Министерски съвет
брой: 36, от дата 14.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 64 от 9 април 2020 г. за допълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 ОТ 9 АПРИЛ 2020 Г.
за допълнение на Постановление № 31 на Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (обн., ДВ, бр. 14 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2016 г. и бр. 84 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 1а:
„§ 1а. (1) За времето на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., не се извършва преизчисление на полагаемата субсидия по реда на чл. 23а, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата.
(2) За времето на извънредното положение и след неговата отмяна на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, се предоставя субсидия за изплащане на средства по допълнителен компонент за ограничена дейност при извънредно положение в размер на брутните трудови възнаграждения и за начисляване на дължимите осигурителни вноски, считано от 13 март 2020 г. до месеца, в който се достигне нивото на приходи за бюджетна програма „Сценични изкуства“ за същия период на миналата година за всеки държавен културен институт, но за не повече от 6 месеца.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2928