Държавна агенция "Национална сигурност"
брой: 35, от дата 10.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.10


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 90 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2017 г. и бр. 4 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „злоупотребяват с“ се заменят с „употребяват“.
2. Създава се т. 8:
„8. да не са получили резултат от психологичното изследване от предходни конкурси „психологически непригоден“ за държавна служба в ДАНС по реда на чл. 29.“
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 8 се установяват от САДЧР.“
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 7 се отменя.
2. В ал. 2 след числото „4“ запетаята и числото „7“ се заличават.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Точки 3 и 4 се отменят.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. класира по бал кандидатите, успешно преминали всички етапи на конкурса, обявява крайното класиране и определя резерв от кандидати по чл. 35, ал. 3;“.
§ 5. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „протоколи“ се поставя запетая и се добавя „включващи допуснатите и недопуснатите кандидати до следващия конкурсен етап.“
2. В ал. 6 думата „комисията“ се заменя със „САДЧР“.
3. Създава се ал. 8:
„(8) При необходимост в един ден може да се проведе повече от един етап от конкурса.“
§ 6. В чл. 20, ал. 1, т. 4 числото „7“ се заменя с „8“.
§ 7. В чл. 22 думата „Комисията“ се заменя със „Специализираната административна дирекция „Човешки ресурси“.
§ 8. В чл. 24 думата „Комисията“ се заменя със „Специализираната административна дирекция „Човешки ресурси“.
§ 9. В чл. 26 думата „Комисията“ се заменя със „Специализираната административна дирекция „Човешки ресурси“.
§ 10. В чл. 27а, ал. 1 числото „7“ се заменя с „8“.
§ 11. В чл. 35 се създават ал. 3 и 4:
„(3) При крайното класиране се формира резерв от кандидати, който включва класираните по бал след последното място.
(4) В едногодишен срок от приключване на конкурсната процедура кандидатите от резерва по реда на класирането им могат да бъдат назначавани в агенцията на длъжности по ред, определен със заповед на председателя на ДАНС.“
Председател: Димитър Георгиев
2854