Изпълнителна агенция "Морска администрация"
брой: 40, от дата 5.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.53


Задължителни правила за българските пристанища на река Дунав

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА
за българските пристанища на река Дунав
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тези задължителни правила се определят условията и редът относно:
1. осигуряване на свободна практика;
2. спазването правилата за радиообмен;
3. спазване указанията на бреговите центровете за предоставяне на речни информационни услуги и обслужване на корабния трафик за движение в районите на пристанищата;
4. използване на маневрените кораби в районите на пристанищата;
5. използване на котвените стоянки;
6. товарене, разтоварване, маркиране и деклариране на опасни и специални товари;
7. осигуряване предпазването на водите на река Дунав от замърсяване от кораби;
8. противопожарна безопасност;
9. снабдяването на корабите с гориво и смазочни материали.
Чл. 2. (1) Задължителните правила се прилагат по отношение на:
1. акваториите на българските пристанища в българския участък на река Дунав;
2. бреговата инфраструктура, свързана непосредствено с безопасността на престоя, обработката и обслужването на корабите.
(2) Акваториите на пристанищата по ал. 1, т. 1 се определят с разпореждане на директора на дирекция „Речен надзор – Лом“ за района от км 645,000 до км 845,650 и с разпореждане на директора на дирекция „Речен надзор – Русе“ за района от км 374,100 до км 645,000.
Чл. 3. (1) Спазването на правилата относно реда и сигурността на корабоплаването, опазването на съоръженията и навигационното оборудване е задължително за корабните екипажи на всички кораби, намиращи се в акваториите на българските пристанища, независимо от знамето, под което плават, с изключение на военните, гранично-полицейските и малките кораби, които не предлагат обществени услуги.
(2) Водачите на яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение спазват разпоредбите на Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях, приета с ПМС № 293 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2012 г.).
Чл. 4. Водачите на кораби и състави са длъжни да отчитат интензивността и условията за корабоплаване в стеснените места в пристанищните акватории, взаимното разположение и движението на корабите, да повишат вниманието си и да се движат с безопасна скорост, изключваща повреждането на плавателните съдове на котва или на кей, а така също на хидротехническите и бреговите съоръжения и навигационното оборудване в пристанищата.
Чл. 5. (1) С оглед безопасността и сигурността на корабоплаването в акваториите на пристанищата в съответствие с националните и общоприетите международни правила директорите на дирекция „Речен надзор – Лом“ и дирекция „Речен надзор – Русе“ издават навигационни известия до корабоводителите.
(2) С известията до корабоводителите за пристанищните акватории могат да се въвеждат временни забрани за корабоплаване или маневриране, ограничаване на габаритите на влизащите или излизащите от вътрешните водни басейни кораби и състави, строителни и драгажни дейности или оповестяване на настъпили изменения в навигационната обстановка.
(3) Известията до корабоводителите са достъпни на хартиен носител в дирекциите за речен надзор Русе и Лом и в електронен вид на интернет страницата на Речната информационна система в българската част на река Дунав (http://nts.bulris.bg/).
Раздел II
Осигуряване на свободна практика
Чл. 6. Редът за уведомяването при посещение и оформянето на пристигането и отплаването на корабите в български пристанища се осъществява съгласно Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с ПМС № 186 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2014 г., бр. 12 от 2017 г.; изм., бр. 55 от 2017 г.), и Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с ПМС № 329 от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2014 г., бр. 33 от 2015 г. и бр. 59 от 2018 г.).
Чл. 7. Задълженията на администрацията като част от органите за граничен контрол в процеса на осигуряване на свободна практика в българските пристанища се изпълняват чрез Системата за електронен документооборот на речния транспорт.
Чл. 8. При наличие на произшествия, които могат да застрашат безопасността на престоя и сигурността на останалите кораби в пристанищата, водачите на кораби и състави са длъжни да уведомят и предоставят съответна пълна информация на администрацията чрез дежурния оператор на съответния брегови РИС център.
Чл. 9. Кораби и състави, които превозват опасни товари или не са почистени след превоз на такива товари, могат да престояват само в акваторията на пристанища, които имат обявени зони за престой на такива кораби, и само след като водачите надлежно са известили администрацията за изискваните данни за товарите и корабите чрез дежурния оператор на съответния брегови РИС център.
Чл. 10. Кораби и състави: които са застрашени от потъване; на които е възникнал пожар или на които има опасност от възникване на пожар; предназначени за нарязване; включващи плаващи устройства или плаващи средства или съединения от плаващ материал; които са бракувани; които са без редовни документи; чието придвижване представлява специален превоз по смисъла на чл. 1.21 от Правилата за плаване по река Дунав, приети с ПМС № 83 от 2013 г. (ДВ, бр. 35 от 2013 г.), влизат и престояват в акваторията на пристанище, само след получаване на специално разрешение от капитана на пристанището, чрез дежурния оператор на съответния брегови РИС център, което се издава за всеки отделен случай след преценка на конкретните обстоятелства и предписване на условия за безопасност.
Чл. 11. Водачите на кораби и състави, които имат съмнения за заболяване на лица на борда от инфекциозна болест, са длъжни незабавно да уведомят за това администрацията чрез дежурния оператор на съответния брегови РИС център преди влизане в акваторията на пристанището и да следват нейните указания.
Чл. 12. Водачите на кораби и състави могат да поискат оформяне на пристигането и предоставяне на свободна практика само след като са изпълнили указанията на дежурния оператор на съответния брегови РИС център, съобразно разпорежданията на капитана на пристанището.
Чл. 13. (1) С изключение на случаите, в които в дадено пристанище не се предлага услугата подменен екипаж или когато моторният кораб сам осигурява безопасния престой на безекипажните съдове от състава си в акваторията на пристанището, безекипажните съдове, които ще бъдат обработвани в пристанището, задължително се предават на подменен екипаж.
(2) На подменен екипаж се предават и безекипажните кораби, които няма да се обработват в пристанището, когато самоходният кораб, в състава на който са пристигнали, не е в състояние да ги осигури надеждно.
(3) Безекипажен кораб, неприет от подменен екипаж в пристанището, продължава да се счита за част от състава на кораба, с който е пристигнал, и водачът остава отговорен за осигуряване безопасния престой на безекипажния кораб.
Чл. 14. Корабният агент, съответно корабният мениджър или водачът на кораба, е длъжен навреме да предостави цялата необходима информация, свързана с движението и престоя на кораба или корабите от състава в пристанището, както и да оказва съдействие на органите за граничен контрол за получаване на свободната практика на кораба.
Раздел III
Радиообмен в пристанищата
Чл. 15. Радиообменът в акваториите на пристанищата по българския участък на р. Дунав се осъществява при стриктно спазване на разпоредбите на:
1. Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT) Букурещ, 2012 г.) (ДВ, бр. 44 от 2012 г.);
2. Ръководство за радиотелефонна служба на вътрешните водни пътища – Обща част (Будапеща, Трир и Страсбург, 2017 г.) и Регионална част (Будапеща, 2002 г.);
3. Правила за плаване по река Дунав;
4. Наредба № 14 от 2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища (обн., ДВ, бр. 89 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2013 г.);
5. Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България.
Чл. 16. (1) Каналите за комуникация са обявени в Ръководство за радиотелефонна служба на вътрешните водни пътища – регионална част.
(2) Връзка с поделенията на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на УКВ канал 16 може да се осъществи през работно време от 9,00 ч. до 17,30 ч.
(3) Денонощно дежурство се поддържа от операторите на бреговите РИС центрове, като освен на УКВ канал 16 комуникацията се осъществява, както следва:
1. брегови център Лом: УКВ канал 80, за навигационна информация;
2. брегови център Русе: УКВ канал 20, за навигационна информация.
Раздел IV
Спазване указанията на бреговите центрове за предоставяне на речни информационни услуги и обслужване на корабния трафик за движение в районите на пристанищата
Чл. 17. (1) Маневрите, движението и престоят на кораби и състави в районите на пристанищата се извършват след разрешение и съгласно указанията, дадени от операторите на бреговите РИС центрове.
(2) Кораб с изтекъл срок на корабно удостоверение престоява на котвена стоянка или кей, указани в разпореждане на капитана на пристанището.
(3) Водачите на кораби, маневриращи несамоходни плавателни съдове в акваториите на българските речни пристанища, са длъжни да спазват чл. 15а от Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България.
Чл. 18. В акваторията на пристанищата на водачите на кораби и състави се забранява:
1. маневриране в акваторията на пристанищата без разрешение от дежурния оператор на съответния брегови РИС център;
2. движение между десния бряг и установените на котва плавателни съдове на котвените стоянки освен в случаите на извършване на маневра, с изключение на малките кораби;
3. среща и изпреварване на входовете на вътрешните водни басейни;
4. извършване на маневрена дейност за поставяне и снемане на съдове във вътрешните водни басейни от самоходни товарни кораби без разрешение от капитана на пристанището;
5. маневриране на несамоходни кораби с рулеви пера с кърмовата част срещу течението;
6. заставане на борд и маневриране на безекипажни кораби, предадени на подменен екипаж, без присъствие и участие на членове от подменния екипаж;
7. маневриране за влизане или излизане от вътрешен воден басейн на тласкан състав или бордова свързана група с повече от две ширини;
8. работа на винтовете на кораби, застанали на понтон или на кей, без разрешение от органите за речен надзор, освен в случаите:
а) за проверка на тяговото усилие на двигателите с вътрешно горене на определените за това места;
б) за кратки проверки, които се провеждат преди отплаване, ако килът на кораба няма допир с грунда;
в) когато работата на пропулсивния комплекс не създава опасност за останалите кораби;
9. маневриране в условия на ограничена видимост без помощта на радиолокатор;
10. спускане на корабни лодки или катери без уведомяване на РИС операторите освен в аварийни случаи за спасяване на човек зад борда или необходимост от неотложна медицинска помощ;
11. използване на звукови сигнали извън случаите, предвидени в Правилата за плаване по река Дунав;
12. снемане от котва или вързала на кораби без съгласието на лицата под наблюдението, на които се намират, освен след разрешение на администрацията;
13. да обвързват или закотвят извън определените за това места водените от тях нефтоналивни кораби, които не притежават „Gas free“ сертификат;
14. спускането и вдигането на малки кораби за спорт (канута, каяци, водни колела, салове, лодки, неподлежащи на регистрация, джетове, скоростни скутери) извън обозначените за това места без разрешение от администрацията;
15. извършване без разрешение от капитана на пристанището на ремонтни дейности, с изключение на тези вътре в кораба, извън регистрираните пристанища със специално предназначение, извършващи кораборемонт;
16. движението в акваторията на пристанище със скорост, предизвикваща вълнение и разклащане, несъобразена с конкретните хидрологични условия, създаваща предпоставки за повреждане на плаващите устройства.
Чл. 19. (1) Членовете на екипажа на кораб или на пристанищен оператор, участващи в маневри и обслужване на плавателни средства, задължително използват подходящи за работа, сертифицирани и годни индивидуални спасителни средства.
(2) Не се разрешава на членове на екипажа надводно и подводно плуване извън определените за това места, както и движението по покрити от лед водни повърхности с изключение на крайна необходимост (напр. спасяване на човешки живот).
Чл. 20. (1) На външните кейови стени първият товарен кораб задължително застава на вързала с носова котва, като се вземат мерки от съответните екипажи или отговорните лица от дежурни или подменни групи за надеждно позициониране против засядане.
(2) Допустимият максимален брой кораби, които могат да се установят и престояват на външен кей, се определят с разпореждането по чл. 2, ал. 2.
Чл. 21. (1) Във вътрешните водни басейни корабите застават на вързала, като отдаването на котва се допуска само в аварийни ситуации.
(2) Допустимият максимален брой кораби, които могат да се установят на кей във вътрешните басейни, се определя с разпореждането по чл. 2, ал. 2.
Чл. 22. (1) Корабите с дължина до 60 м застават на понтоните само на вързала.
(2) С изключение във вътрешните басейни, при заставане на речно-морските кораби и кораби с дължина над 60 м на борд на вързала, всеки втори и четвърти от тях отдава и носова котва.
(3) Допустимият максимален брой кораби, които могат да се установят и престояват на даден понтон, се определя с разпореждането по чл. 2, ал. 2, като той може да бъде временно ограничен от капитана на пристанището при критични хидрометеорологични условия.
Чл. 23. Водачът на всеки кораб, заставащ или снемащ се от понтон, е длъжен по време на маневра да предприеме всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на останалите кораби, престояващи на понтона.
Чл. 24. Пристанищният оператор:
1. при всяка маневра за заставане или снемане на кораб от съответното корабно място осигурява необходимия брой брегови моряци за швартови операции;
2. осигурява корабно място с необходимата дължина за безопасно заставане на кораба, като оставащата дистанция до корабите от съседните места е не по-малко от 5 м;
3. предоставя корабно място с дълбочина, превишаваща очакваното максимално газене на кораба с не по-малко от 20 cм;
4. осигурява изправни брегови вързални устройства за надеждно обвързване на корабите при всякакво ниво на водата;
5. осигурява корабно място, свободно от предмети, които могат да застрашат маневриращите кораби;
6. предварително осигурява преустановяване обработката на кораб, към който ще застане или от който ще се снеме друг кораб;
7. след заставане на кораба на корабното място осигурява надеждна връзка между кораба и брега, снабдена с леерно ограждение, спасителен кръг и подходящо осветление през нощта, позволяващо безопасно преминаване на хора.
Чл. 25. Обработката на кораба може да започне след неговото окончателно установяване и надеждно обвързване към брега или плаващото устройство (ако корабното място е оборудвано с такова).
Чл. 26. Обработката на товар на кораб се извършва по съгласувана с компетентните органи технологична карта при строго спазване на инструкцията за товарене и разтоварване на съответния кораб. Отговорното за това лице е длъжно да следи газенето, крена и диферента и да не допуска при товарене разлика между дълбочината на корабното място и текущото максимално газене на кораба, по-малка от 20 cм, като отчита възможните колебания на речното ниво.
Чл. 27. (1) По време на престой на кораба на корабно място или на котвена стоянка корабопритежателят е длъжен да осигури на борда достатъчно по брой и квалификация морски лица, които да са в състояние да извършват маневри при възникнала необходимост.
(2) Всеки корабопритежател, чийто кораб е извън експлоатация, е длъжен да заяви това пред органите на речния надзор и да осигури безопасен престой на кораба в пристанището.
Чл. 28. (1) Корабите, специализирани за определен вид превози (фериботи, контейнеровози, пътнически кораби, кораби за превоз на опасни товари и др.), се обработват само на предназначени за съответния вид превоз корабни места.
(2) Отклонение от разпоредбата по ал. 1 се допуска с изричното разрешение на органите за речен надзор след съгласуване със съответните компетентни органи от граничния контрол.
Раздел V
Правила за използване на маневрени кораби в районите на пристанищата
Чл. 29. (1) Пристанищната услуга „буксировка“ (тласкане или придвижване на борд) се предоставя за:
1. маневриране на несамоходни съдове от котвена стоянка до корабни места и обратно;
2. маневриране и поставяне на кей, на понтон или на котва на самоходен кораб, останал без ход.
(2) Пристанищната услуга „буксировка“ се осъществява само от кораби на регистриран пристанищен оператор с достъп до пазара на пристанищни услуги в Република България съгласно изискванията на наредбата по чл. 117, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
Чл. 30. (1) Корабът, предназначен за извършване на услугата по чл. 29, следва да бъде подходящо оборудван с противопожарни и водоотливни средства съгласно стандарта за техническите изисквания за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, с цел обезпечаване безопасността на маневрирания кораб.
(2) Буксировката следва да е съобразена с мощността на маневрения кораб и сумарното водоизместване на маневрираните кораби и да се извършва по схемите с одобрените състави, посочени в корабното удостоверение.
Чл. 31. Маневрирането на несамоходни кораби, превозващи опасни товари, се осъществява от кораби, отговарящи на съответните технически изисквания и притежаващи допуск за тази дейност.
Чл. 32. Водачът на кораб, извършващ маневрата, е отговорен за безопасното й провеждане, а лицата от екипажа на кораба са длъжни да изпълняват указанията му относно безопасното провеждане на маневрата.
Чл. 33. Маневрите на празни плавателни съдове за влизане във вътрешни водни басейни се забраняват при обявено щормово предупреждение за сила на вятъра над 16 м/сек.
Раздел VI
Правила за използване на котвените стоянки
Чл. 34. (1) Котвените стоянки за корабите в акваторията на пристанищата и пристанищните терминали трябва да бъдат съобразени с местните корабоплавателни условия за всяко пристанище, да отговарят на Правилата за плаване по река Дунав, Специалните препоръки на Дунавската комисия към компетентните власти на дунавските държави за прилагането на Основните положения за плаване по Дунава, разпорежданията съгласно чл. 362 от Кодекса на търговското корабоплаване.
(2) Местата за котвени стоянки трябва да отговарят на следните навигационни изисквания:
1. удобен подход от страна на корабоплавателния път;
2. осигурена достатъчна дълбочина при ниско корабоплавателно и регулационно ниво;
3. достатъчна ширина и дължина на акваторията за безопасно и удобно извършване на необходимите маневри;
4. благоприятно речно русло и добра задържаща сила на грунта.
(3) Директорите на дирекции „Речен надзор – Русе“ и „Речен надзор – Лом“ със задължителни разпореждания определят в съответното пристанище отделни котвени стоянки за екипажни и безекипажни кораби, изхождайки от предназначението им.
(4) Обявените котвени стоянки са надлежно оповестени чрез известия до корабоводителите и границите им са обозначени със съответни знаци.
Чл. 35. (1) Моторните кораби, които тласкат или придвижват на борд единични кораби или състави, ги установяват на котвени стоянки по предназначение.
(2) Директорите на дирекции „Речен надзор – Лом“ или „Речен надзор – Русе“ чрез РИС операторите в съответствие с териториалната им компетентност могат да указват друго място за заставане в случаите на запълване на капацитета на отделна стоянка.
Чл. 36. (1) В акваторията на пристанищата корабите и съставите задължително се установяват само в границите на обявените котвени стоянки. Водачите предприемат всички възможни мерки съгласно нормативните изисквания и добрата речна практика за сигурно и безопасно закотвяне с достатъчно на брой собствени котви, с дължина на котвените вериги, осигуряваща надежден и безопасен престой независимо от колебанията на водното ниво на реката.
(2) При заставане на кейова стена или понтон водачите предприемат всички мерки за надеждно обвързване на плавателния съд.
Чл. 37. (1) На кораб, преминаващ транзитно през акваторията на пристанище, се разрешава престой до 12 часа в обявена котвена стоянка, без оформяне на гранични формалности, в случай на необходимост, а в случаи на щормово предупреждение – за срока на действие на предупреждението.
(2) Водачът е длъжен незабавно да уведоми органите за речен надзор чрез дежурния оператор на съответния брегови РИС център за часа и мястото на заставането, причините за престоя, както и за часа на отплаване.
(3) Освен в случаите на обявено щормово предупреждение след изтичането на 12-часовия срок водачът е длъжен да изведе кораба от акваторията на пристанището или да изпълнява последващите нареждания на дежурния оператор на съответния брегови РИС център.
Чл. 38. (1) За всеки кораб, движещ се в района на пристанището, показването на нощна или дневна сигнализация в съответствие с изискванията на Правилата за плаване по река Дунав е задължително.
(2) Корабите, закотвени в района на обявените котвени стоянки или швартовани във вътрешните водни басейни, не са длъжни да показват дневна и нощна сигнализация освен по разпореждане на органите за речен надзор.
Раздел VII
Правила за товарене, разтоварване, деклариране и маркиране на опасни и специални товари
Чл. 39. Обработката, разпределението, съхранението и превозът на опасни товари се извършват в съответствие с Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN/ВОПОГ) (ратифицирано със закон – ДВ, бр. 9 от 2006 г.; обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.) и приложимите към него правила (приложение № 1 към Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2009 г. и бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2013 г.; доп., бр. 67 от 2013 г., бр. 59 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 45 и 95 от 2017 г., бр. 62 от 2019 г.).
Чл. 40. Пристигащите кораби се установяват на котва в определените котвени стоянки според вида на превозвания опасен товар или на специализиран терминал за съответния вид опасен товар, където изчакват разрешаването на свободна практика и реда си за заставане на определеното за обработка корабно място.
Чл. 41. Опасните товари се обработват по технологична карта, разработена от пристанищния оператор за всеки вид опасен товар поотделно и съгласувана с компетентните органи.
Чл. 42. (1) Освен в случаи на непосредствена опасност за живота на хората или безопасността на корабите се забранява прехвърлянето на опасни товари между кораби на котва без писмено разрешение от страна на органите за речен надзор.
(2) В случай на аварийно прехвърляне на товар водачите на корабите незабавно уведомяват органите за речен надзор чрез РИС операторите.
Чл. 43. Обработката на опасен товар може да започне само след надлежно попълване на контролен лист по ADN съгласно 8.6.3 от правилата, подписан от отговорните лица за товаро-разтоварните операции от страна на кораба и на терминала.
Чл. 44. Забранява се обработката на опасен товар с повредена опаковка, липсваща маркировка, липсващ знак за опасност или клас на опасен товар.
Чл. 45. В случай на произшествие всяка обработка на опасен товар на кораба се прекратява незабавно, като се уведомяват компетентните органи и се задейства съответният корабен план за предприемане на необходимите мерки.
Чл. 46. (1) Фумигация на корабни товари се извършва на определените за това специални котвени стоянки, определени с разпореждането по чл. 2, ал. 2. Стоянките се сигнализират със знаци № 66 и № 68 от приложение № 3 на Правилата за плаване по река Дунав.
(2) На борда на обработения кораб на видимо място се поставя знакът по фиг. 5.5.2.3.2 от приложимите правила на Европейското споразумение за превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), като през тъмната част на денонощието същият трябва да бъде осветен.
Чл. 47. Дирекциите „Речен надзор“ изискват разрешение за фумигация за всеки конкретен случай, издадено от съответната Регионална служба за растителна защита. Корабният агент или корабопритежателят представя копие от разрешението, както и копия от протоколите за обгазяване и дегазация.
Чл. 48. Корабопритежателят осигурява маневрен кораб за обезпечаване на фумигирания съд и защитни предпазни средства за екипажа, съгласувани с лицето, извършващо фумигацията.
Раздел VIII
Правила за предпазване акваторията на пристанищата от замърсяване от кораби
Чл. 49. Водачите на всички кораби и пристанищните оператори са длъжни:
1.да уведомят незабавно капитана на пристанището чрез дежурния оператор на съответния брегови РИС център за допуснато или открито замърсяване на водите в акваторията на пристанището; съобщението трябва да съдържа:
а) име на кораба (име на лицето), подаващо съобщението;
б) местоположение на замърсяването;
в) име на кораба, извършил замърсяването;
г) характер на замърсяването (цялостно поле или петна);
д) размери на замърсената площ;
2.да предприемат всички възможни мерки за ограничаване и отстраняване на замърсяването;
3. да осигурят разделно събиране на корабните битови отпадъци;
4. да съблюдават изискванията на международните споразумения и националното законодателство по отношение предотвратяване на замърсяването на околната среда.
Чл. 50. Водачите на кораби и състави преди навлизане в акваторията на пристанище:
1. уведомяват органите за речен надзор за получени повреди по кораба, които евентуално могат да доведат до замърсяване на околната среда;
2. осигуряват затваряне на механизмите на товарните тръбопроводи, както и на тръбопроводите на осушителните системи; затварящите механизми се отварят само по време на товаро-разтоварни операции, операции по осушаване, предаване на сточни води и дегазиране.
Чл. 51. В акваторията на пристанищата и зимовниците се забранява:
1. изливане и изхвърляне на всякакви видове твърди и течни отпадъци, на нефтоводни смеси от машинното отделение, товарните помещения и товарните помпени отделения освен в следните случаи:
а) изхвърляне с цел осигуряване безопасността на кораба или спасяване на човешки живот;
б) изхвърляне с цел борба с особени случаи на замърсяване, за да се сведе до минимум вредата от замърсяването, като подобни действия подлежат на одобрение от органите на речния надзор;
в) изхвърляне при научни изследвания, когато целта е изучаване на конкретно замърсяване, като подобно действие задължително се съгласува със съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и с органите на речния надзор;
2.изхвърляне зад борд на остатъци от товар, сепарационни материали и битови отпадъци;
3.изхвърляне зад борд на остатъци или смеси от миенето на товарните помещения след превоз на химикали и насипни товари, като всички остатъци и смеси задължително се сдават в брегови приемни съоръжения.
Чл. 52. (1)Дейности по рециклиране (рязане) на корабни корпуси и оборудване се извършват в пристанищата със специално предназначение от дружества с валидно разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от Закона за управление на отпадъците, или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
(2) Към рециклиране на кораб се пристъпва след подаване на предварително писмено известие до капитана на пристанището за всеки отделен кораб, съдържащо следната информация:
1. данни за плавателния съд:
а) име;
б) тип;
в) УЕИН;
г) пристанище на регистрация;
2. начало на дейностите по рециклиране;
3. за кораби под чужд флаг – свидетелство за отписване;
4. за танкери – „Gas free“ сертификат;
5. количество на нефтосъдържащите води и отпадъци;
6. представяне на подробен план за готовност и реагиране при аварийни ситуации.
Раздел IX
Правила за противопожарна безопасност
Чл. 53. (1) Водачът на кораб или лицето, отговорно за обезпечаване на безопасен престой на кораба, на който е избухнал пожар, уведомява по възможно най-бързия начин противопожарната служба, органите за речен надзор чрез дежурния оператор на съответния брегови РИС център, аварийните служби в пристанището, екипажите на намиращите се в близост кораби и задейства незабавно плана на кораба за борба с пожар.
(2) Всички лица на територията на пристанищата при откриване на пожар са длъжни незабавно да съобщят на тел.112 и да уведомят отговорните лица по утвърдения авариен план на пристанището за предприемане на предвидените действия.
Чл. 54. (1) При възникване на пожар в пристанище или на кораб в акваторията на пристанище водачите на всички моторни кораби в непосредствена близост до инцидента прекратяват обработката на товарите и подготвят за работа главните двигатели, противопожарните и спасителните средства за незабавно използване.
(2) В случаите по ал. 1 водачите на всички кораби в акваторията прослушват обявения канал за радиотелефонна връзка и спазват изискванията на раздел III. При запитване докладват готовността си за изпълнение на конкретни задачи по оказване на помощ на пострадали, както и за промяна на местоположението си. Докладват и възможността за участие в противопожарна операция за маневриране на други кораби без ход с цел отдалечаване от опасния район.
(3) Водачите на кораби на пристанищен оператор, извършващ маневри в пристанищната акватория, незабавно се отправят към мястото на пожара и докладват на органите за речен надзор чрез дежурния оператор на съответния брегови РИС център за готовността си за оказване на помощ за маневриране на кораби, останали без собствен ход.
(4) Екипажите на кораби, превозващи опасни товари, намиращи се на котва или швартовани в непосредствена близост до пожара или по-надолу по течението на реката, предприемат мерки за преместването им на безопасна дистанция и позиция с цел осигуряване на безопасността.
Раздел X
Снабдяване на корабите с гориво и смазочни материали
Чл. 55. (1) Снабдяването на корабите с гориво и смазочни материали (бункероване) в акваторията на пристанищата се извършва след предварително писмено известие на разрешените места, определени с разпореждането по чл. 2, ал. 2.
(2) Известието се подава до дирекция „Речен надзор“, в чийто отговорен район се извършва операцията, писмено или по електронен път.
(3) Известието за снабдяване с гориво и смазочни материали се подава от пристанищния оператор, капитана на кораба или корабния агент и съдържа следните данни:
1. име и уникален европейски идентификационен номер (УЕИН/ENI или официален номер) на кораба, получаващ гориво/смазочни материали;
2. място на извършване на бункеровката;
3. очаквано начално време на операцията;
4. количество;
5. регистрационен номер на автоцистерната/име на кораба – бункеровчик, в случаите на бункероване от кораб;
6. очаквано време за край на бункеровката.
(4) Бункероването се извършва по някоя от следните схеми: кораб – кораб, автоцистерна – кораб, бункеровъчна база – кораб, като между снабдявания кораб и снабдителя не трябва да има на борд други престояващи кораби.
Чл. 56. (1) Преди началото на операцията по снабдяване с гориво-смазочни материали капитанът на снабдявания кораб и отговорното/упълномощеното лице на пристанищния оператор (кораба бункеровчик/бункеровъчната база/автоцистерната) попълват и подписват проверовъчен лист на мерките за безопасност при бункеровка (приложение № 1). Проверовъчният лист се попълва в два (три) екземпляра (по един за всяка от страните в бункеровката и за корабния агент, ако има такъв) и се съхранява в продължение на 6 месеца за всяка бункеровъчна операция.
(2) Капитанът на снабдявания кораб разрешава започване на бункеровката с гориво след получаването от местния снабдител на корабно гориво на разписка за доставяното гориво Bunker Delivery Note (приложение № 2) и Декларация за съответствие на качеството на течните горива (приложение № 3), придружена от запечатана проба от получаваното гориво.
(3) След края на бункеровката корабният агент подава до съответната дирекция „Речен надзор“ капитанска заявка и декларация за бункеровка с корабно гориво.
Чл. 57. Капитанът на снабдявания кораб е длъжен да информира капитана на пристанището чрез дежурния оператор на съответния брегови РИС център:
1. за началото и края на бункеровката;
2. в случай на аварийна ситуация по време на операцията, като уточнява естеството на инцидента;
3. в случай на съмнение за количеството и качеството на бункерованото гориво.
Чл. 58. При извършване на операции по зареждане с гориво и смазочни материали капитанът на снабдявания кораб осигурява:
1. швартоване на кораба, така че да не се създава напрежение в тръбопроводите и шланговете по време на бункеровката;
2. осветлението на кораба, непрекъснато наблюдение и контрол на бункероването и повърхността на водата около кораба;
3. горивото, предназначено за зареждане, да не надвишава свободния капацитет на горивните танкове;
4. непрекъснато наблюдение и възможност за комуникация между отговорните лица по време на целия процес по снабдяване с гориво;
5. предварителна информация за оператора на бункеровъчната станция за предвиденото количество и последователността на напълване на танковете;
6. затваряне на всички шпигати на палубата в близост до приемния отвор за гориво;
7. незабавно спиране на операцията при течове на гориво от шлангове или съоръжения за зареждане;
8. прекратяване на бункеровката при гръмотевична буря;
9. достатъчен на брой екипаж за извършване на внезапна маневра на кораба (ако се наложи) или за предприемане на адекватни мерки за ликвидиране на последствия от замърсяване с нефтопродукти;
10. недопускане на движение на пътници или членове на екипажа, незаети със зареждането, по борда, от който се извършва бункеровката на снабдявания кораб;
11. недопускане на качване на външни лица на борда;
12. недопускане на извършване на ремонтна дейност с открит огън.
Чл. 59. Забранено е тютюнопушенето в близост до автоцистерната или мястото на зареждане.
Чл. 60. При възникване на разлив или пожар отговорност за инцидента носят капитанът на кораба, местният снабдител на корабно гориво и пристанищният оператор, осигуряващ за извършване на услугата ползване на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения в пристанищата.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на правилата:
1. „Акватория на пристанище“ означава водната площ с дължина, обявена за всяко конкретно пристанище чрез начален и краен километър, и ширина, ограничена от брега и държавната граница на Република България; акваторията на пристанището включва прилежащите водни площи към бреговата линия на регистрираните пристанища, котвените стоянки, подходните канали, зоните за отдих, учебните и спортните полигони.
2. „Органи за речен надзор“ са дирекция „Речен надзор – Русе“ и дирекция „Речен надзор – Лом“.
3. „Система за електронен документооборот на речния транспорт“ е система, поддържана и администрирана от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, оперативно съвместима със Системата за електронно докладване на Българската речна информационна система и с функции, определени в глава четвърта „а“ от Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване.
4. „Местен снабдител на корабно гориво“ е регистрирано лице като пристанищен оператор, което предоставя морско-техническата услуга – снабдяване с корабно гориво (бункероване) в пристанищата във вътрешните водни пътища на Република България.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тези задължителни правила се издават на основание чл. 363а от Кодекса на търговското корабоплаване.
§ 3. Непосредственият контрол по спазването на тези задължителни правила в акваториите се осъществява от капитаните на пристанища – директора на дирекция „Речен надзор – Лом“ и директора на дирекция „Речен надзор – Русе“ за съответните отговорни райони.
§ 4. Задължителните правила за българските пристанища на р. Дунав влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
§ 5. Отменят се Задължителните правила за българските пристанища на река Дунав (обн., ДВ, бр. 66 от 2008 г.; изм., бр. 38 от 2009 г.).
Изпълнителен директор: Живко Петров
Приложение № 1 към чл. 56, ал. 1
БУНКЕРОВЪЧЕН КОНТРОЛЕН ЛИСТ
Номер: …….... Година ………………….

Кораб-бункеровчик/(Бункеровъчна база) Автоцистерна
Бункерован кораб
Име/рег. №:
Име:
УЕИН/Офиц. номер:
УЕИН/Офиц. номер:
Капитан:
Капитан:
Отговорно лице:
Отговорно лице:
 
Отвори за пълнене
Всичко
 
ляв борд
десен борд
подрулващо
 
Местоположение на отворите на приемните тръбопроводи за пълнене на горивните цистерни
 
 
 
 
Капацитет на цистерните
 
 
 
 
Съдържание на горивната цистерна преди началото на бункеровката
 
 
 
 
Незапълнен капацитет на цистерната до отвора за пълнене
 
 
 
 
Заявено количество за бункеровка
 
 
 
 
Общи мерки
Да
Не
Бункерованият кораб е швартован към бункероващия кораб/база по подходящ начин
 
 
Осветлението е достатъчно за контрол на процедурата по бункероване
 
 
Осигурена е надеждна комуникация между бункероващия и бункерования
 
 
Шланговете не са подложени на разтягане и пречупване;
спазени са минималните радиуси на закръгление
 
 
Използвано е автоматично спирателно устройство
 
 
Връзката на зареждащия шланг с отвора за напълване е проверена и се намира в изправно работно състояние
 
 
Бункероващият е запознат с методите за експлоатация на зареждащия шланг с накрайник и може да задейства автоматичното спирателно устройство
 
 
Накрайникът на бункеровъчния шланг е прикрепен надеждно в отвора за пълнене на приемния тръбопровод
 
 
 
 
 
Дата: ……………………………….
Място: ……………………………….
Начало на бункеровката:
Бункероващ: ……………………………….
              (подпис)
Бункерован: ……………………………….
             (подпис)
Край на бункеровката:

Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2

РАЗПИСКА ЗА ДОСТАВЕНО ГОРИВО
BUNKER DELIVERY NOTE
1. Име и УЕИН/официален номер на кораба, получаващ гориво
 Name and ENI/Official number of receiving ship
....................................................................................................................................................................................................
2. Пристанище/Port
....................................................................................................................................................................................................
3. Датанадоставката /Date of commencement of delivery
....................................................................................................................................................................................................
4. Име, адрес и телефонен номер на снабдителя на корабно гориво
 Name, address and phone number of marine fuel oil supplier
...................................................................................................................................................................................................
5. Наименование на продукта
 Productname(s)
...................................................................................................................................................................................................
6. Количество (в метрични тонове)/Quantity (metrictons) ...............................................................................................................................................................................
 (изпитано в съответствие с ISO 3675/inaccordancewithISO 3675)
7. Плътност при 15 °C (kg/m3)/Density at 15°C (kg/m3) ......................................................................................................... .................................................................
 (изпитано в съответствие с ISO 8754/inaccordancewithISO 8754)
8. Съдържание на сяра (mg/kg)/Sulphur content (mg/kg) .....................................................................................................................................................................................
Аз, долуподписаният ............................................................................................................................................................ ,
декларирам, че горивото, доставено на гореуказания кораб, е в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
I, the undersigned .................................................................................................................................................................... ,
declare that the fuel oil supplied to the above mentioned vessel is in conformity with Regulation on the Requirements for the Quality of Liquid Fuels, the Terms, Conditions and Methods for their Control.
Подпис за приемащия кораб:     Подпис на снабдителя:
Signature for thereceiving ship:      Signature for thefuel oil supplier:
....................................................                                                                                 ........................................................
     Печат/Stamp       Печат/Stamp

 
Приложение № 3 към чл. 56, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
№ ............ от .................. г.
Производител/вносител ...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ,
(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ)
представляван от ...............................................................................................................................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище на фирмата .............................................................................................................................................................
(адрес, телефон, факс, е-mail)
Декларирам, че: ...................................................................................................................................................................
1. Течното гориво ..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(вид на горивото по чл. 6 от Наредбата за изискванията за качеството
на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол)*
от партида ..........................................................................................................................................................................
в количество ...................................... тона
съответства на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
2. Горивото е изпитано за съответствие в
..............................................................................................................................................................................................
(наименование и адрес на акредитираната изпитвателна лаборатория)
.............................................................................................................................................................................................
(протокол № ............... от ............ г.)
3. Течното гориво
...........................................................................................................................................................................................
в количество .......................................................... тона, предоставено за разпространение и/или използване на ...................................................................................
........................................................................................................................................................................................... ,
(фирма, ЕИК или код по БУЛСТАТ, дата и № на документ за експедиция)
е от партида
............................................................................................................................................................................................... ,
съответствието на която е декларирано в т. 1**.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.
.........................................................................................................................................................................
(подпис и печат на производителя, вносителя или разпространителя)
* Вид гориво: 1. автомобилен бензин; 2. гориво за дизелови двигатели; 3. биодизел; 4. биодизел за отопление; 5. газьоли за промишлени и комунални цели; 6. горива за извънпътна техника и трактори; 7. леко корабно дизелово гориво – марка ISO-F; 8. корабно дизелово гориво – марка ISO-F; 9. корабни остатъчни горива – марка ISO-F; 10. горива за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и за плавателни съдове за отдих; 11. котелни горива; 12. тежки горива.
** Съгласно чл. 12, ал. 2 от наредбата текстът на т. 3 допълнително се вписва и заверява при всяко последващо разпространение.

 3084