Министерски съвет
брой: 32, от дата 3.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Решение № 221 от 31 март 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Равда – Олимпийски надежди“, община Несебър, област Бургас

 

РЕШЕНИЕ № 221 ОТ 31 МАРТ 2020 г.
за определяне на концесионер на морски плаж „РавдаОлимпийски надежди“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о, ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 801 на Министерския съвет от 2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „РавдаОлимпийски надежди“, община Несебър, област Бургас (ДВ, бр. 102 от 2019 г.), проведена на 18 февруари 2020 г. открита процедура, протокол за резултатите от проведената процедура на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия, назначена със Заповед № Р-9 на министър-председателя от 16 януари 2020 г. , Доклад за резултатите от проведената процедура на председателя на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя спечелилия участник в откритата процедура за възлагане на концесия за обектизключителна държавна собственостморски плаж с общо наименование „РавдаОлимпийски надежди“, община Несебър, област Бургас, и за концесионер на морския плаж„Джедар“ЕООД, с ЕИК: 205655104.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно възнаграждение за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажовеобекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 от 2019 г.), съгласно предложения от „Джедар“ЕООД, размер на отчисленията от базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен на 2,70 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадърв размер до 8 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, и цена за един шезлонгв размер до 8 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават за срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестициите за обезопасяване на морския плаж и прилежащата акватория за срока на концесиятав размер 226 656 лв. с ДДС за целия срок на договора за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „Джедар“ЕООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, да организира контрола по изпълнението на концесионния договор, както и да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 801 на Министерския съвет от 2019 г. и подадената от „Джедар“ЕООД, оферта за участие в процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по т. 4 спечелилият процедурата за възлагане на концесия участник губи гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2778