Президент на Републиката
брой: 31, от дата 1.4.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 74 за назначаване на Пламен Любомиров Бончев на длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия със седалище в гр. Брюксел

 

УКАЗ № 74
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Пламен Любомиров Бончев на длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия със седалище в гр. Брюксел.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 27 март 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2753