Министерски съвет
брой: 36, от дата 14.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Решение № 244 от 9 април 2020 г. за признаване на Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ (АРДЕ) за национално представителна организация

 

РЕШЕНИЕ № 244 ОТ 9 АПРИЛ 2020 Г.
за признаване на Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ (АРДЕ) за национално представителна организация
На основание чл. 92, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от Закона за хората с увреждания и чл. 18, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 14 и 15 от Правилника за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от 2019 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ (АРДЕ) със седалище и адрес на управление: София, район „Триадица“, ж. к. Стрелбище, бл. 10, вх. Г, ет. 7, ап. 67, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение на Софийския градски съд от 13 юли 1998 г., ф. д. № 7385/1998 г., ЕФН 2198073859, БУЛСТАТ 175474535, за национално представителна организация за срок 4 години считано от 26 април 2020 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2934