Министерски съвет
брой: 36, от дата 14.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Решение № 240 от 9 април 2020 г. за признаване на Сдружение „Център за психологически изследвания“ (ЦПИ) за национално представителна организация

 

РЕШЕНИЕ № 240 ОТ 9 АПРИЛ 2020 Г.
за признаване на Сдружение „Център за психологически изследвания“ (ЦПИ) за национално представителна организация
На основание чл. 92 от Закона за хората с увреждания и чл. 18, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 14 и 15 от Правилника за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от 2019 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Център за психологически изследвания“ (ЦПИ) със седалище и адрес на управление: София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски № 112, ет. 1, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение на Софийския градски съд от 3 февруари 1998 г., ЕФН 2197021599, БУЛСТАТ 121858448, за национално представителна организация за срок 4 години считано от 26 април 2020 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2929