Комисия за регулиране на съобщенията
брой: 35, от дата 10.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.10


Решение № 122 от 26 март 2020 г. за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 122 от 26 март 2020 г.
за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 63 от 2009 г., бр. 19 и 105 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2012 г., бр. 4 от 2014 г., бр. 54 от 2016 г., бр. 90 от 2017 г., бр. 90 от 2018 г.; изм., бр. 10 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2020 г.)
На основание чл. 73, ал. 1, изр. второ от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 изр. 1 се изменя така:
„При сключване на индивидуалния договор в търговски обекти на предприятията или в обекти на техни търговски представители или дистрибутори екземплярите по ал. 1 се подписват от представител на предприятието и от абоната.“
2. В ал. 2 изр. 3 се изменя така: „При сключването на индивидуалния договор предприятията са задължени при поискване от абоната да му предоставят екземпляр от договора на хартиен носител.“
3. Създава се ал. 4, както следва:
„(4) За договорите, сключвани с абонатите извън търговския обект или от разстояние, е приложим редът съгласно чл. 48 – 54а от Закона за защита на потребителите.“
§ 2. Член 52 се изменя така:
 „Чл. 52 (1) Предприятията, предлагащи обществени телефонни услуги, включват в индивидуалния договор възможност абонатът да избере начин за получаване на документите по чл. 260, ал. 2 от ЗЕС.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни съобщителни мрежи, извън тези по чл. 260 от ЗЕС, включват в индивидуалния договор възможност абонатът да избере начин за получаване на документите по чл. 260а, ал. 1 от ЗЕС.
(3) В случай че абонатът не е упражнил правото си на избор по ал. 1 и 2, предприятията са длъжни да осигурят електронен достъп до документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 260а, ал. 1 от ЗЕС по ред и условия, публикувани на интернет страниците им.
(4) По всяко време след сключване на договора абонатът може безвъзмездно да поиска да получава документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 260а, ал. 1 от ЗЕС чрез електронен достъп или на хартиен носител. Когато абонатът е избрал да получава документите на хартиен носител, предприятието ги изпраща като кореспондентска пратка (писмо) до посочен от абоната адрес за кореспонденция.
(5) Когато абонатът е избрал да получава документите по ал. 4 на хартиен носител, предприятието може да не ги изпраща на хартиен носител при следните условия:
1. посоченият от абоната адрес за кореспонденция е непълен, неточен, неактуален или не е осигурен достъп до пощенската кутия на абоната, и
2. предприятието е информирало абоната, че преустановява предоставянето на документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 260а, ал. 1 от ЗЕС на хартиен носител и за начина на получаване на достъп до тях; задължението по предходното изречение не се прилага, в случай че предприятието не разполага с данни за контакт с абоната.
(6) В случаите по ал. 5 предприятията осигуряват достъп до документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 260а, ал. 1 от ЗЕС съгласно ал. 3.“
§ 3. В чл. 53, във второто изречение думите „заедно с документите по чл. 260, ал. 2 ЗЕС“ се заменят с „в срока по чл. 260, ал. 2 от ЗЕС“.
Допълнителна разпоредба
§ 4. В петмесечен срок от обнародване на решението в „Държавен вестник“ предприятията приемат в съответствие с чл. 52 правила за реда и условията за получаване на електронен достъп до документите по чл. 260 и чл. 260а, ал. 1 от ЗЕС и ги публикуват на интернет страниците си.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 2 и 3, които влизат в сила пет месеца след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
§ 6. Алинеи 3, 4, 5 и 6 на чл. 52 се прилагат и за абонати, чиито договори са сключени преди обнародването на решението в „Държавен вестник“, за което предприятията уведомяват абонатите си в срока по § 5. Задължението за уведомяване по предходното изречение не се прилага, в случай че предприятието не разполага с данни за контакт с абоната.
Председател: Иван Димитров
2864