Президент на Републиката
брой: 31, от дата 1.4.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 73 за освобождаване на Мая Николова Добрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия

 

УКАЗ № 73
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Мая Николова Добрева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 27 март 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2752