Народно събрание
брой: 33, от дата 7.4.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

 

РЕШЕНИЕ
за удължаване на срока на обявеното извънредно положение
Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19
РЕШИ:
1. Удължава срока на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г.
2. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 3 април 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
2853