Народно събрание
брой: 34, от дата 9.4.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.11


Решение от 6 април 2020 г.

 

РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. За времето от 1 април 2020 г. до отмяната на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., от начислените възнаграждения по чл. 5 и 6 и по чл. 7, ал. 1 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание, приложение към правилника, се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, удръжки по чл. 13 от Финансовите правила и осигуряване по чл. 8 от Финансовите правила и на народните представители не се изплаща възнаграждение и останалата сума след направените удръжки и осигуровки се предоставя по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси за извършване на компенсирани промени между бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет и бюджета на Министерството на здравеопазването, като средствата се използват за дейности по превенцията и лечението на заразата с COVID 19.
2. Точка 1 съответно се прилага и за членовете на Министерския съвет, ръководителите на държавните и изпълнителните агенции и членовете на политическите им кабинети.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 6 април 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
2874