Министерство на енергетиката, Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 39, от дата 28.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.23


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
(обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 77 от 2008 г., бр. 12 от 2014 г. и бр. 75 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 думата „Наредба“ се заменя с „Наредбата“, а след думите „§ 26 от“ се добавя „преходните и заключителните разпоредби на“.
§ 2. В чл. 2 се създава ал. 3:
„(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за съществуващите към влизането в сила на Закона за енергетиката енергийни обекти, за които са възникнали сервитути по чл. 1, ал. 2, както и за площите на засегнатите имоти, включени в границите на сервитутните им зони.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. приложение № 5 – за линейни енергийни обекти за пренос и разпределение на електрическа енергия, за които са възникнали сервитути по силата на Закона за енергетиката и енергийната ефективност (отм.), съгласно § 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При наличие на техническа невъзможност по преценка на титуляря на сервитутните права или по предложение на собственика на засегнатия имот, прието от титуляря на сервитутните права, могат да се установяват и по-малки от определените в приложение № 5 размери на сервитутната зона.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 4. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 в основния текст след думата „права“ се добавя „и при спазване на съответните технически изисквания“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В сервитутната зона могат да се прокарват проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, когато това е допустимо с нормативен акт, при спазване на съответните технически и други изисквания. В тези случаи се сключва писмен договор с титуляря на сервитутните права, в който се предвиждат съответните условия и цена.“
§ 5. В чл. 15, т. 3 след думите „инвестиционния проект“ се поставя запетая и се добавя „когато е приложимо“, а думите „към чл. 7, ал. 1“ се заменят с „или 5“.
§ 6. В чл. 22, ал. 4 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. скица на имота от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях или комбинирана скица, съдържаща същите данни;
2. одобрен подробен устройствен план и удостоверение, че актът за одобряването му е влязъл в сила, издадено от органа, който го е одобрил;“.
§ 7. След чл. 22 се създава допълнителна разпоредба с нов § 1:
„§ 1. Правото на стопанисване и управление на обектите, за които в полза на енергийните предприятия са възникнали сервитути по чл. 1, ал. 2, се доказва с извлечение от наличните счетоводни регистри и/или инвентарни книги.“
§ 8. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Наименованието „ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ се заменя със „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“.
2. Досегашният § 1 става § 2.
3. Досегашният § 2 става § 3 и в него думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 9. Навсякъде в наредбата думите „служещия“ и „служещите“ се заменят съответно със „засегнатия“ и „засегнатите“.
§ 10. Създава се приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т. 5:
„Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т. 5
Минимални размери на сервитутните зони за линейни енергийни обекти за пренос и разпределение на електрическа енергия, за които са възникнали сервитути по силата на Закона за енергетиката и енергийната ефективност (отм.), съгласно § 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката

Вид на обекта/съоръжението
Минимални размери на сервитутната зона, m
Предназначение на сервитутната зона
1.
Въздушни електропроводи (BE) за 10 kV, 20 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV и 750 kV
По трасето на BE, ивица с широчина:
1. При трасе през населени места и селищни образувания:
– 10 и 20 kV – по 7 m от оста на BE;
– 110 kV – по 14 m от оста на BE;
– 220 kV – по 26 m от оста на BE;
– 400 kV една тройка – по 42 m от оста на BE;
– 400 kV две тройки – по 68 m от оста на BE.
2. При трасе извън населени места и селищни образувания – земеделски земи:
– 20 kV – no 10 m от оста на ВЕ;
– 110 kV – по 24 m от оста на BE;
– 220 kV – по 30 m от оста на BE;
– 400 kV за една тройка – по 41 m от оста на BE;
– 400 kV две тройки – по 50 m от оста на BE.
3. При трасе в поземлени имоти в горски територии, просеки с широчина:
– за електропроводи 20 kV – по 7 m от оста на BE;
– за електропроводи 110 kV – по 18 m от оста на BE;
– за електропроводи 220 kV с бъчвообразно и триъгълно разположение на фазите – по 20 m от оста на BE;
– за електропроводи 220 kV с хоризонтално разположение на фазите за една тройка – по 20 m от оста на BE;
– за електропроводи 220 kV с хоризонтално разположение на фазите за две тройки – по 25 m от оста на BE;
– за електропроводи 400 kV с триъгълно разположение и разположение делта на фазите – по 27 m от оста на BE;
– за електропроводи 400 kV с хоризонтално разположение на фазите за една тройка – по 26 m от оста на BE;
– за електропроводи 400 kV с хоризонтално разположение на фазите за две тройки – по 35 m от оста на BE.
4. При трасе на BE през защитени територии:
– за електропроводи 20 kV – no 3,5 m от оста на BE;
– за електропроводи 110 kV – по 9 m от оста на BE;
– за електропроводи 220 kV с бъчвообразно и триъгълно разположение на фазите – по 12 m от оста на ВЕ;
– за електропроводи 220 kV с хоризонтално разположение на фазите за една тройка – по 12 m от оста на BE;
– за електропроводи 220 kV с хоризонтално разположение на фазите за две тройки – по 21 m от оста на BE;
– за електропроводи 400 kV с триъгълно разположение и разположение делта на фазите – по 19 m от оста на BE;
– за електропроводи 400 kV с хоризонтално разположение на фазите за една тройка – по 19 m от оста на BE;
– за електропроводи 400 kV с хоризонтално разположение на фазите за две тройки – по 26 m от оста на BE.
Изграждане, поддържане, експлоатация и ремонт
2.
Кабелни линии за ниско и средно напрежение
1. При трасе през урбанизирани територии: по оста на трасето – 1,5 m от едната страна и 0,6 m от другата страна – към сгради.
2. При трасе извън урбанизирани територии: сервитутна ивица по оста на трасето с широчина 4 m, по 2 m от двете страни.
Изграждане, поддържане, експлоатация и ремонт

Преходна разпоредба
§ 11. Започнатите до влизането в сила на тази наредба производства се довършват по досегашния ред.
Министър на енергетиката: Теменужка Петкова
Министър на земеделието, храните и горите: Десислава Танева
Министър на регионалното развитие и благоустройството: Петя Аврамова
3031