Народно събрание
брой: 33, от дата 7.4.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за допълнение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.

 

РЕШЕНИЕ
за допълнение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.) и с оглед препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26 февруари 2020 г. на министър-председателя на Република България,
РЕШИ:
В Решението за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.; изм., бр. 29 от 2020 г., се създава точка 6:
6. По време на извънредното положение се прилагат следните особени правила в работата на Народното събрание:
6.1. председателят на Народното събрание разпределя постъпилите законопроекти само на водеща комисия, а проектите на актове, приемани на едно гласуване – само на една комисия;
6.2. член 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание не се прилага;
6.3. установяването на кворум преди откриване на пленарно заседание се извършва чрез компютризираната система за гласуване, като регистрацията на народните представители започва 1 час преди обявения начален час на заседанието;
6.4. при разискванията по точка от дневния ред в залата присъстват изказващите се народни представители, членовете на водещата комисия и други народни представители, като е препоръчително присъствието на не повече от 1/4 от всички народни представители едновременно;
6.5. след закриване на разискванията по точките от дневния ред за заседанието председателят определя начален час за гласуването на обсъдените законопроекти на първо гласуване и проектите на актове, приемани на едно гласуване, който не може да е по-рано от 30 минути след приключване на последните разисквания; гласуването се извършва чрез компютризираната система за гласуване по график, определен от председателя, като народните представители препоръчително се разделят на две групи, които гласуват последователно в залата; след приключване на гласуването резултатите се установяват и обобщават от секретари на Народното събрание и се предават на председателя, който ги обявява по време на същото заседание;
6.6. срокът за писмени предложения от народни представители по приети на първо гласуване законопроекти е 24 часа;
6.7. при разглеждане на законопроекти на второ гласуване гласуването се извършва след приключване представянето на докладите на водещите комисии и разискванията по тях; председателят определя начален час за гласуването на обсъдените законопроекти, който не може да е по-рано от 30 минути след приключване на последните разисквания; гласуването се извършва чрез компютризираната система за гласуване по график, определен от председателя, като народните представители препоръчително се разделят на две групи, които гласуват последователно в залата; гласуването на всяка група е глава по глава, раздел по раздел или текст по текст до изчерпване съдържанието на съответния доклад за второ гласуване и на направените по време на разискванията предложения; след приключване на гласуването резултатите се установяват и обобщават от секретари на Народното събрание и се предават на председателя, който ги обявява по време на същото заседание.“
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 3 април 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
2852