Национална здравноосигурителна каса
брой: 31, от дата 1.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (ДВ, бр. 28 от 2019 г.)
Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз чрез своите представители, определени на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, съответно с Решение № РД-НС-04-24 от 14.02.2020 г. на Надзорния съвет и Решение на УС на БФС от 19.02.2020 г., приемат следните изменения и допълнения на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (условия и ред):
§ 1. В чл. 10 ал. 4 се изменя така:
„(4) Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти за хронични заболявания от група IА, отпускани по протокол, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК, без оглед на тяхното месторазположение или избора на изпълнител на ПИМП от ЗОЛ.“
§ 2. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „31.03.2020 г.“ се заменят с „31.03.2021 г.“.
2. В ал. 3, т. 1 и 2 думите „31.03.2020 г.“ се заменят с „31.03.2021 г.“.
§ 3. В приложение № 3 (Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК) се правят следните изменения:
1. В чл. 42, ал. 1, т. 3 се заличават думите в края на изречението: „чл. 27, ал. 5, т. 2“.
2. В чл. 45, т. 1 думите „31.03.2020 г.“ се заменят с „31.03.2021 г.“.
3. В чл. 45, т. 2 думите „31.03.2020 г.“ се заменят с „31.03.2021 г.“.
§ 4. Действието на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели се удължава чрез подписване на допълнително споразумение до сключване на нов договор, но не по-късно от 31.03.2021 г.
Образецът на допълнително споразумение е в приложение към настоящите условия и ред.
§ 5. Допълнителните споразумения към сключените договори с търговците на дребно с лекарствени продукти влизат в сила от 1.04.2020 г. – за търговците на дребно, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на настоящото изменение на условията и реда.
Допълнителните споразумения следва да бъдат подписани в срок до 31.05.2020 г.
§ 6. Сключените преди влизане в сила на настоящите условия и ред договори с търгов ците на дребно се прекратяват от 1.06.2020 г., ако търговецът не е сключил допълнително споразумение за удължаване срока на договора си.
§ 7. При неподписване на допълнително споразумение в срок до 31.05.2020 г. се сключва срочно допълнително споразумение за перио­да от 1.04.2020 г. до 31.05.2020 г., след което договорът се счита за прекратен.
§ 8. Настоящите Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК влизат в сила от 1.04.2020 г.

За НЗОК:
За БФС:
Милена Цонева,
главен експерт,
дирекция „ЛПМИДХ“
Анжела Мизова -
магистър-фармацевт
Зоя Вълева,
директор дирекция„ФСД“
и главенсчетоводител на НЗОК
Валентин Петков -
 магистър-фармацевт
Вирджиния Вълкова,началник-отдел,
дирекция „ЛПМИДХ“
Димитрия Стайкова -
магистър-фармацевт
Евгения Стойчева,
главен експерт,
дирекция „БФП“
Димитър Маринов -
магистър-фармацевт
Антон Величков,
главен експерт,
дирекция „ИТСЗОП“
Йордан Славчев -
магистър-фармацевт
Ваня Илиева,
главен юрисконсулт,дирекция „Правна“
Любима Бургазлиева -
магистър-фармацевт
Мария Луднева-Василева,
главен юрисконсулт,
дирекция „КАПДЗЗО“
Маргарита Грозданова -
магистър-фармацевт
Жанета Великова-Апостолова,
главен експерт,
дирекция „КАПДЗЗО“
Ростислав Курдов -
магистър-фармацевт
София Георгиева,
главен експерт,
дирекция „КАПДЗЗО“
Светослав Крумов -
магистър-фармацевт

 
Приложение към § 4
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР
№ ……………/………… 2020 г.
ЗА ОТПУСКАНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, …………........ 2020 г., в гр. ………............ между
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, София 1407, ул. Кричим № 1, БУЛСТАТ 121858220, представлявана на осно вание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗО от ……………………………………………………............................... –
директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. ……………………………..........................….....…..,
седалище и адрес на РЗОК: гр. ...........................................................................................................,
ул. ...................................................................................................................................... № .................,
тел. .........................................., факс: ......................................, e-mail ................................................,
наричана за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ – от една страна,
и ...............................................................................................................................................................,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество, вид
на търговеца, седалище и адрес на управ­ление на лицето, получило разрешение за търговия
                                        на дребно с лекарствени продукти)
представляван от ...................................................................................................................................
 (имена по документ за самоличност)
в качеството му на ...............................................................................................................................,
ЕИК .........................................................................................................................................................
                        (на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество)
Банкова сметка: .....................................................................................................................................
Банка: ………….......................................................................... Адрес на банката: …………………….......
BIC ………………............................................. IBAN ………………..…..........................................................,
открита на името на: ..........................................................................................................................
Тел./факс № …........……..........................................., e-mail …..............................………………….....…….,
притежаващ разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
№/дата ........................, издадено от …..............................………………….....……....................................
Адрес на аптеката: …..............................………………….....……................................................................,
област ......................................................................., община .............................................................,
населено място: гр./с. ..........................................................................................................................,
ул. ....................................................................................................... № ...............................................,
тел. ..............................................................................., факс: ..............................................................,
ръководител на аптеката: магистър-фармацевт ..................................................................................,
 (имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител на аптеката ..................................................................
Адрес за кореспонденция (на търговеца): …………………............................................................................
Телефон …………............................................................…, факс: ………………………....………...........................…,
E-mail ……………………........................................................, моб. телефон ……...……………...........................…
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: ……………,
наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ – от друга страна, на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 24 от 2009 г.; посл. изм., бр. 19 от 2020 г.) и в съответствие със съгласуваните между НЗОК и БФС изменения в образец на типов договор – приложение № 3 от Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и на основание чл. 46, ал. 1 от договора СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат следните изменения и допълнения на опи­саните по-долу клаузи от договора:
1. В чл. 42, ал. 1, т. 3 се заличават думите в края на изречението: „чл. 27, ал. 5, т. 2“.
2. В чл. 45, т. 1 думите „31.03.2020 г.“ се заменят с „31.03.2021 г.“.
3. В чл. 45, т. 2 думите „31.03.2020 г.“ се заменят с „31.03.2021 г.“.
4. Действието на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продук ти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели се удължава чрез подписване на допълнителни споразумения до сключване на нов договор, но не по-късно от 31.03.2021 г.
5. Допълнителните споразумения към сключените договори с търговците на дребно с лекарствени продукти влизат в сила от 1.04.2020 г. – за търговците на дребно, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на настоящото изменение на условията и реда.
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
………………………...............
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………………...............
ДИРЕКТОР НА РЗОК:
………………………...............
(подпис на представителя
и печат на изпълнителя)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
………………………...............
РЪКОВОДИТЕЛ НА
АПТЕКАТА:
………………………...............
ЮРИСКОНСУЛТ:
………………………...............
  (подпис на ръководителя на аптеката и печат на аптеката)

 
2754