Министерски съвет
брой: 33, от дата 7.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Постановление № 61 от 2 април 2020 г. за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.
за условията и реда за създаване на търговски дружества от държавните висши училища за целите на стопанската реализация на резултатите от научни изследвания и обекти на интелектуалната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. С постановлението се определят условията и редът за създаване на търговски дружества от държавните висши училища, както и за участието на тези дружества в капитала на други търговски дружества.
Чл. 2. Държавните висши училища може да създават дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества по реда на Търговския закон, както и да участват в капитала на такива дружества само за стопанската реализация на резултати от извършените научни изследвания и създадените обекти на интелектуална собственост.
Чл. 3. Академичният съвет на държавното висше училище взема решение за учредяването, преобразуването или прекратяването, както и за участието или прекратяване на участието на висшето училище в капитала на търговските дружества по чл. 2.
Чл. 4. (1) Търговските дружества по чл. 2 не може да имат друг предмет на дейност освен:
1. продажба на резултати от научни изследвания и на обекти на интелектуална собственост, които са заведени във висшето училище като нематериални активи;
2. предоставяне на лицензии за използване на резултати от научни изследвания и на обекти на интелектуална собственост;
3. извършване на маркетингова, информационна, рекламна и други дейности, необходими за осъществяването на продажбата и/или предоставянето на лицензии за използване на резултати от научни изследвания и на обекти на интелектуална собственост;
4. предоставяне на консултантски услуги и съдействие за ефективното внедряване и/или използване на резултати и/или на обекти, за които са осъществени дейностите по т. 1 и 2;
5. определяне на необходимостта от получаване на правна закрила за резултати от научни изследвания и обекти на интелектуална собственост в страната и/или в чужбина и срока за поддържане, както и организиране и осъществяване на нейното получаване, поддържане и защита при нарушения;
6. провеждане на проучвания, създаване и поддържане на база от данни за потенциални потребители и пазари, както и за основни конкуренти и техните позиции на пазарите за реализация на резултатите от научни изследвания и на обектите на интелектуална собственост, създавани от съответното държавно висше училище.
(2) Предметът на дейност по ал. 1 трябва да е свързан с резултатите от научната дейност по професионалните направления и специалностите от регулирани професии, за които висшето училище е получило акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация.
(3) В предмета на дейност по ал. 1 може да бъдат отразени и конкретизирани специфичните особености на висшето училище по отношение на регистрираните резултати от научните изследвания и създадените обекти на интелектуална собственост, които са заведени във висшето училище като нематериални активи.
Чл. 5. (1) Държавното висше училище може да участва в капитала на дружествата по чл. 2 с парични и с непарични вноски.
(2) Паричната вноска в капитала може да е само от собствени средства по чл. 90, ал. 3, т. 4 и ал. 9 от Закона за висшето образование. Размерът на паричната вноска не може да бъде повече от 10 000 лв.
(3) Непаричните вноски в капитала може да са само обекти на интелектуална собственост на висшето училище, оценени и заведени във висшето училище като нематериални активи. Оценката на непаричните вноски в капитала се извършва по реда на Търговския закон.
Чл. 6. (1) Правата на висшето училище в търговските дружества, в които висшето училище е съдружник или акционер, се упражняват от академичния съвет.
(2) В търговските дружества по ал. 1 висшето училище се представлява в общото събрание на дружеството от лице, определено от академичния съвет.
(3) Определеният представител по ал. 2 докладва на академичния съвет за резултатите на дружеството от стопанската реализация след всяка приключила финансова година.
Чл. 7. Механизъм за отчисления от печалбата на търговските дружества по чл. 2 в полза на висшите училища се определя в устава, съответно в дружествения договор, при условията и по реда на Търговския закон.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за висшето образование.
§ 2. Министърът на образованието и науката осъществява контрол по прилагането на постановлението.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2825