Министерски съвет
брой: 33, от дата 7.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 59 от 2 април 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 136 747 лв., разпределени по бюджетите на общините съгласно приложението, за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, които работят в населено място извън местоживеенето си.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г. и бр. 36 и 101 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби след думите „основната степен на образование“ се добавя „и в I и II гимназиален етап на обучение“.
2. Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3
Размер на финансирането на институциите за работа с деца и ученици от уязвими групи според групата за финансиране

Група за финансиране на детската градина или училището
Размер на финансирането за едно дете в детска градина и ученик в основната образователна степен в училищата в дневна форма на обучение (левове на дете/ученик)
Размер на финансирането за ученик в
I и II гимназиален етап в дневна форма и в дуална система на обучение
(левове на ученик)
1-ва
46
35
2-ра
94
71
3-та
140
105
4-та
186
140
5-а
234
176

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, т. 2 от заключителните разпоредби, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти

№ по ред
Община
Област
Средства за общината
1.
Банско
Благоевград
1 365
2.
Белица
Благоевград
8 178
3.
Благоевград
Благоевград
6 115
4.
Гоце Делчев
Благоевград
23 891
5.
Гърмен
Благоевград
18 252
6.
Кресна
Благоевград
866
7.
Петрич
Благоевград
16 905
8.
Разлог
Благоевград
9 400
9.
Сандански
Благоевград
7 749
10.
Сатовча
Благоевград
9 117
11.
Симитли
Благоевград
13 910
12.
Струмяни
Благоевград
5 072
13.
Хаджидимово
Благоевград
5 283
14.
Якоруда
Благоевград
9 927
15.
Айтос
Бургас
448
16.
Бургас
Бургас
27 597
17.
Камено
Бургас
17 683
18.
Карнобат
Бургас
13 445
19.
Малко Търново
Бургас
4 531
20.
Несебър
Бургас
55 684
21.
Поморие
Бургас
32 784
22.
Приморско
Бургас
4 622
23.
Руен
Бургас
55 077
24.
Созопол
Бургас
16 836
25.
Средец
Бургас
9 340
26.
Царево
Бургас
4 694
27.
Аврен
Варна
59 588
28.
Аксаково
Варна
25 851
29.
Белослав
Варна
15 197
30.
Бяла
Варна
3 420
31.
Варна
Варна
13 170
32.
Ветрино
Варна
3 220
33.
Вълчи дол
Варна
9 758
34.
Девня
Варна
19 146
35.
Долни чифлик
Варна
27 037
36.
Дългопол
Варна
19 875
37.
Провадия
Варна
13 489
38.
Суворово
Варна
24 837
39.
Велико Търново
Велико Търново
13 077
40.
Горна Оряховица
Велико Търново
16 086
41.
Елена
Велико Търново
15 270
42.
Златарица
Велико Търново
24 023
43.
Лясковец
Велико Търново
6 768
44.
Полски Тръмбеш
Велико Търново
11 059
45.
Свищов
Велико Търново
1 632
46.
Стражица
Велико Търново
17 234
47.
Сухиндол
Велико Търново
2 631
48.
Белоградчик
Видин
5 387
49.
Бойница
Видин
5 267
50.
Брегово
Видин
2 965
51.
Видин
Видин
12 457
52.
Грамада
Видин
4 908
53.
Димово
Видин
21 888
54.
Кула
Видин
1 886
55.
Макреш
Видин
4 613
56.
Ново село
Видин
7 683
57.
Ружинци
Видин
14 613
58.
Чупрене
Видин
1 512
59.
Борован
Враца
32 043
60.
Бяла Слатина
Враца
14 071
61.
Враца
Враца
16 622
62.
Козлодуй
Враца
28 504
63.
Криводол
Враца
8 214
64.
Мездра
Враца
2 710
65.
Мизия
Враца
8 519
66.
Оряхово
Враца
4 234
67.
Роман
Враца
4 705
68.
Хайредин
Враца
19 351
69.
Габрово
Габрово
2 554
70.
Дряново
Габрово
1 796
71.
Севлиево
Габрово
14 209
72.
Трявна
Габрово
2 261
73.
Балчик
Добрич
30 209
74.
Добрич
Добрич
315
75.
Добричка
Добрич
64 086
76.
Крушари
Добрич
18 855
77.
Тервел
Добрич
10 718
78.
Шабла
Добрич
936
79.
Ардино
Кърджали
4 536
80.
Джебел
Кърджали
8 357
81.
Кирково
Кърджали
15 065
82.
Крумовград
Кърджали
10 522
83.
Кърджали
Кърджали
39 526
84.
Момчилград
Кърджали
12 679
85.
Черноочене
Кърджали
19 286
86.
Бобов дол
Кюстендил
6 969
87.
Бобошево
Кюстендил
2 583
88.
Дупница
Кюстендил
15 655
89.
Кочериново
Кюстендил
2 566
90.
Кюстендил
Кюстендил
2 341
91.
Невестино
Кюстендил
4 662
92.
Рила
Кюстендил
504
93.
Сапарева баня
Кюстендил
4 183
94.
Трекляно
Кюстендил
3 360
95.
Летница
Ловеч
5 354
96.
Ловеч
Ловеч
9 569
97.
Луковит
Ловеч
27 538
98.
Тетевен
Ловеч
2 311
99.
Троян
Ловеч
3 553
100.
Угърчин
Ловеч
5 357
101.
Берковица
Монтана
14 054
102.
Бойчиновци
Монтана
14 628
103.
Вълчедръм
Монтана
13 266
104.
Вършец
Монтана
2 424
105.
Георги Дамяново
Монтана
8 275
106.
Лом
Монтана
9 111
107.
Медковец
Монтана
9 263
108.
Монтана
Монтана
11 129
109.
Чипровци
Монтана
504
110.
Якимово
Монтана
13 201
111.
Батак
Пазарджик
7 045
112.
Белово
Пазарджик
8 752
113.
Брацигово
Пазарджик
14 029
114.
Велинград
Пазарджик
21 695
115.
Лесичово
Пазарджик
10 729
116.
Пазарджик
Пазарджик
34 679
117.
Панагюрище
Пазарджик
6 764
118.
Пещера
Пазарджик
9 436
119.
Ракитово
Пазарджик
1 750
120.
Септември
Пазарджик
39 162
121.
Стрелча
Пазарджик
1 280
122.
Сърница
Пазарджик
600
123.
Брезник
Перник
2 008
124.
Земен
Перник
1 006
125.
Ковачевци
Перник
402
126.
Перник
Перник
26 766
127.
Радомир
Перник
14 780
128.
Трън
Перник
945
129.
Белене
Плевен
455
130.
Гулянци
Плевен
7 011
131.
Долна Митрополия
Плевен
14 731
132.
Долни Дъбник
Плевен
10 346
133.
Искър
Плевен
11 979
134.
Левски
Плевен
9 101
135.
Плевен
Плевен
47 345
136.
Пордим
Плевен
18 255
137.
Червен бряг
Плевен
8 635
138.
Асеновград
Пловдив
11 975
139.
Брезово
Пловдив
17 522
140.
Калояново
Пловдив
24 914
141.
Карлово
Пловдив
8 338
142.
Кричим
Пловдив
8 025
143.
Лъки
Пловдив
7 360
144.
„Марица“
Пловдив
25 199
145.
Перущица
Пловдив
5 972
146.
Пловдив
Пловдив
17 099
147.
Първомай
Пловдив
17 100
148.
Раковски
Пловдив
12 729
149.
„Родопи“
Пловдив
19 901
150.
Садово
Пловдив
36 886
151.
Стамболийски
Пловдив
6 813
152.
Съединение
Пловдив
7 489
153.
Хисаря
Пловдив
5 855
154.
Куклен
Пловдив
2 441
155.
Сопот
Пловдив
1 021
156.
Завет
Разград
4 596
157.
Кубрат
Разград
14 277
158.
Лозница
Разград
11 429
159.
Разград
Разград
13 397
160.
Самуил
Разград
16 114
161.
Цар Калоян
Разград
9 186
162.
Борово
Русе
8 957
163.
Бяла
Русе
2 897
164.
Ветово
Русе
16 383
165.
Две могили
Русе
 147
166.
Иваново
Русе
2 496
167.
Русе
Русе
20 837
168.
Сливо поле
Русе
11 883
169.
Ценово
Русе
394
170.
Алфатар
Силистра
7 344
171.
Главиница
Силистра
5 857
172.
Дулово
Силистра
24 773
173.
Кайнарджа
Силистра
26 717
174.
Силистра
Силистра
8 646
175.
Ситово
Силистра
19 979
176.
Тутракан
Силистра
1 257
177.
Котел
Сливен
9 405
178.
Нова Загора
Сливен
16 996
179.
Сливен
Сливен
44 267
180.
Твърдица
Сливен
20 910
181.
Баните
Смолян
2 188
182.
Борино
Смолян
175
183.
Девин
Смолян
13 349
184.
Доспат
Смолян
2 112
185.
Златоград
Смолян
4 192
186.
Мадан
Смолян
3 315
187.
Неделино
Смолян
1 124
188.
Рудозем
Смолян
7 254
189.
Смолян
Смолян
7 099
190.
Чепеларе
Смолян
7 818
191.
Столична
София-град
47 304
192.
Антон
София област
2 214
193.
Божурище
София област
3 714
194.
Ботевград
София област
15 694
195.
Годеч
София област
441
196.
Горна Малина
София област
12 279
197.
Долна баня
София област
5 948
198.
Елин Пелин
София област
1 089
199.
Етрополе
София област
7 179
200.
Златица
София област
9 301
201.
Ихтиман
София област
2 156
202.
Костенец
София област
12 562
203.
Костинброд
София област
1 935
204.
Мирково
София област
3 420
205.
Пирдоп
София област
3 909
206.
Правец
София област
17 299
207.
Самоков
София област
6 549
208.
Своге
София област
11 267
209.
Сливница
София област
 991
210.
Чавдар
София област
4 356
211.
Челопеч
София област
1 528
212.
Гурково
Стара Загора
14 024
213.
Гълъбово
Стара Загора
17 324
214.
Казанлък
Стара Загора
53 620
215.
Мъглиж
Стара Загора
22 828
216.
Николаево
Стара Загора
31 699
217.
Опан
Стара Загора
10 082
218.
Павел баня
Стара Загора
31 520
219.
Раднево
Стара Загора
6 353
220.
Стара Загора
Стара Загора
24 734
221.
Чирпан
Стара Загора
10 534
222.
Антоново
Търговище
8 472
223.
Омуртаг
Търговище
 530
224.
Опака
Търговище
2 510
225.
Попово
Търговище
4 439
226.
Търговище
Търговище
22 922
227.
Димитровград
Хасково
5 925
228.
Ивайловград
Хасково
4 207
229.
Любимец
Хасково
493
230.
Маджарово
Хасково
1 504
231.
Минерални бани
Хасково
11 638
232.
Свиленград
Хасково
4 343
233.
Симеоновград
Хасково
7 940
234.
Стамболово
Хасково
19 882
235.
Тополовград
Хасково
11 412
236.
Хасково
Хасково
40 186
237.
Велики Преслав
Шумен
4 927
238.
Венец
Шумен
36 831
239.
Върбица
Шумен
25 707
240.
Каолиново
Шумен
46 876
241.
Каспичан
Шумен
16 728
242.
Никола Козлево
Шумен
29 802
243.
Нови пазар
Шумен
15 765
244.
Смядово
Шумен
13 803
245.
Хитрино
Шумен
12 055
246.
Шумен
Шумен
17 187
247.
Стралджа
Ямбол
13 056
248.
„Тунджа“
Ямбол
36 397
249.
Ямбол
Ямбол
1 701
ОБЩО:
3 136 747

 
2823