Министерски съвет
брой: 33, от дата 7.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 60 от 2 април 2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите, и контрола над тях в Държавна агенция „Технически операции“

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60 ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите, и контрола над тях в Държавна агенция „Технически операции“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите, и контрола над тях в Държавна агенция „Технически операции“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
НАРЕДБА
за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите, и контрола над тях в Държавна агенция „Технически операции“
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията (огнестрелни оръжия) и боеприпасите (патрони за стрелково оръжие), и контролът над тях в Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО).
Чл. 2. В Държавна агенция „Технически операции“ се осъществяват следните дейности с оръжия и боеприпаси (ОБ):
1. придобиване, съхранение и отчет на ОБ;
2. транспортиране с автомобилен транспорт и пренасяне на ОБ;
3. извършване на технически прегледи и ремонт на ОБ;
4. контрол върху дейностите с ОБ.
Глава втора
ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОТЧЕТ НА ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ
Раздел I
Придобиване на оръжия и боеприпаси
Чл. 3. (1) Държавна агенция „Технически операции“ придобива оръжия и боеприпаси чрез закупуване при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.
(2) Държавна агенция „Технически операции“ придобива ОБ:
1. чрез закупуване от лица, притежаващи разрешения за производство и/или търговия, издадени при условията и по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ);
2. от внос и/или трансфер от търговски дружества, притежаващи лиценз за извършване на износ, внос и трансфер на оръжия, издаден при условията и по реда на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба и правилника за прилагането му.
(3) При закупуване от внос на ОБ за нуждите на ДАТО на продавача по сделката се издава сертификат за краен потребител.
Чл. 4. При предаване на ОБ на ДАТО страните изготвят предавателно-приемателен протокол, в който се вписват:
1. калибърът, видът, количествата и фабричните номера и/или уникалната маркировка на оръжията;
2. калибърът, видът, количествата и производствените данни и/или уникалната маркировка на боеприпасите.
Чл. 5. Държавна агенция „Технически операции“ придобива ОБ при условията и по реда, определени и в други закони.
Раздел II
Съхранение и отчет на оръжията и боеприпасите
Чл. 6. Придобитите от ДАТО оръжия и боеприпаси се съхраняват и водят на отчет.
Чл. 7. Съхранението на ОБ е дейност, осъществявана с цел недопускане на нерегламентиран достъп до тях и поддържането им в готовност за използване по предназначение.
Чл. 8. Отговорността за наличността, състоянието и правилното съхранение на ОБ се носи от:
1. материалноотговорните лица (МОЛ), на които са заприходени ОБ;
2. служителите, на които е зачислено (по ред, определен със заповед на председателя на ДАТО).
Чл. 9. (1) Общите изисквания за съхранение на ОБ са:
1. оръжията и боеприпасите се съхраняват в здрави опаковки, пломбирани или запечатани, поставени с надписите (производствените данни) и ключалките, обърнати към проходите;
2. помощните патрони (с гумени, пластмасови куршуми) се съхраняват в заводска опаковка на отделни фигури;
3. допустимото максимално количество боеприпаси (патрони за стрелково оръжие), съхранявани в едно помещение, е до 5 тона;
4. между наредените в една фигура оръжия и боеприпаси от две и повече номенклатури се оставят разстояния най-малко 10 см, като разположеният най-отдолу сандък се поставя на разстояние от 12 до 18 см от пода върху дървени подложки или палети;
5. на всеки стелаж или фигура се поставя етикет с наименованието (вид, калибър), количеството и производствените данни за боеприпасите, като най-отгоре на фигурата се поставят непълните сандъци и опаковки с надпис „НЕПЪЛЕН“ и се посочват видът и количеството на ОБ в него;
6. в помещенията ОБ се подреждат така, че да се използва най-добре площта на помещението, да се запази естественото осветление, да се осигурят добра вентилация и възможност за бързо изнасяне;
7. за нормална работа с ОБ, за наблюдение (проверка) и за създаване на условия за използване на средства за механизация в помещенията се оставят следните проходи:
а) работен – срещу всяка врата с широчина 1,50 м – по средата на помещенията (склада) или по протежение на едната от стените; при съхранение на ОБ в сандъци с широчина, по-голяма от 1,00 м, широчината на прохода може да се увеличи до 3,00 м;
б) за наблюдение и преглед – между стените и фигурите с ОБ – с широчина от 0,6 до 0,8 м;
8. боеприпасите, забранени за стрелба, но неопасни за съхранение, се съхраняват на отделни фигури, на които се поставя надпис „ЗАБРАНЕНИ!“;
9. боеприпасите в заводска (щатна) опаковка се подреждат в помещенията на максимално допустима височина до 3,00 м.
(2) Изисквания към помещенията, в които се съхраняват ОБ:
1. конструкцията на помещенията да осигурява правилното съхранение на ОБ;
2. подът да е изграден от твърда настилка;
3. вратите на помещенията да са метални или осигурени с метални решетки и да са снабдени с надеждни заключващи устройства;
4. на прозорците на помещенията се поставят метални решетки с размери, които да не позволяват изваждането на ОБ, съхранявани в тях;
5. прозорците на помещенията се затъмняват по подходящ начин, за да се ограничи падането на пряка слънчева светлина върху ОБ;
6. в помещението се поддържа необходимият влаго-температурен режим.
(3) Сградите, в които се разполагат помещения за съхранение на ОБ и прилежащите територии, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. сградите да са с масивна конструкция;
2. да позволяват организирането на надеждна охрана и пожарна безопасност;
3. да не са застрашени от възникване на пожар от разположени в близост до тях обекти и растителност;
4. да не преминават през тях или в непосредствена близост до тях газопроводи (открити и подземни) и електропроводи за високо напрежение.
Чл. 10. Помещенията, определени за съхранение на ОБ, се осигуряват със сигнално-охранителна, пожароизвестителна техника и физическа охрана.
Чл. 11. (1) След приключване на работата вратите на помещенията за съхранение на ОБ се заключват и запечатват единствено от лицата по чл. 8, т. 1.
(2) По изключение помещение за съхранение на ОБ може да бъде отворено от комисия, назначена от председателя на ДАТО, след уведомяване на прекия ръководител на МОЛ. Комисията съставя протокол, в който се посочват: причината за отварянето; работата, която е извършена; оръжия, боеприпаси или имущество, които са взети или оставени; номер, количество и производствени данни на ОБ. Протоколът се вписва в книгата за посещение и работа в склада. Помещението се запечатва с печат, чийто номер се вписва в протокола.
(3) При отваряне на помещение за съхранение на ОБ от лицето по ал. 1 или от комисията по ал. 2 се проверяват:
1. съответствието и състоянието на печатите;
2. заключването;
3. състоянието на вратите и прозорците;
4. цялостното състояние на помещението.
(4) При констатиране на нарушения при отваряне на помещение за съхранение на ОБ лицето по ал. 1 незабавно уведомява прекия си ръководител, а комисията по ал. 2 – председателя на ДАТО. В тези случаи проверка на фактическата наличност на ОБ се извършва от комисия, назначена от председателя на ДАТО.
Чл. 12. (1) Зачислените на служителите на ДАТО оръжия и боеприпаси се съхраняват в метални каси в служебни помещения с контролиран и/или ограничен достъп или в специално оборудвани помещения (дежурни стаи), определени със заповед на председателя на ДАТО, намиращи се под контрола на съответните длъжностни лица.
(2) Оръжията се съхраняват без боеприпас в цевта и без поставен пълнител, със спуснати части на ударно-спускателния механизъм и поставени „на предпазител“.
(3) При изгубване или противозаконно отнемане на зачислените служебно оръжие и/или боеприпаси служителят незабавно уведомява компетентните органи на Министерството на вътрешните работи, директора на дирекцията, в която изпълнява служебните си задължения, и дежурния служител в централна сграда на ДАТО. След настъпил инцидент по време на носене или съхраняване на служебното оръжие и боеприпаси служителят незабавно писмено уведомява директора на дирекцията чрез прекия си ръководител.
Чл. 13. Незабавно след узнаване за смърт на служител, на когото са зачислени служебно оръжие и боеприпаси, директорът на дирекцията, в която е изпълнявал служебните си задължения, предприема необходимите мерки за получаване и сдаване на служебното оръжие и боеприпаси и уведомява писмено председателя на ДАТО.
Чл. 14. Отчетността на ОБ в ДАТО се организира при спазване на вътрешните правила, регламентиращи материалната отчетност на активите в ДАТО.
Глава трета
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОРЪЖИЯТА И БОЕПРИПАСИТЕ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ
Чл. 15. Транспортирането на оръжия и боеприпаси включва превоза им с автомобилен транспорт от едно място до друго и свързаните с това дейности, като опаковане, маркиране, престой, времето за престой при товарене и разтоварване на транспортните средства и охраната им.
Чл. 16. (1) Транспортирането на ОБ се осигурява от въоръжена охрана.
(2) При необходимост се осигурява съпровождащ автомобил с охранителен състав, който се движи след транспортното средство с ОБ.
Чл. 17. За транспортиране на ОБ се използват само технически изправни и закрити превозни средства, които са оборудвани с пожарогасители.
Чл. 18. Не се допуска транспортиране на ОБ във вид на пощенски колетни пратки по всички видове транспорт.
Глава четвърта
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ГОДНОСТ И ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ
Чл. 19. Материалноотговорните лица зачисляват само технически изправно огнестрелно оръжие.
Чл. 20. Техническите прегледи на ОБ се провеждат с цел:
1. установяване на техническото им състояние;
2. определяне на неизправностите, причините за тях и възможните мерки за отстраняването им;
3. проверяване спазването на условията за съхраняване на ОБ.
Чл. 21. (1) Ежегодно комисии, назначени със заповед на председателя на ДАТО, извършват преглед на състоянието и отчета на оръжието и боеприпасите и изготвят протоколи.
(2) В протоколите по ал. 1 се вписват калибърът, видът, марката, моделът и фабричният номер и/или уникалната маркировка на провереното огнестрелно оръжие и неговото състояние.
Чл. 22. Технически прегледи за техническа годност на ОБ на ДАТО могат да се извършват от:
1. служители на ДАТО, притежаващи необходимата квалификация;
2. специализирани органи на ведомства и дружества, с които ДАТО има сключен договор.
Глава пета
РЕМОНТ НА ОРЪЖИЯ
Чл. 23. (1) Ремонтът на оръжията в ДАТО се планира съгласно установените междуремонтни срокове в периода на експлоатация.
(2) В зависимост от степента на износване, характера на неизправностите и установените междуремонтни срокове на експлоатация ремонтът на оръжията бива текущ, среден и основен.
Чл. 24. (1) Текущият ремонт на оръжията е непланов ремонт, минимален по обем, след извършването на който се осигурява нормална работа на оръжията до поредния планов ремонт.
(2) При текущия ремонт се регулират или заменят неизправни части и се извършва проверка и регулировка на отделни механизми и на оръжието като цяло. Ремонтът се извършва от ремонтните работилници на ведомства и дружества, с които ДАТО има сключен договор.
Чл. 25. (1) Средният ремонт на оръжията е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите им характеристики.
(2) Ремонтът по ал. 1 се извършва в производствено-ремонтни бази на ведомства и дружества, с които ДАТО има сключен договор, или след възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 26. Основният ремонт на оръжията е планов ремонт, при който се възстановяват тактико-техническите характеристики и техническите ресурси на всички съставни части на огнестрелните оръжия. Той се извършва в производствено-ремонтни бази на ведомства и дружества, с които ДАТО има сключен договор, или след възлагане на обществена поръчка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 27. Разснарядяването, унищожаването и утилизацията на боеприпаси, невзривили се при учебно-бойни стрелби, се извършва по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
Глава шеста
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ
Чл. 28. Директорите на дирекции в ДАТО чрез началниците на отдели и сектори осъществяват контрол по извършването на дейностите, свързани с ОБ, в подчинените им структурни звена.
Чл. 29. (1) Председателят на ДАТО или оправомощен от него заместник-председател със заповед назначава комисия, която да осъществява контрол по отношение на дейностите, свързани с ОБ, в ДАТО.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват задачите, срокът и длъжностните лица, които да осъществят контрола върху дейности, свързани с ОБ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Щатна опаковка“ е специално проектирана и произведена опаковка за съхраняване и транспортиране на дадена номенклатура оръжия и боеприпаси.
2. „Боеприпаси, забранени за стрелба“ са тези, които при проведени полигонни и/или лабораторни изпитания с тях са показали резултати, неотговарящи на изискванията на техническата документация.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
2824