Министерство на здравеопазването
брой: 36, от дата 14.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.4


Договор № РД-НС-01-3-1 от 6 април 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-3-1 от 6 април 2020 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 4 от 2020 г.)
Днес, 6 април 2020 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане противоепидемиологични мерки на територията на Република България, с последващи изменения и допълнения на същата, се сключи този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. В чл. 12 се създава ал. 5 със следното съдържание:
„(5) Разходите за здравноосигурителни плащания, в т.ч. и сумите за неблагоприятни условия на работа при епидемична обстановка, се разпределят и извършват в рамките на определените параметри в ЗБНЗОК за 2020 г. и в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания и събраните приходи по бюджета на НЗОК за 2020 г.“
§ 2. Създава се чл. 122а със следното съдържание:
„Чл. 122а. (1) Изпълнителят на ИзвбДП има право на заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна, и ИДП изрично не е заявил, че не желае да получава такова заплащане.
(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявена епидемична обстановка, се определят индивидуално за всеки ИДП по ред и начин, посочени в методика, приета от НС на НЗОК и съгласувана с представителите на БЗС, определени по реда на чл. 54, ал. 3 от ЗЗО, и се изплащат за месеците, през които действат противоепидемичните мерки по ал. 1.
(3) Сумите по ал. 2 се актуализират ежемесечно.“
§ 3. В чл. 124 се създава ал. 5 със следното съдържание:
„(5) В случаите на издаден болничен лист същият се отразява в амбулаторния лист (бл. МЗ-НЗОК № 2), като задължително се вписва уникалният номер на болничния лист съгласно формата, определен от Националния осигурителен институт.“
§ 4. (1) В приложение № 2 „Първични медицински документи“ се правят следните изменения:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 2) придобива следното съдържание:
 
 

ВИЖ приложението

 
2. „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) придобива следното съдържание:

 

ВИЖ приложението

 

(2) Указанията за попълване на първичните медицински документи по ал. 1 остават непроменени.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на настоящия договор за изменение и допълнение, с изключение на § 1 и 2, които влизат в сила от 13 март 2020 г.
§ 6. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЗС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 7. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

За Националната здравно-
За Българския
осигурителна каса:
зъболекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЗС:
Жени Начева
Д-р Николай Шарков
 
Зам.-председател на
 
УС на БЗС и председател
 
на КРД на БЗС:
 
Д-р Георги Димов
Членове на Надзорния
 
съвет на НЗОК:
 
Д-р Бойко Пенков
Д-р Борислав Миланов
Галя Димитрова
Д-р Светослав Гачев
Росица Велкова
Д-р Донка Станчева-
Д-р Иван Кокалов
Забуртова
Теодор Василев
Д-р Бисер Ботев
Григор Димитров
Д-р Валентин Павлов
Андрей Дамянов
Д-р Тодор Кукуванов
Оля Василева
Д-р Трифон Антонов
Управител на НЗОК:
 
Проф. д-р Петко Салчев
 
 
Съгласувал:
 
Министър на здравеопазването:
 
Кирил Ананиев

2942