Министерски съвет
брой: 37, от дата 21.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.21


Постановление № 70 от 14 април 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 14 АПРИЛ 2020 Г.
за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) В търговските обекти, представляващи вериги от магазини за самообслужване, за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице и сградите и съоръженията представляват комплексен обект, и които разполагат с обекти в повече от три административни области на територията на страната, задължително се обособяват места, в които се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и яйца, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. Местата за продажба следва да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство.
(2) Освен продуктите по ал. 1 в обособените места за продажба могат да се предлагат и други хранителни продукти, произведени от регионални производители.
(3) Регионални производители са производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект, или на територията на съседна граничеща с нея административна област и които:
1. са регистрирани съгласно чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители, или
2. притежават обект за производство, регистриран съгласно чл. 12 от Закона за храните.
За административни области София-град и София област за съседни се считат областите, граничещи със София област, както и област Пловдив.
(4) Хранителните продукти по ал. 1 и 2 се закупуват директно от регионалните производители, като от тях не се изискват никакви плащания във връзка с предлагането на продуктите за продажба.
(5) Заплащането на закупените хранителни продукти по ал. 1 и 2 се извършва до 14 дни от предаването им от регионалните производители на търговеца.
Чл. 2. (1) В търговските обекти по чл. 1, ал. 1 задължително се предлагат мляко и млечни продукти, произведени изцяло от българско сурово мляко в предприятия от група12, секцияIX от Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход на Българската агенция по безопасност на храните.
(2) Количествата от мляко и млечни продукти по чл. 1, ал. 1, произведени от регионални производители, и количествата по ал. 1, произведени изцяло от българско сурово мляко, които се предлагат в търговския обект, общо не могат да бъдат по-малко от 90 на сто от целия асортимент от мляко и млечни продукти, предлагани в обекта.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
§ 2. Търговските обекти по чл. 1, ал. 1 привеждат дейността си в съответствие с настоящото постановление в 14-дневен срок от приемането му.
§ 3. Контролът по изпълнението на постановлението се възлага на Българската агенция по безопасност на храните. При изпълнение на контролните си правомощия изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните издава заповеди.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ и се прилага до 31 декември 2020 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2982