Министерски съвет
брой: 34, от дата 9.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Решение № 235 от 6 април 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Каваци-юг“, община Созопол, област Бургас

 

РЕШЕНИЕ № 235 ОТ 6 АПРИЛ 2020 Г.
за определяне на концесионер на морски плаж „Каваци-юг“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о, ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 704 на Министерския съвет от 2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Каваци-юг“, намиращ се в община Созопол, област Бургас (ДВ, бр. 94 от 2019 г.), проведена на 22 януари 2020 г. открита процедура, Протокол за резултатите от проведената процедура на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия, назначена със Заповед № Р-159 на министър-председателя от 11 декември 2019 г., Доклад за резултатите от проведената процедура на председателя на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя спечелилия участник в откритата процедура за възлагане на концесия за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Каваци-юг“, община Созопол, област Бургас, и за концесионер на морския плаж – „МИТ – СЕКЮРИТИ-85“ – ЕООД, с ЕИК: 203387159.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно възнаграждение за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 от 2019 г.), съгласно предложения от „МИТ – СЕКЮРИТИ-85“ – ЕООД, размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти) 11,40 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър в размер до 8 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един шезлонг в размер до 8 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават за срока на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „МИТ – СЕКЮРИТИ-85“ – ЕООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, да организира контрола по изпълнението на концесионния договор, както и да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 704 на Министерския съвет от 2019 г. и подадената от „МИТ – СЕКЮРИТИ-85“ – ЕООД, оферта за участие в процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по т. 4 спечелилият процедурата за възлагане на концесия участник губи гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на глава шеста на Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2862