Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 30, от дата 31.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.63


Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 3 от 5 март 2020 г.
за приемане на фармако-терапевтичноръководство за лечение на инфекциознизаболявания
Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 374 от 5.03.2020 г.
Председател: Николай Данчев
2732