Министерски съвет
брой: 36, от дата 14.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 65 от 10 април 2020 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 10 АПРИЛ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 117 от 2002 г., бр. 91 от 2005 г., бр. 35 и 42 от 2007 г., бр. 31 от 2011 г. и бр. 99 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1, буква „а“, в първата и втората колона числата „140“ и „330“ се заменят съответно с „520“ и „1010“;
б) точки 3, 5 и 7 се отменят;
в) в т. 4 след думата „опозиция“ се добавя „във връзка с чл. 12, ал. 1, 3, 4, 6, 7 и 8 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО)“;
г) в т. 8, в основния текст думите „публикация в Официалния бюлетин“ се заменят с „вписване в Държавния регистър на марките“;
д) в т. 10 буква „в“ се отменя;
е) създава се нова т. 11:
„11. Разглеждане на опозиции и искания за заличаване на регистрация във връзка с чл. 12, ал. 5 от ЗМГО – 50 лв.“;
ж) досегашната т. 11 става т. 14 и в нея думите „ограничения в списъка на стоките и/или услугите на регистрирана марка и издаване на удостоверение и публикация в Официалния бюлетин“ се заменят с „частичен отказ от право върху марка“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1, букви „а“ и „б“ числата „180“ и „150“ се заменят съответно с „220“ и „190“;
б) точка 5 се отменя;
в) точка 6 се изменя така:
„6. Разглеждане на жалби срещу решения за отказ на регистрацията по чл. 97, ал. 3 от ЗМГО – 160 лв.“;
г) в т. 7 думите „чл. 57, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 92, ал. 1, т. 2“.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3, в основния текст думата „технически“ се заменя с „явни фактически“.
2. Създава се нова т. 4:
„4. Искане за възстановяване на срок, подадено във връзка с производство по марки и географски означения – 100 лв.“
3. Досегашната т. 4 става т. 5 и в нея думите „и публикация в Официалния бюлетин“ се заличават, а след думата „притежателя“ се поставя наклонена черта и се добавя „ползвателя, както и за публикация в Официалния бюлетин, когато е приложимо“.
4. Досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите „и публикация в Официалния бюлетин“ се заличават, а след думата „права“ се поставя запетая и се добавя „както и за публикация в Официалния бюлетин, когато е приложимо“.
5. Досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите „и публикация в Официалния бюлетин за вписването“ се заличават, а след думата „договор“ се поставя запетая и се добавя „както и за публикация в Официалния бюлетин, когато е приложимо“.
6. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думата „публикации“ се заменя с „вписвания“, а след думите „за тях“ се поставя запетая и се добавя „както и публикацията им в Официалния бюлетин, когато е приложимо“.
7. Досегашните т. 8, 9 и 10 стават съответно т. 9, 10 и 11.
8. Досегашната т. 11 става т. 12 и се изменя така:
„12. Искане за вписване на наложени обезпечителни мерки, запор или включване в масата на несъстоятелността, както и за публикация в Официалния бюлетин, когато е приложимо“.
9. Досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя така:
„13. Искане за вписване на учреден особен залог и публикация в Официалния бюлетин, когато е приложимо“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) По заявки за марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането в сила на Закона за марките и географските означения (ДВ, бр. 98 от 2019 г.), както и за заявки, подадени след влизането в сила на този закон, но преди влизането в сила на постановлението, се дължат такси в съответствие с чл. 4, ал. 1, съответно ал. 2, от настоящото изменение и допълнение на тарифата.
(2) Преди вземане на решение за регистрация по заявка на марка или географско означение, попадаща в обхвата на ал. 1, на заявителя, съответно на лицето, което го представлява, се изпраща съобщение за доплащане в 14-дневен срок от получаването на съобщението на разликата между дължимата държавна такса, определена съобразно настоящото изменение и допълнение на тарифата, и реално заплатената от него сума. Ако таксата не бъде доплатена, заявката се счита за оттеглена.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ДВ, бр. 98 от 2019 г.).
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2955