Министерство на правосъдието, Главен прокурор на Република България
брой: 36, от дата 14.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.79


Инструкция № И-2 от 10 април 2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи

 

ИНСТРУКЦИЯ № И-2 от 10 април 2020 г.
за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се уреждат условията и редът за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи, застрашени във връзка с изпълнение на служебните им задължения.
(2) При условията и по реда на тази инструкция охрана може да бъде осигурена и на лица, пряко свързани с лицата по ал. 1 – възходящи, съпруг или лице, с което се намират във фактическо съжителство, или лица, с които живеят в едно домакинство.
Чл. 2. Охраната се осъществява с цел:
1. осигуряване на защита, предотвратяване и недопускане извършването на неправомерни действия спрямо лицата по чл. 1;
2. осигуряване на безопасни условия за изпълнение на служебните задължения на лицата по чл. 1, ал. 1;
3. оказване на възпиращо въздействие по отношение на трети лица, които подготвят или са подготвили извършването на неправомерни действия спрямо лицата по чл. 1.
Чл. 3. Охраната се организира и осъществява от Бюрото по защита при главния прокурор (Бюро по защита).
Раздел II
Условия и ред за организиране охраната на прокурори и следователи
Чл. 4. (1) Заплаха към прокурор или следовател може да бъде възприета лично или идентифицирана от други лица или от органи на държавната и местната власт.
(2) При получаване на сигнал за заплаха в срок от 24 часа, освен в случаите по чл. 5, ал. 1, административният ръководител на съответния прокурор или следовател изготвя мотивирано предложение до главния прокурор чрез директора на Бюрото по защита за осигуряване на необходимата охрана, в което се посочват съответните фактически обстоятелства и факти.
(3) Предложението по ал. 2 е съпроводено с писмена декларация съгласно приложение № 1 от застрашеното лице, в която то декларира, че е запознато със сигнала за заплахата и изразява съгласие или несъгласие да използва процедурата по осигуряване на охрана и свързаните с това задължения.
(4) При отказ на застрашеното лице да попълни декларацията или при изразено несъгласие по ал. 3 процедурата се прекратява.
(5) В петдневен срок от получаване на предложението по ал. 2 директорът на Бюрото по защита изпраща предложението по ал. 2 до главния прокурор ведно с мотивирано становище относно възможността за осигуряване на охрана и степента на застрашеност на лицето въз основа на предложението и получена информация от Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ и от други държавни органи в съответствие с методика за оценка на заплахата и характеристика на риска, утвърдена от главния прокурор.
(6) Охраната на прокурори и следователи се осъществява въз основа на решение на Съвета за охрана на застрашени прокурори и следователи, наричан по-нататък „Съвет за охрана“.
(7) Директорът на Бюрото по защита уведомява административния ръководител на съответния прокурор или следовател за решението на Съвета за охрана за осигуряване или отказ от осигуряване на охрана.
Чл. 5. (1) В случаи, в които се налага незабавна охрана на прокурор или следовател, Бюрото по защита предприема мерки по чл. 9 въз основа на разпореждане на главния прокурор до вземане на решение от Съвета за охрана.
(2) В случаите по ал. 1 главният прокурор изисква от директора на Бюрото по защита становище по чл. 4, ал. 5.
(3) Въз основа на становището по ал. 2 Съветът за охрана взема решение за осигуряване на мерки по чл. 9.
Чл. 6. (1) При поемане на охраната лицата по чл. 1 сключват писмено споразумение съгласно приложение № 2 с Бюрото по защита, а в случай че лицата по чл. 1, ал. 2 са малолетни или непълнолетни, споразумението се сключва от поне един техен законен представител.
(2) Бюрото по защита изпълнява мерките за охрана, определени в решението на Съвета за охрана, считано от момента на подписване на споразумението по ал. 1.
(3) Споразумението за охрана няма характер на гражданскоправен договор по смисъла на Закона за задълженията и договорите.
(4) Споразумението съдържа:
1. регистрационен номер на решението на Съвета за охрана;
2. вида на охраната;
3. правата и задълженията на страните;
4. дата и място на подписване и подписи на страните.
(5) Решенията на Съвета за охрана за лицата по чл. 7, ал. 2 се прилагат от деня на вземането им без сключване на писмено споразумение.
Раздел III
Съвет за охрана
Чл. 7. (1) Съветът за охрана се състои от:
1. определени от главния прокурор двама негови заместници, единият от които е председателстващ по старшинство;
2. директора на Бюрото по защита;
3. заместник-директор на Бюрото по защита, определен от директора на Бюрото;
4. главния секретар на Министерството на вътрешните работи или оправомощено от него лице.
(2) При вземане на решение за предоставяне на охрана на главния прокурор или на негов заместник Съветът за охрана заседава в състав:
1. двамата заместници на главния прокурор по чл. 7, ал. 1, т. 1, а когато единият от тях е застрашеното лице, на негово място участва друг заместник, определен от главния прокурор;
2. главния секретар на Министерството на вътрешните работи или оправомощено от него лице;
3. директора на Бюрото по защита;
4. заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, определен от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(3) Съветът за охрана се свиква от председателстващия при постъпило чрез директора на Бюрото по защита предложение от административния ръководител на прокурор или следовател ведно със становището на директора на Бюрото по защита, а в случаите по ал. 2 – при постъпило предложение от директора на Бюрото по защита, от главния секретар на Министерството на вътрешните работи или от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
Чл. 8. (1) Съветът за охрана взема решения за:
1. степен на застрашеност съгласно чл. 4, ал. 4;
2. осигуряване на охрана или отказ;
3. вида на мерките за охрана по чл. 9;
4. прекратяване на охраната по чл. 15, ал. 1, като се посочват конкретен ден и час.
(2) При възникнала необходимост през периода на осъществяване на охраната Съветът за охрана може да бъде свикан от председателстващия.
(3) За провеждане заседанията на Съвета за охрана е необходимо присъствието на всички членове.
(4) При отсъствие или невъзможност за участие на някой от членовете на Съвета за охрана същият може да се представлява от негов заместник.
(5) При неотложност и невъзможност за осигуряване на пълен състав по ал. 3 или ал. 4 заседанието може да се проведе в присъствието на не по-малко от трима от членовете на Съвета.
(6) Решенията на Съвета за охрана се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
(7) Членовете на Съвета за охрана не могат да разгласяват информацията, която им е станала известна във връзка с изпълнението на задълженията им по настоящата инструкция.
(8) Членовете на Съвета за охрана следва да имат необходимия достъп до класифицирана информация съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
(9) Решенията на Съвета за охрана се прилагат от директора на Бюрото по защита считано от деня на вземането им.
Раздел IV
Видове охрана
Чл. 9. Видовете охрана са:
1. лична физическа охрана;
2. охрана на жилището.
Чл. 10. (1) Личната физическа охрана е дейност по защита на телесната неприкосновеност от противоправни посегателства, тяхното предотвратяване и пресичане.
(2) За осъществяване на лична физическа охрана на лица по чл. 1 се използват служебни моторни превозни средства на Бюрото по защита, включително специално оборудвани.
(3) Охраната по ал. 1 може да бъде денонощна, за определени часове и за определени случаи.
(4) При необходимост служителите, осъществяващи охраната на прокурори и следователи, могат да искат съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Охрана“, държавната или местната власт.
Чл. 11. (1) Охраната на жилището на прокурор или следовател е дейност по възпрепятстване на противоправни посегателства.
(2) Охраната по ал. 1 се осъществява от служители на Бюрото по защита и/или с технически средства.
(3) Охраната на жилището може да бъде денонощна, за определени часове или за определени случаи.
(4) Охраната на жилището с технически средства може да включва сигнално-охранителна техника, видеонаблюдение и осигуряване на пропускателен режим.
(5) Охраната с технически средства се организира след извършване на охранително обследване на жилището от служители на Бюрото по защита.
(6) Поставянето и снемането на техническите средства за охрана се извършва съгласувано с охраняваното лице, за което се съставя двустранен протокол.
Чл. 12. Охраняваното лице може да се откаже от охраната за определен период от време и/или от определен вид охрана, за което подписва и подава писмена декларация по образец, утвърден от директора на Бюрото по защита.
Раздел V
Организация и изпълнение на охраната на прокурори и следователи
Чл. 13. (1) Въз основа на вида на предоставената охрана директорът на Бюрото по защита утвърждава план за действие.
(2) Планът за действие съдържа основна цел, сили и средства, времетраене, задачи на служителите, мерки за безопасност и контрол.
Чл. 14. Непосредствената организация, методите и средствата за осъществяване на охрана на прокурори и следователи се определят с акт на главния прокурор.
Раздел VI
Прекратяване на охраната
Чл. 15. (1) Охраната на лицата по чл. 1 се прекратява в следните случаи:
1. при отпадане на основанията за нейното осъществяване;
2. по писмено искане на охраняваното лице, отправено до Съвета за охрана, чрез директора на Бюрото по защита;
3. при отказ на охраняваното лице да подпише споразумението.
(2) Неизпълнението на задължения, поети със споразумението за охрана по чл. 6, ал. 1 от страна на охраняваното лице, може да бъде основание за прекратяване на охраната.
Чл. 16. (1) В случаите по чл. 15 директорът на Бюрото по защита изготвя мотивирано становище до Съвета за охрана, който взема решение за прекратяване на охраната.
(2) Директорът на Бюрото по защита незабавно уведомява за решението по ал. 1 охранявания прокурор или следовател и административния му ръководител.
Раздел VII
Взаимодействие между Бюрото по защита и други държавни органи
Чл. 17. (1) Във връзка с организацията и осъществяването на охраната на прокурори и следователи Бюрото по защита взаимодейства със служби за сигурност и за обществен ред и с други държавни органи.
(2) Взаимодействието по ал. 1 се осъществява по ред и условия, определени в споразумения за сътрудничество и в издадени съвместни инструкции по реда на чл. 5, ал. 8 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази инструкция „жилище“ е имотът, който застрашеното лице преимуществено обитава.
§ 2. Охрана на прокурор или следовател може да се осъществява и на територията на друга държава след съгласуване на действията с компетентните органи на съответната държава.
§ 3. По реда на тази инструкция се организира и осъществява и охраната на прокурор или следовател от друга държава на територията на Република България в изпълнение на международно споразумение или при условията на взаимност.
§ 4. Изготвянето и съхранението на документите, свързани с организирането и осъществяването на охраната на лицата по чл.1, се извършва по реда на Закона за защита на квалифицираната информация.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Инструкцията се издава на основание чл. 14, ал. 3, т. 4 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
§ 6. Инструкцията е съгласувана с пленума на Висшия съдебен съвет.
§ 7. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
Главен прокурор: Иван Гешев
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
(образец)
Подписаният/ата: .........................................................
................................................................................................
          (име, презиме, фамилия, домашен адрес и
                                месторабота)
Във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 4 от ЗЗЛЗВНП декларирам, че съм запознат с информацията за съществуващата спрямо мен заплаха и желая (не желая) да използвам възможностите на процедурата по охрана съгласно Инструкцията за условията и реда за организиране и осъществяване на охраната на прокурори и следователи.
Съгласен/на съм (не съм съгласен/на) и доброволно приемам да изпълнявам прилагането на мерките за постигане на целите на охраната.
Задължавам се да оказвам пълно съдействие на служителите на Бюрото по защита при главния прокурор при изпълнение на охранителните мерки.
Дата: ..................               Подпис: ....................
гр. .......................                     (име, фамилия)
Забележка. Отказът на застрашеното лице да подпише настоящата декларация се удостоверява с подпис на един свидетел.
Свидетел:...............................................................................
Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1
БЮРО ПО ЗАЩИТА ПРИ ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, ........................, в гр. ...........................................
между: .........................................................................  и
Бюрото по защита при главния прокурор с адрес – София, ул. М-р Г. Векилски № 2, на основание Решение № ......../...... г. на Съвета за охрана на застрашени прокурори и следователи, с което е определена/са определени
................................................................................................
       (посочва се определеният/те вид/ове охрана)
се сключи настоящото споразумение за следното:
I. Задължения на охраняваното лице по време на охраната:
1. да се въздържа от действия, които могат да застрашат сигурността му или да попречат на изпълнението на охраната;
2. да се съобразява с плана по чл. 13, ал. 1 за осъществяване на охраната, както и с указанията и препоръките, дадени от служителите на Бюрото по защита, осъществяващи охраната;
3. да уведомява охраняващия екип:
а) при възникване на непосредствена заплаха за живота и здравето му;
б) за всички предстоящи пътувания с оглед събиране на информация за маршрута и дестинацията (трафик, инфраструктура, евентуални събития и др.);
в) дали разполага със законно притежавано огнестрелно оръжие и при наличие на такова къде то се съхранява;
4. да съдейства и добросъвестно да предоставя информация, необходима за организация на охраната, и незабавно да информира служителите на Бюрото по защита при главния прокурор за всички обстоятелства, които биха могли да са от значение за осигуряването на охраната, включително и промени в здравословното му състояние;
5. да осигурява при необходимост достъп на служители от Бюрото по защита при главния прокурор до жилището си;
6. да не разгласява обстоятелства, свързани с охраната, включително да пази в тайна предвижданите пътувания;
7. преди напускане на служебните помещения своевременно да уведомява охраняващия екип.
II. Задължения на служителите от Бюрото по защита:
1. да изпълняват вида на мерките за охраната, определени в решението на Съвета за охрана;
2. да пазят достойнството и авторитета на охраняваното лице;
3. да не разгласяват информация за охраняваното лице, която им е станала известна във връзка с охраната;
4. да не извършват действия, надхвърлящи целите на охраната;
5. да не създават условия за установяване на лични взаимоотношения с охраняваното лице.
Подписи: ……………………...                 За Бюрото
       (име и фамилия                        по защита:
    на охраняваното                     .......................
       лице)
2957