменят с „комисията по чл. 13а“.
2. В ал. 3 думите „постоянната консултативна комисия по чл. 9, ал. 2“ се заменят с „комисията по чл. 13а“, а думите „министъра на земеделието, храните и горите“ – с „изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ издава заповед за одобряване или за отказ. Държавен фонд „Земеделие“ уведомява Министерството на земеделието, храните и горите и ЕК за одобрените прилагащи организации.“
4. В ал. 6 думите „Министерство на земеделието, храните и горите, което предоставя копие от тях на Държавен фонд „Земеделие“ заедно с уведомлението по ал. 4“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие“.
5. В ал. 8 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие“.
§ 12. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Оценката на въздействие се извършва в съответствие с чл. 22 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 и с неговото приложение.“
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5:
a) в т. 6 думите „чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС) 966/2012“ се заменят с „чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046“;
б) в т. 8 думата „две“ се заменя с „три“;
в) създава се т. 10:
„10. в случай че документите по ал. 4 и 5 са на чужд език, същите следва да са придружени от легализиран превод, превод на заклет преводач или превод с апостил на български език.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Финансовият капацитет на кандидата се доказва със справка за общия оборот за последните три календарни години, удостоверяваща минимален общ оборот 50% от прогнозната стойност на дейността.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) Техническият капацитет на кандидата се доказва със:
1. списък на изпълнените през последните две години услуги, свързани с измерване на резултатите на действия, придружен от препоръки за добро изпълнение;
2. декларация за техническото оборудване, с което разполага организацията;
3. данни за собствени или наети работници или служители, които организацията ще използва за оценка на изпълнението на мерките, включени в промоционалната програма;
4. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата по т. 3.“
§ 14. В чл. 18 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Държавен фонд „Земеделие“.
§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „постоянната консултативна комисия“ се заменят с „комисията по чл. 13а“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ако предлагащата организация не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 3, производството по разглеждане на заявлението за одобряване на оценяваща организация се прекратява.“
3. В ал. 5 думите „постоянната консултативна комисия“ се заменят с „комисията по чл. 13а“, а думите „министъра на земеделието, храните и горите“ – с „изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ издава заповед за одобряване или за отказ.“
5. В ал. 7 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
6. В ал. 8 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6 и предоставя заверено копие от договора на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 16. В чл. 20, ал. 2 след думите „чл. 8, ал. 2“ се добавя „и заповедта по чл. 14, ал. 4“.
§ 17. В чл. 23, ал. 2 се създава изречение второ: „В случай че се предоставят документи към заявката на чужд език, следва да бъдат придружени от легализиран превод, превод на заклет преводач или превод с апостил на български език.“
§ 18. В чл. 24, ал. 2 се създава изречение второ: „В случай че се предоставят документи към заявката на чужд език, следва да бъдат придружени от легализиран превод, превод на заклет преводач или превод с апостил на български език.“
§ 19. В чл. 27 ал. 3 се изменя така:
„(3) В случай на нередности по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „ж“ от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.) на предлагащата организация могат да се наложат санкции в съответствие с чл. 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 2015/1829.“
§ 20. В чл. 32 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, а думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ – с „Държавен фонд „Земеделие“.
§ 21. В § 1, т. 7 на допълнителните разпоредби думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
§ 22. В приложение № 2 към чл. 25 в т. 3 думите „интернет адрес: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/enjoy-instructions_en.htm“ се заменят с „интернет адрес: https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/graphic-charter-guidelines_en_0.pdf.
Министър: Десислава Танева
3085