Министерски съвет
брой: 39, от дата 28.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 74 от 23 април 2020 г. за откриване на институти в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и на Русенския университет „Ангел Кънчев“

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 ОТ 23 АПРИЛ 2020 Г.
за откриване на институти в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас,
и на Русенския университет „Ангел Кънчев“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Открива Научноизследователски инс­титут в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.
Чл. 2. Открива Научноизследователски инс­титут за технологии и иновации в структурата на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за висшето образование.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3068