Министерски съвет
брой: 33, от дата 7.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 62 от 2 април 2020 г. за допълнение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, приета с Постановление № 64 на Министерския съвет от 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.
за допълнение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, приета с Постановление № 64 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 27 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Наименованието в раздел „Заключителна разпоредба“ се заменя с „Преходни и заключителни разпоредби“ и в него се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният параграф единствен става § 1.
2. Създава се § 2:
„§ 2. (1) За времето на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България разпоредбата на чл. 3, ал. 3, т. 1 не се прилага.
(2) За времето на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България интервюто по чл. 3, ал. 3, т. 2 се провежда само по телефон или по електронна поща.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 13 март 2020 г. и се прилага до отмяна на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.).
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2826