Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 33, от дата 7.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.16


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (обн., ДВ, бр. 75 от 2018 г.; изм., бр. 93 от 2018 г. и бр. 35 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 2 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „информационни бази данни, за които не се събират такси“ се заменят с „публични електронни регистри“.
2. Буква „а“ се изменя така:
„а) лицата, които извършват производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите;“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 т. 3 и 6 се отменят.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава със заповед правила за определяне на официални лаборатории за извършване на лабораторни анализи на проби, взети по време на официален контрол на биологично производство, съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) 2017/625, въз основа на които се одобряват лаборатории, акредитирани съгласно ISO/IEC 17025/2017, с които контролиращите лица могат да сключват договори за извършване на анализи.“
§ 3. В чл. 4, ал. 2 т. 3 и 5 се отменят.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „както и за дрожди, използвани за храна или фураж, с изключение на продуктите от лов и риболов на диви животни, които не се определят като биологично производство“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 5. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „от 10 км“ се заменят с „от 3 км от индустриалния замърсител и 1 км от автомагистралата“.
2. Създава се т. 5:
„5. осигурена е проследимост за събраното количество от всеки събирач.“
§ 6. В чл. 8 думите „също преди сеитба, съответно засаждане“ се заменят с „на контролиращото лице в срок до 10 дни“.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „т. 1 – 14“ се заменят с „т. 1 – 13“.
2. В ал. 2 т. 2 се отменя.
3. В ал. 10 думата „оператора“ се заменя с „оператора/операторите“, а „подизпълнителя“ се заменя с „подизпълнителя/подизпълнителите“.
§ 8. Член 16 се отменя.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) буква „б“ се изменя така:
„б) протокол за пробовземане от контролиращо лице и резултати от анализ на проби от парцелите по буква „а“, изследванията да са извършени от лаборатория, определена съгласно чл. 2, ал. 6;“
бб) създава се буква „в“:
„в) документ, доказващ правно основание за ползване на парцелите.“;
б) в т. 2:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) протокол за пробовземане от контролиращо лице и резултати от анализ на проби на парцелите, изследванията трябва да са извършени от лаборатория, определена съгласно чл. 2, ал. 6;“
бб) буква „в“ се изменя така:
„в) експертно становище за замърсяването на почвата с неразрешени продукти и/или вещества, както и за периода на разпад на установените неразрешени продукти и/или вещества в почвата;“
вв) създава се буква „г“:
„г) документ, доказващ правно основание за ползване на парцелите.“
2. В ал. 3 думите „акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017 за установяване на неразрешени продукти и/или вещества“ се заменят с „определена съгласно чл. 2, ал. 6“.
3. Алинеи 4, 5 и 6 се отменят.
§ 10. Член 19 се отменя.
§ 11. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 7 към заявлението се прилага протокол за пробовземане и резултати от анализ на проби от лаборатория, определена съгласно чл. 2, ал. 6, доказващи липсата на неразрешени за биологичното производство продукти, както и документи, доказващи, че съоръженията не са били третирани или изложени на въздействието на неразрешени за биологичното производство продукти.“
§ 12. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „в“ навсякъде думите „5 дни“ се заменят с „48 часа“;
б) създава се буква „д“:
„д) документ, доказващ правно основание за ползване на парцелите;“.
2. В т. 4 се създава буква „д“:
„д) документ, доказващ правно основание за ползване на парцелите;“.
3. В т. 5:
а) в буква „а“ след думите „информация за“ се добавя „прилаганата програма и за“.
б) в буква „б“ след думата „лице“ се добавя „в срок до 10 дни“.
§ 13. В чл. 23 буква „г“ се отменя.
§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. доказателства относно необходимостта за използване на даден сорт, който е с голямо стопанско значение, при налични други сортове в базата данни по чл. 42, ал. 1;“.
2. В т. 2 в основния текст след думата „производителя“ се добавя „или други доказателства“.
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За разрешаване на изключение по чл. 4, ал. 2 операторът, съответно подизпълнителят, предварително подава писмено заявление по образец до контролиращото лице за издаване на разрешение. Образецът се утвърждава със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 16. Член 31 се отменя.
§ 17. Член 33 се отменя.
§ 18. В чл. 35 думите „базата данни“ се заменят с „регистъра“.
§ 19. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. операторът, съответно подизпълнителят, е уведомил министъра на земеделието, храните и горите в 10-дневен срок от датата на сключване на договора за контрол и сертификация за преминаване към биологично производство чрез потвърждаване на информацията в регистъра по чл. 45;
3. операторът, съответно подизпълнителят, е уведомил министъра на земеделието, храните и горите в 10-дневен срок от датата на сключване на договор/допълнително споразумение за включване на нова дейност в система на контрол чрез потвърждаване на информацията в регистъра по чл. 45.“
2. В ал. 5 думите „акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017“ се заменят с „определена съгласно чл. 2, ал. 6“.
§ 20. В чл. 37, ал. 4 се създава изречение второ: „Националният знак „Калинка“ е публично достъпен на интернет страницата на МЗХГ във векторен формат.“
§ 21. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, бр. L 165 от 30.04.2004 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВ, L 95, 7.4.2017 г.) (Регламент (ЕС) № 2017/625)“.
2. В ал. 3, т. 2 думите „наложените санкции“ се заличават.
§ 22. В чл. 39 се създава ал. 7:
„(7) При получаване на сигнал за нередности и/или нарушения на биологични продукти и/или на продукти в преход към биологично производство БАБХ информира в срок до 3 дни компетентното звено и контролиращото лице за резултата от извършената проверка.“
§ 23. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 882/2004“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 2017/625“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „Регламент (ЕО) № 882/2004“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 2017/625“, а „чл. 12 от Регламент (ЕО) № 882/2004“ с „чл. 37 от Регламент (ЕС) № 2017/625“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Българската агенция по безопасност на храните уведомява в рамките на същия ден или на следващия ден компетентното звено и контролиращото лице на търговеца или вносителя, когато:
1. не допуска вноса и отказва заверката на сертификата;
2. е уведомила Комисията и другите държави членки за нарушение или нередност чрез системата TRACES.“
§ 24. В наименованието на глава трета думите „ИНФОРМАЦИОННИ БАЗИ ДАННИ“ се заменят с „ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ“.
§ 25. Наименованието на раздел I от глава трета се изменя така:
„Електронен регистър на посевния и посадъчния материал и семената от картофи, произведени по правилата на биологичното производство“.
§ 26. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Компетентното звено поддържа електронен регистър на посевния и посадъчния материал и семената от картофи, произведени по правилата на биологичното производство, съгласно чл. 48 от Регламент (ЕО) № 889/2008.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Базата данни“ се заменят с „Регистърът“;
б) в т. 1 съкращението „ЕГН“ се заличава;
в) в т. 4 думата „ботаническо“ се заменя с „научно“, а „име“ се заменя с „научно наименование“;
г) създават се т. 8, 9 и 10:
„8. дата, от която посевният, посадъчният материал или семената от картофи са на разположение;
9. страна/регион, където сортът е изпитван и утвърден за включване в Общата сортова листа;
10. копие на писменото доказателство по чл. 29, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на производителя, както и на търговеца, когато са различни лица.“
3. В ал. 3 думите „базата данни“ се заменят с „регистъра“.
4. В ал. 4 думите „Базата данни“ се заменят с „Регистърът“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Регистърът по ал. 1 е публичен и достъпен чрез интернет страницата на МЗХГ.“
§ 27. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторът, съответно подизпълнителят, на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство, подава заявление по образец до компетентното звено за включване в базата данни регистъра по чл. 42, ал. 1. Образецът се утвърждава със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В срок до 5 работни дни компетентното звено извършва административна проверка на подаденото заявление по ал. 1. Когато установи непълноти и/или несъответствия, компетентното звено уведомява заявителя, който трябва да ги отстрани в срок до 10 дни. Ако заявителят не отстрани непълнотите и/или несъответствията, министърът на земеделието, храните и горите със заповед постановява отказ за вписване на заявлението в регистъра.“
3. В ал. 3 и 4 думите „базата данни“ се заменят с „регистъра“.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 28. В чл. 44 думите „базата данни“ се заменят с „регистъра“.
§ 29. Наименованието на раздел II от глава трета се изменя така:
„Електронен регистър на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, включително подизпълнителите, и на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство“.
§ 30. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа публичен електронен регистър на лицата, които извършват производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите. Регистърът е публичен на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите. Съгласно чл. 92, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, се осигурява достъп и се предоставя информация за инспекциите и наложените мерки по чл. 48, ал. 6.“
2. В ал. 2 думите „Базата данни“ се заменят с „Регистърът“.
3. В ал. 3:
а) в основния текст думите „базата данни“ се заменят с „регистъра“;
б) в т. 1 думите „пет работни“ се заменят с „десет“;
в) в т. 2 думите „пет работни“ се заменят с „десет“, а „базата данни“ се заменят с „регистъра“;
г) в т. 4 се създава изречение второ: „в тези случаи контролиращото лице уведомява в деня на установяването им или в следващия ден по електронна поща компетентното звено и всички контролиращи лица, получили разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС;“
д) в т. 6 преди думата „парцели“ се добавя „информация за“, а след „период“ се добавя „за парцели в период на преход“;
е) в т. 10 числото „63“ се заменя с „68“;
ж) точка 12 се изменя така:
„12. информация за конвенционалното производство на оператора.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) В срок до 10 дни от получаване на автоматично съобщение от регистъра операторът потвърждава информацията по ал. 3, т. 1, 2, 6, 7, 8 и 12, с което същата се вписва в регистъра.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „базата данни“ се заменят с „регистъра“.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Вписаните обстоятелства в регистъра по ал. 3 се смятат за известни на третите лица от момента на вписването.“
§ 31. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, вписани в регистъра по чл. 45, ал. 1, са длъжни да предоставят информация на контролиращите лица за всички настъпили промени във вписаните обстоятелства.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При прехвърляне на оператор към друго контролиращо лице в срок до 10 работни дни двете контролиращи лица вписват промяната в регистъра по чл. 45, ал. 1.“
§ 32. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така: „Министерството на земеделието, храните и горите поддържа публичен електронен регистър на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство. Компетентното звено вписва в регистъра:“.
2. В ал. 2 думите „базата данни по чл. 45“ се заменят с „регистъра по“.
§ 33. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Транспортирането подлежи на контрол, когато се извършва като подизпълнителска дейност.“
2. В ал. 3 се създават изречения второ и трето: „След сключването на договора операторът потвърждава извършваните от него дейности в 10-дневен срок. Потвърждението се смята за дата на уведомяване на Министерството на земеделието, храните и горите за започване на съответната дейност.“
3. В ал. 6 се създават изречения второ и трето: „Операторът, съответно подизпълнителят, може да обжалва мярка, която му е наложена, по реда на процедурата за обжалване на съответното контролиращо лице. При отмяна или промяна на наложена мярка контролиращото лице уведомява компетентното звено и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в срок до 3 работни дни.“
4. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Контролиращото лице издава писмено доказателство по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на оператор, съответно подизпълнител, с който има сключен договор за контрол и сертификация. Писменото доказателство трябва да отговаря на посочените изисквания в приложения XII и XIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008. Във връзка с писменото доказателство по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 контролиращото лице издава приложение към него, съдържащо справка за количеството произведена първично земеделска продукция през съответната година, площите, животните и/или пчелните семейства, от които е произведена, както и наличната на склад продукция от предходни години. Приложението се актуализира, когато са налични данни за реално произведената продукция, както и по искане на оператора. Приложението се въвежда в срок до 5 работни дни от неговото издаване в регистъра по чл. 45.“
5. Създава се нова ал. 10:
„(10) При отразяване на количеството произведени пчелни продукти в справката по ал. 9 контролиращите лица оценяват достоверността на добивите при биологично производство въз основа на данните за средния добив при конвенционално производство за предходните 5 години, получени от системата за агростатистика.“
6. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Когато оператор заяви по-голямо количество произведени пчелни продукти от установените съгласно ал. 10, контролиращото лице извършва проверка на произведените, продадените и наличните на склад при производителя количества и въз основа на нея попълва приложението по ал. 9. На база оценка на риска контролиращото лице решава дали да извърши лабораторен анализ на конкретната партида за наличие на остатъчни количества забранени вещества в биологичните пчелни продукти.“
7. Досегашната ал. 10 става ал. 12.
§ 34. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 3 в основния текст думите „изпращат до компетентното звено“ се заменят с „въвеждат в регистъра по чл. 45“;
б) в т. 4 се създава изречение второ: „инспекциите без предизвестие се извършват без предварително уведомяване на операторите/подизпълнителите;“
в) точка 6 се изменя така:
„6. вземат, съхраняват и изпращат пробите по т. 1 за анализ в одобрени от министъра на земеделието, храните и горите по реда на чл. 2, ал. 6 лаборатории;“
г) в т. 7 се създава изречение второ: „анализ на риска се извършва всяка година, както и при промяна на обстоятелствата, въз основа на които е извършен;“
д) точка 8 се отменя;
е) в т. 9 се създава изречение второ: „физическите проверки се извършват през най-подходящия за проверка на съответната дейност период от годината;“
ж) създава се т. 10:
„10. проверяват достоверността на добивите във връзка с обявените от оператора произведени количества биологични продукти.“
2. В ал. 3 в основния текст след думата „риска“ се добавя „се изготвя по методика, утвърдена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и“.
3. В ал. 5 след думата „Лабораториите“ се добавя „по чл. 2,ал. 6“, а думите „чл. 12, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004“ се заменят с „чл. 37, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 2017/625“.
4. Алинея 6 се отменя.
§ 35. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „от тяхното получаване“.
2. В ал. 5 числото „14“ се заменя с „10“, думите „10-дневен“ се заменят със „7-дневен“, а изречение второ се изменя така: „Когато непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, министърът на земеделието, храните и горите постановява отказ.“
3. Алинеи 10 и 11 се отменят.
§ 36. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Надзорът върху дейността на контролиращите лица, получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС, се осъществява чрез годишни надзорни проверки.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват от оправомощени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите длъжностни лица по предварително одобрен индикативен график. Индикативният график за извършване на надзорни проверки се изготвя и одобрява от компетентното звено всяка година в срок до 31 март. В срок до 14 дни след одобрение на индикативния график на контролиращите лица се предоставя информация за периода на извършване на надзорните проверки.
(3) При извършване на проверките:
1. за всяка надзорна проверка се издава заповед на министъра на земеделието, храните и горите, в която се посочват лицата, които са оправомощени да я извършат, периодът на проверката и контролиращото лице, на което са оправомощени да извършат проверка;
2. длъжностните лица подписват декларация за поверителност и липса на конфликт на интереси.
(4) Не по-късно от 12 работни дни преди провеждане на надзорната проверка компетентното звено уведомява контролиращото лице за предстоящата проверка.
(5) Надзорната проверка включва:
1. административна проверка на:
а) съответствието с представените документи от контролиращото лице до компетентното звено;
б) проверка на досиета на оператори/подизпълнители;
2. физически проверки на място по време на инспекция, извършени от контролиращото лице (Witness-Audit) или от лицата по ал. 2 с участието на представител на контролиращото лице (Review-Audit) на оператори, съответно подизпълнители;
3. взимане на проби и анализи на продукти, сертифицирани от проверяваното контролиращо лице.
(6) След приключване на проверката длъжностните лица по ал. 2 изготвят и връчват за подпис на контролиращото лице заключение с констатации в два еднообразни екземпляра. Въз основа на заключението длъжностните лица изготвят предварителен доклад до министъра на земеделието, храните и горите с резултатите от всяка извършена надзорна проверка, включващ информацията, определена в чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2017/625. Предварителният доклад се изпраща на контролиращото лице в срок до 5 работни дни от приключване на надзорната проверка.
(7) В срок до 10 календарни дни от получаване на доклада по ал. 6 контролиращите лица могат да изпратят на компетентното звено възражения и допълнителна информация. В срок до 10 дни от получаване на възраженията и допълнителната информация лицата по ал. 2 изготвят окончателен доклад до министъра на земеделието, храните и горите и в срок до 3 работни дни от неговото одобрение го изпращат на контролиращото лице.
(8) Министърът на земеделието, храните и горите утвърждава със заповед процедура за извършване на надзорните проверки по ал. 1 в съответствие с чл. 92в, параграфи 1 – 3 от Регламент (ЕО) № 889/2008, която се публикува на интернет страницата на МЗХГ. Измененията на процедурата се публикуват на интернет страницата на МЗХГ в 7-дневен срок от тяхното утвърждаване.
(9) Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите могат да бъдат извършвани следните допълнителни надзорни проверки на контролиращите лица:
1. за установяване на предприетите мерки и действия след направени констатации;
2. физически проверки на място на оператори и подизпълнители;
3. проверки по сигнал.“
§ 37. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. (1) Компетентното звено разглежда окончателните доклади от приключилите надзорни проверки и изготвя предложения до комисията по чл. 59, ал. 1 за прилагане на мерките по чл. 22, ал. 4 от ЗПООПЗПЕС, когато при надзорните проверки е установено, че не са спазени изисквания по чл. 92д от Регламент (ЕО) № 889/2008, с изключение на изискването по буква „в“, т. vi).
(2) След получаване на окончателния доклад от надзорна проверка контролиращото лице в срок от 1 месец предоставя доказателства за предприети коригиращи действия и закриване на констатираните несъответствия. За изпълнение на задължителното предписание за отстраняване на допуснатото нарушение по чл. 22, ал. 4 от ЗПООПЗПЕС от контролиращото лице надзорният орган може да изготви план за действие, включващ конкретни мерки. Планът за действие е със срока по чл. 22, ал. 4, т. 1 от ЗПООПЗПЕС, който може да бъде до 6 месеца. Компетентното звено извършва преглед за изпълнението на плана за действие.
(3) При установяване на административно нарушение по чл. 64, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС по време на надзорната проверка оправомощените длъжностни лица съставят и връчват на контролиращото лице акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(4) При извършване на проверки по чл. 53, ал. 5, т. 2 и ал. 9, т. 2 в случаи на установени несъответствия и/или нарушения компетентното звено в изпълнение на чл. 92г от Регламент (ЕО) № 889/2008 дава задължителни предписания, по смисъла на чл. 22, ал. 4 от ЗПООПЗПЕС, за налагане на мерки от приложение № 3.“
§ 38. В глава четвърта раздел IV с чл. 54 се отменя.
§ 39. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 думите „за обмен на информация с другите контролиращи лица и с операторите в система на контрол“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Процедурите по ал. 1 и 2 се изменят по реда на тяхното одобряване.“
§ 40. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „стойности (Mrl)“ се добавя „и/или на вещества, които не са разрешени за употреба на територията на Република България“, а „срок до 3 работни дни от установяването“ се заменят с „деня на установяването им или в следващия ден“.
2. В ал. 2 думите „извън територията на страната“ се заменят с „на територията на други държави – членки на ЕС“.
§ 41. В чл. 58 думите „чл. 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004“ се заменят с „чл. 113 от Регламент (ЕС) № 2017/625“, а „чл. 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004“ се заменят с „чл. 109 от Регламент (ЕС) № 2017/625“.
§ 42. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „Министерството на икономиката“ се заменят със „Селскостопанската академия“.
2. В ал. 7 думите „При необходимост“ и думите „могат да“ се заличават.
3. Създава се ал. 9:
„(9) Протоколите от заседанията на комисията се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, като се заличават включените в тях лични данни и конфиденциална информация.“
§ 43. В чл. 60, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „чл. 18, ал. 1“ се добавя „и чл. 21а“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. разглежда резултатите от надзорните проверки;“.
3. Създава се т. 6:
„6. разглежда други въпроси, свързани с прилагане на правилата на биологичното производство.“
§ 44. В § 1 на допълнителната разпоредба т. 19 се отменя.
Министър: Десислава Танева
2785