Министерски съвет
брой: 37, от дата 21.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.22


Постановление № 71 от 16 април 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 ОТ 16 АПРИЛ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
(ДВ, бр. 31 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „работодател, който“ се добавя „по своя преценка и“.
2. В ал. 5 след думите „януари 2020 г.“ се добавя „и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя“, а думите „за всеки работник и служител“ се заменят с „на всеки работник или служител“.
3. В ал. 6, т. 2 след думите „които ползват“ се добавя „неплатен отпуск“ и след тях се поставя запетая.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Работодателят, получил компенсация по ал. 1 и/или ал. 2, изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата по ал. 5 и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.“
5. Създава се ал. 9:
„(9) Работодателят, получил компенсация по ал. 3, изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, на лицата по ал. 5 и внася дължимите осигурителни вноски за съответния месец.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „за период не по-малък от периода“ се заменят със „за допълнителен период, равен на периода“.
2. В т. 7 накрая се добавя „или за установяване на непълно работно време“.
§ 3. В чл. 7 след думите „Националният осигурителен институт“ се добавя „ежемесечно“.
§ 4. В чл. 9, ал. 1 след думите „чл. 1, ал. 8“ се добавя „и 9“.
§ 5. Допълнителната разпоредба и § 1 се отменят.
§ 6. Приложението към чл. 2, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2
Списък на икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008)

Код по
КИД –
2008
Наименование на позицията
47
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети,* с изключение на:
47.11 – Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
47.2 – Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
47.73 – Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;
47.74 – Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
47.8 – Търговия на дребно на открити щандове и пазари;
47.9 – Търговия на дребно извън търговски обекти.
49.3
Друг пътнически сухопътен транспорт
51.1
Пътнически въздушен транспорт
55
Хотелиерство
56.1
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
56.3
Дейност на питейни заведения
59.14
Прожектиране на филми
79
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
82.30
Организиране на конгреси и търговски изложения
85.10
Предучилищно образование (частен сектор)
85.53
Обучение на водачи на превозни средства
88.91
Дневни грижи за малки деца (частен сектор)
90
Артистична и творческа дейност
91
Други дейности в областта на културата
93
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
96.04
Поддържане на добро физическо състояние
 
Други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето

_______________
* С работно място в търговски обект на територията на търговски център.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Постановлението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 8. Разпоредбите на това постановление се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането му в сила.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3013