Министерство на правосъдието
брой: 37, от дата 21.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.29


Правилник за допълнение на Правилника за дейността на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Правилник за допълнение на Правилника за дейността на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието (обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2005 г., бр. 43 от 2007 г. и бр. 35 от 2010 г.)
§ 1. Създава се чл. 15:
„Чл. 15. (1) Съветът по гражданството може да заседава неприсъствено при обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България.
(2) Дневният ред и проектът на протокол заедно с проект на решение по всяка преписка се изпращат по електронен път от секретаря на Съвета по гражданството на председателя и членовете му, както и на представителя на президента на Република България.
(3) Председателят и членовете на Съвета по гражданството представят по електронен път становища по проекта на протокол в 7-дневен срок от получаването му.
(4) Неприсъствените заседания са редовни, ако най-малко 1/2 от членовете на Съвета по гражданството изпратят становища по ал. 3.
(5) Решенията на Съвета по гражданството се вземат с мнозинство 2/3 от членовете на съвета, изпратили становища.
(6) Решенията на Съвета по гражданството от неприсъственото заседание се оформят в окончателен протокол, който се проверява и подписва по реда на чл. 13.
(7) В протокола по ал. 6 се посочват имената на членовете на Съвета по гражданството, които са изпратили становища, изразените становища и взетите решения.
(8) Протоколът по ал. 6 се представя на министъра на правосъдието в срока по чл. 14.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Данаил Кирилов
2900