Държавна комисия по сигурността на информацията
брой: 39, от дата 28.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Великото херцогство Люксембург за обмен и взаимна защита на класифицирана информация

 

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ
между правителството на Република България и правителството на Великото херцогство Люксембург
за обмен и взаимна защита на класифицирана информация
(Утвърдено с Решение № 175 от 22 март 2018 г. на Министерския съвет. В сила от 1 май 2020 г.)
Правителството на Република България и правителството на Великото херцогство Люксембург (наричани по-нататък „Страните“),
Разбирайки, че ефективното сътрудничество в политическата, икономическата, военната, сигурността, разузнавателната и всяка друга сфера може да изисква обмен на класифицирана информация между Страните,
Разбирайки, че доброто сътрудничество може да изисква обмен на класифицирана информация между Страните,
Желаейки да създадат набор от правила, регламентиращи взаимната защита на класифицираната информация, обменяна между Страните, съгласно всички бъдещи споразумения за сътрудничество и/или класифицирани договори,
Се договориха за следното:
Член 1
Цел и обхват
(1) Целта на това Споразумение е да гарантира защитата на класифицираната информация, която е съвместно създадена от или обменяна между Страните.
(2) Това Споразумение се прилага за всички дейности, договори или споразумения, включващи класифицирана информация, които ще бъдат изпълнявани или сключвани между Страните в бъдеще.
(3) Разпоредбите на това Споразумение се прилагат също за класифицираната информация, която вече е създадена или обменена в процеса на сътрудничество между Страните преди влизане в сила на това Споразумение.
Член 2
Определения
За целите на това Споразумение:
(1) „Класифицирана информация“ означава информация независимо от нейната форма, същност или метод на пренос, създадена или в процес на създаване, на която е определено ниво на класификация за сигурност и за която в интерес на националната сигурност и в съответствие с националното законодателство се изисква защита срещу нерегламентиран достъп.
(2) „Ниво на класификация за сигурност“ означава категория, която според националното законодателство характеризира значимостта на класифицираната информация, нивото на ограничаване на достъпа до нея и нивото на защитата й от Страните, а също и категорията, на основата на която информацията е маркирана.
(3) „Разрешение за достъп до класифицирана информация“ означава решение, издадено от съответния национален орган в резултат от процедура по проучване, което установява, че на определено физическо лице може да бъде предоставен достъп до класифицирана информация в съответствие с националното законодателство.
(4) „Удостоверение за сигурност“ означава решение, издадено от съответния национален орган в резултат от процедура по проучване, което установява, че по отношение на сигурност­та определено юридическо лице отговаря на физическите и организационните изисквания за създаване, обработване и съхраняване на класифицирана информация в съответствие с националното законодателство.
(5) „Необходимост да се знае“ означава необходимостта от достъп до класифицирана информация във връзка със служебни задължения и/или за изпълнение на конкретна служебна задача.
(6) „Компетентен орган“ означава националният орган, който в съответствие с националното законодателство на съответната Страна изпълнява държавната политика за защитата на класифицирана информация, упражнява цялостен контрол в тази сфера, както и ръководи прилагането на това Споразумение. Тези органи са описани в Член 3 на това Споразумение.
(7) „Страна-източник“ означава Страната, която предава класифицираната информация.
(8) „Страна-получател“ означава Страната, на която е предадена класифицираната информация.
(9) „Трета страна“ означава държава или международна организация, която не е Страна по това Споразумение.
(10) „Класифициран договор“ означава споразумение между два или повече Контрагента, което съдържа класифицирана информация или изисква достъп до класифицирана информация.
(11) „Контрагент“ означава физическо или юридическо лице, което притежава юридическа правоспособност да сключва договори и/или е страна по класифициран договор.
(12) „Подизпълнител“ означава Контрагент, на когото основният Контрагент възлага договор за подизпълнение.
(13) „Нарушаване на мерките за сигурност“ означава всяко действие или бездействие, което е в противоречие с националното законодателство, резултатът от което води или може да доведе до нерегламентиран достъп до класифицирана информация.
(14) „Нерегламентиран достъп до класифицирана информация“ означава всяка форма на разкриване на класифицирана информация, включително злоупотреба, изменение, увреждане, разкриване, унищожаване или неправилно класифициране на класифицирана информация, включително всяко друго действие, компрометиращо нейната защита или в резултат на което настъпва загуба на такава информация. За нерегламентиран достъп се смята също всяко действие или бездействие, в резултат на което такава инфор­мация е све­дена до знанието на лице, което не притежава разрешение за достъп/удостоверение за сигурност и което няма „необходимост да се знае“.
Член 3
Компетентни органи
Компетентните органи на Страните са:
За Република България:
– Държавна комисия по сигурността на информацията (State Commission on Information Security)
За Великото херцогство Люксембург:
– Държавна служба за разузнаване
Национален орган по сигурността
– (Service de renseignement de l’État
Autorité nationale de Sécurité (National Security Authority)
Член 4
Нива на класификация за сигурност
Страните се съгласяват, че следните нива на класификация за сигурност са еквивалентни и съответстват на нивата на класификация за сигурност, определени в националното законодателство на съответната Страна:

За Република
България
Еквивалент на английски език
За Великото херцогство Люксембург
СТРОГО СЕКРЕТНО
TOP SECRET
TRES SECRET LUX
СЕКРЕТНО
SECRET
SECRET LUX
ПОВЕРИТЕЛНО
CONFIDENTIAL
CONFIDENTIEL LUX
ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ
RESTRICTED
RESTREINT LUX

Член 5
Мерки за защитата на класифицирана информация
(1) В съответствие със своето национално законодателство Страните прилагат всички подходящи мерки за защита на класифицирана информация, която е съвместно създадена или обменяна по силата на това Споразумение. На такава класифицирана информация се осигурява същото ниво на защита, каквото е осигурено за националната класифицирана информация със съответстващото ниво на класификация за сигурност.
(2) Нивото на класификация за сигурност на съвместно създадената класифицирана информация съгласно това Споразумение се определя с общо съгласие на Страните.
(3) Страните своевременно се информират взаимно за всички промени в националното законодателство, засягащи защитата на класифицираната информация. В такива случаи Страните се информират взаимно в писмена форма, за да обсъждат възможни изменения на това Споразумение. Междувременно класифицираната информация трябва да бъде защитавана съгласно разпоредбите на Споразумението, освен ако не е договорено друго в писмена форма.
(4) Класифицираната информация трябва да е достъпна само за лица, които са упълномощени съгласно националното законодателство да имат достъп до класифицирана информация с еквивалентно ниво на класификация за сигурност и които имат „необходимост да се знае“, и които са преминали през съответното обучение.
(5) Страната-получател е длъжна:
а) да не разкрива класифицирана информация на Трета страна без предварително писмено съгласие на Компетентния орган на Страната-източник;
б) да дава ниво на класификация за сигурност на класифицираната информация, еквивалентно на даденото от Страната-източник;
в) да не използва класифицираната информация за други цели, различни от тези, за които е предоставена.
(6) Ако друго Споразумение, сключено между Страните, съдържа по-стриктни правила относно обмена или защитата на класифицирана информация, тези правила трябва да се прилагат.
Член 6
Сътрудничество за сигурност
(1) Компетентните органи взаимно се информират за действащото си национално законодателство в областта на защитата на класифицираната информация.
(2) За да осигурят тясно сътрудничество при прилагането на това Споразумение, Компетентните органи могат да провеждат консултации по искане, отправено от един от тях.
(3) За да постигнат и поддържат равностойни стандарти за сигурност, Компетентните органи при поискване предоставят един на друг информация за стандартите, практиките и процедурите за сигурност за защита на класифицирана информация, прилагани от съответната Страна.
(4) При поискване Компетентните органи в съответствие с националното си законодателство си оказват взаимно съдействие при процедурите за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация и удостоверение за сигурност.
(5) Страните взаимно признават своите разрешения за достъп до класифицирана информация и удостоверения за сигурност в съответствие с националното си законодателство.
(6) В рамките на обхвата на това Споразумение Компетентните органи незабавно се информират взаимно за отнемане на разрешения за достъп и удостоверения за сигурност или за изменение на нивото на класификация за сигурност.
(7) Службите за сигурност и разузнаване на Страните могат директно да обменят класифицирана информация в съответствие с националното законодателство.
(8) Страните взаимно се информират по дипломатически път за всички последващи промени в техните Компетентни органи.
Член 7
Пренасяне на класифицирана информация
(1) Класифицирана информация се пренася чрез дипломатически или военни куриери или чрез други средства, одобрени предварително от Компетентните органи в съответствие с националното законодателство.
(2) Електронното предаване на класифицирана информация се осъществява чрез одобрени криптографски средства в съответствие с националното законодателство.
(3) Ако пренасяната класифицирана информация е маркирана с ниво на класификация „CEKPETHO/SECRET/SECRET LUX“ и по-високо, Страната-получател трябва да потвърждава получаването писмено. Получаването на друга класифицирана информация се потвърждава при поискване.
Член 8
Размножаване, превод, унищожаване на класифицирана информация.
Промяна и премахване на ниво на класификация за сигурност
(1) Класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност „СТРОГО СЕКРЕТНО/ТОР SECRET/TRES SECRET LUX“ се превежда или размножава само с предварителното писмено разрешение на Компетентния орган на Страната-източник.
(2) Всички преводи на класифицирана информация се правят от лица, които имат разрешение за достъп до подходящото ниво на класификация за сигурност. Такива преводи трябва да са със същото ниво на класификация в съответствие с Член 4 на това Споразумение.
(3) Всички преводи трябва да имат обозначение, което показва, че съдържат класифицирана информация, получена от Страната-източник.
(4) Когато класифицирана информация е размножавана, нивото на класификацията за сигурност на оригинала трябва да се поставя на всяко копие. Такава размножена информация трябва да се намира под същия контрол както оригиналната информация. Броят на копията трябва да бъде ограничен до необходимия брой за служебни цели.
(5) Страната-получател не трябва да променя и/или премахва нивото на класификация на получената класифицирана информация без предварително писмено разрешение на Страната-източник.
(6) Класифицирана информация се унищожава по начин, непозволяващ нейното възстановяване изцяло или отчасти, в съответствие с националното законодателство.
(7) Страната-източник може изрично да забрани размножаването или унищожаването на класифицирана информация чрез поставяне на маркировка върху съответния носител на класифицирана информация или чрез изпращане на допълнително писмено уведомление. Ако унищожаването на класифицирана информация е забранено, тя трябва да бъде върната на Страната-източник.
(8) Класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност „СТРОГО СЕКРЕТНО/ТОР SECRET/TRES SECRET LUX“ не се унищожава. Тя трябва да бъде върната на Страната-източник.
(9) Класифицирана информация, маркирана „СЕКРЕТНО/SECRET/SECRET LUX“, се унищожава в съответствие с националното законодателство след като Страната-получател вече не я счита за необходима.
(10) В случай на кризисна ситуация, при която е невъзможно да се защити и върне обратно класифицирана информация, създадена или пренесена в съответствие с това Споразумение, класифицираната информация се унищожава незабавно. Страната-получател при първа възможност уведомява писмено Компетентния орган на Страната-източник за унищожаването на класифицираната информация.
Член 9
Класифицирани договори
(1) Класифицирани договори се сключват и изпълняват в съответствие с националното законодателство.
(2) При поискване Компетентният орган на Страната-получател потвърждава, че на предложен Контрагент е издадено съответното разрешение за достъп до класифицирана информация или удостоверение за сигурност. Ако предложеният Контрагент не притежава съответното разрешение за достъп/удостоверение за сигурност, Компетентният орган на Страната-източник може да отправи искане до Компетентния орган на Страната-получател да издаде разрешение за достъп/удостоверение за сигурност.
(3) Компетентният орган в държавата, на чиято територия ще се изпълнява класифицираният договор, поема отговорността за определяне и администриране на мерките за сигурност за класифицирания договор при същите стандарти и изисквания, които регламентират защитата на неговите собствени класифицирани договори. Периодичните инспекции по сигурността могат да се извършват в съответствие с националното законодателство.
(4) Контрагентът е задължен да:
а) притежава удостоверение за сигурност за необходимото ниво на класификация за сигурност;
б) гарантира, че лицата, за които се изисква достъп до класифицирана информация, притежават разрешение за достъп до класифицирана информация до необходимото ниво на класификация за сигурност;
в) осигурява, че всички лица, на които е даден достъп до класифицирана информация, са информирани за своите отговорности да защитават класифицираната информация в съответствие с националното законодателство;
г) извършва периодични инспекции по сигурността на своите помещения.
(5) Подизпълнителите, наети по класифицирани договори, трябва да спазват изискванията за сигурност, прилагани за Контрагентите.
(6) Всеки класифициран договор, сключен в съответствие с това Споразумение, трябва да включва съответен анекс по сигурността, който е неразделна част от класифицирания договор, определящ следните аспекти:
а) ръководство за класифициране;
б) процедура за комуникация при промени в нивото на класификация за сигурност на информацията;
в) канали за комуникация и начини за електромагнитен пренос;
г) процедури за пренасяне на класифицирана информация;
д) данни за контакт на Компетентните органи, отговарящи за координацията на защитата на класифицираната информация, свързана с договора;
е) задължение за уведомяване за всяко нарушаване на мерките за сигурност или предположение за извършено такова.
(7) Копие на анекса по сигурността на всички класифицирани договори се изпраща до Компетентния орган на Страната, в която ще се изпълнява класифицираният договор, за да се позволи адекватен надзор и контрол върху стандартите, процедурите и практиките за сигурност, създадени от Контрагентите за защитата на класифицираната информация.
(8) Представители на Компетентните органи могат да извършват посещения един на друг, за да анализират ефективността на мерките, приети от Контрагента за защита на класифицираната информация, включена в класифициран договор. Уведомление за посещението следва да бъде предоставено най-малко 3 (три) седмици предварително.
Член 10
Посещения
(1) За посещения, включващи достъп до класифицирана информация, е необходимо предварително разрешение на Компетентния орган на приемащата Страна.
(2) Искането за посещение трябва да бъде изпратено най-малко 3 седмици преди посещението и да съдържа:
а) собствено и фамилно име на посетителя, дата и място на раждане, националност;
б) номер на паспорт или друг номер на лична карта на посетителя;
в) заеманата от посетителя длъжност и наименование на организацията, която представлява;
г) ниво на разрешението за достъп до класифицирана информация на посетителя, ако е приложимо;
д) цел, предложена работна програма и планирана дата на посещението;
е) наименования на организациите и структурите, за които е отправено искане да бъдат посетени;
ж) брой на посещенията и изисквания период;
з) данни за контакт на служителите по сигурността на структурите;
и) други данни, съгласувани от Компетентните органи.
(3) За прилагането на това Споразумение могат да се извършват многократни посещения. Компетентните органи на Страните одобряват списък с упълномощени лица, които да извършват многократни посещения. Тези списъци са валидни за първоначален период от дванадесет месеца. След като списъците бъдат одобрени от Компетентните органи на Страните, условията на конкретните посещения се уреждат директно между служителите по сигурността на структурите, които ще бъдат посетени от лицата.
(4) Всяка страна трябва да гарантира защитата на личните данни на посетителите в съответствие с националното законодателство.
Член 11
Нарушаване на мерките за сигурност
(1) Компетентният орган на Страната-получател незабавно информира Компетентния орган на Страната-източник за всяко предположение за или настъпило разкриване на нарушаване на мерките за сигурност.
(2) Компетентният орган на Страната-получател предприема всички възможни подходящи мерки в съответствие със своето национално законодателство, за да ограничи последиците от нарушаването на мерките за сигурност и да предотврати по-нататъшни нарушения, както и да осигури съответно разследване. При отправено искане Компетентният орган на Страната-източник предоставя съдействие в разследването. Компетентният орган на Страната-получател информира писмено Компетентния орган на Страната-източник за резултата от процедурата и коригиращите действия, предприети поради нарушението.
(3) В случаите, когато нарушаване на мерките за сигурност се извърши в трета държава, Компетентният орган на изпращащата Страна трябва да предприеме действията по ал. 2, когато това е възможно.
Член 12
Разходи
Всяка Страна поема разходите, възникнали в хода на изпълнение на задълженията й по това Споразумение.
Член 13
Разрешаване на спорове
Всеки спор относно тълкуването или прилагането на това Споразумение се решава чрез консултации и преговори между Страните.
Член 14
Заключителни разпоредби
(1) Това Споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ датата на получаване по дипломатически път между Страните на последното писмено уведомление, с което Страните се информират, че националните правни изисквания за влизането в сила на това Споразумение са изпълнени.
(2) Това Споразумение може да се изменя на базата на взаимно писмено съгласие между Страните. Измененията следва да бъдат неразделна част от това Споразумение. Измененията влизат в сила в съответствие с ал. 1 на този член.
(3) Това Споразумение се сключва за неопределен период от време. Всяка Страна може да прекрати това Споразумение, като предостави на другата Страна писмено уведомление по дипломатически път. В такъв случай това Споразумение изтича шест месеца след датата на получаване на уведомлението за прекратяване от другата Страна.
(4) В случай на прекратяване на това Споразумение всяка класифицирана информация, обменена в изпълнение на това Споразумение, продължава да бъде защитавана в съответствие с посочените в него разпоредби и при поискване се връща обратно на Страната-източник.
Подписано в София на 29 януари 2018 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български, френски и английски език, като трите текста имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуването меродавен е текстът на английски език.
За правителството на                                                              За правителството на Великото
Република България:
                                                                         херцогство Люксембург:
Борис Димитров,
                                                                                        Роналд Дофинг,
председател на Държавната
                                                                 посланик на Великото
комисия по
сигурността                                                                    херцогство Люксембург в
на
информацията                                                                                    Република България
3050