Министерски съвет
брой: 33, от дата 7.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 63 от 2 април 2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.
за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, приет с Постановление № 65 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 27 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 3а:
„§ 3а. (1) За времето на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България разпоредбата на чл. 15, ал. 3, т. 1 не се прилага.
(2) За времето на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България интервюто по чл. 15, ал. 3, т. 2 се провежда само по телефон или по електронна поща.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 13 март 2020 г. и се прилага до отмяна на извънредното положение.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2827