Министерски съвет
брой: 31, от дата 1.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 56 от 31 март 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 31 МАРТ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 94 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 17:
„17. организира осъществяването на охраната на прокурори и следователи;“
б) досегашната т. 17 става т. 18.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При изпълнение на функциите си директорът на Бюрото по защита се подпомага от заместник-директори, чийто брой се определя с длъжностното разписание на служителите в структурите на Бюрото по защита по Закона за Министерството на вътрешните работи. Заместник-директорите заместват директора при ползване на законоустановен отпуск, командироване в страната и в чужбина и при други случаи на негово отсъствие.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Директорът определя със заповед ресорните функции на заместник-директорите.“
§ 2. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 т. 4 се изменя така:
„4. подпомагане на организацията и осъществяването на охраната на застрашени прокурори и следователи.“
2. В ал. 5 след думите „Министерството на вътрешните работи“ се добавя „и на Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2760