Министерски съвет
брой: 30, от дата 31.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.19


Постановление № 54 от 27 март 2020 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ 27 МАРТ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 27 от 2015 г., бр. 7 от 2016 г., бр. 3 от 2017 г. и бр. 70 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „еднократната административна такса за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс и на“ се заличават.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. според териториалния обхват, отразен в разрешението:

Зона
За дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 9 според териториалния обхват
I
Зоната на обслужване е част от територията на страната, която не включва градовете в зони II и III
II
Зоната на обслужване включва градовете Варна, Бургас или Русе
III
Зоната на обслужване включва градовете София или Пловдив
IV
С национален обхват

                                                                                 
3. В т. 2, в таблицата думите „чл. 2, ал. 6 и“ се заличават.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в таблицата:
а) точка 1.3 се изменя така:

№ по ред
Вид мрежа/услуга
Такса
(в лв.)
1.3.
наземно аналогово радиоразпръскване в УКВ обхвата – за всяка станция
500

                                                                                  
б) в т. 2 думите „аналогови или цифрови, с изключение на мрежи TETRA и запетаите пред тях и след тях се заличават;
в) точка 3 се изменя така:

№ по ред
Вид мрежа/услуга
Такса
(в лв.)
3.
Електронни съобщителни мрежи от неподвижна – спътникова радио-служба, или от подвижна – спътни-кова радиослужба – за всяка земна станция
800

                                                                             
г) точки 3.1, 3.2 и 3.3 се отменят;
д) точка 9 се изменя така:

№ по ред
Вид мрежа/услуга
Такса
(в лв.)
9.
Позиция на геостационарна орбита, определена за Република България
5000

                                                                              “
е) точка 10 се изменя така:

№ по ред
Вид мрежа/услуга
Такса
(в лв.)
10.
Електронна съобщителна PAMR мрежа от подвижна радиослужба с предоставяне на услуги на затворена група потребители, за всеки 1 kHz в зона на обслужване с максимален размер:
 
10.1.
до 2 км
35
10.2.
до 50 км
80
10.3.
с национален обхват
305

                                                                           
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 6 таблицата се изменя така:

№ по ред
Вид мрежа/услуга
Такса
(в лв.)
1.
PAMR мрежи с предоставяне на обществени услуги в обхват 420 MHz, за всеки 1 kHz
100
2.
PAMR мрежи с предоставяне на обществени услуги в обхват 460 MHz, за всеки 1 kHz
100
3.
Наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в обхват 1,5 GHz, за заемана честотна лента 1 MHz
40 000
4.
Наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в обхват 2,6 GHz, за заемана честотна лента 1 MHz
110 000
5.
Наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в обхват 3,6 GHz, за заемана честотна лента 1 MHz
40 000
6.
Електронни съобщителни мрежи в обхват 26 GHz, за заемана честотна лента 1 MHz
1600

                                                                            
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) За издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги с национален обхват в обхвати 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz и 2 GHz, се събира еднократна административна такса в размер, определен по следната формула:
 

където:
Р е размерът на еднократна административна такса;
П – продължителността на разрешението в години;
ЧЛ – предоставената с разрешението радио-честотна лента в MHz;
ЕЦ – единичната цена на MHz от таблицата по ал. 8;
С – броят на използваните честотни обхвати от таблицата по ал. 8.“
5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Единичната цена на MHz за всяка година от продължителността на разрешението по обхвати е, както следва:

№ по ред
Обхвати
Единична цена на MHz
(в лв.)
1.
700 MHz
120 000
2.
800 MHz
120 000
3.
900 MHz
100 000
4.
1800 MHz
75 000
5.
2 GHz
45 000

                                                                               “
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър на предприятия с издадени разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в обхвати 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz и 2 GHz, се събира допълнителна еднократна такса в размер, определен по формулата по чл. 2, ал. 7 и единичната цена по ал. 8, в зависимост от времето, през което ще се използва предоставеният допълнителен ограничен ресурс – радиочестотен спектър – до изтичането на срока на разрешението.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При удължаване срока на действие на разрешение, издадено за дейностите по чл. 2, ал. 6 и 7, се събира такса в размер на еднократната такса по чл. 2, ал. 6 и 7.“
§ 4. В чл. 5, ал. 2 след думите „брутни приходи“ се поставя запетая и се добавя „равни на или“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в таблицата:
а) точки 1.3.1 – 1.3.17 се изменят така:

№ по ред
Вид
мрежа/услуга
Такса
(в лв.)
зона
І
зона
ІІ
зона
ІІІ
зона
ІV
зона
V
зона
1.3.1.
до 50 W включително
45
113
180
450
675
-
1.3.2.
до 100 W включително
90
225
360
900
1 350
-
1.3.3.
до 200 W включително
113
261
441
1 125
1 688
-
1.3.4.
до 300 W включително
135
297
522
1 350
2 025
-
1.3.5.
до 400 W включително
158
333
603
1 575
2 363
-
1.3.6.
до 500 W включително
180
360
675
1 800
2 700
-
1.3.7.
до 600 W включително
-
450
1 080
2 250
3 375
9 900
1.3.8.
до 700 W включително
-
540
1 485
2 700
4 050
10 800
1.3.9.
до 800 W включително
-
630
1 890
3 150
4 725
11 700
1.3.10.
до 900 W включително
-
720
2 295
3 600
5 400
12 600
1.3.11.
до 1000 W включително
-
900
2 700
4 500
6 300
13 500
1.3.12.
до 1100 W включително
-
-
2 880
4 725
7 020
14 400
1.3.13.
до 1200 W включително
-
-
3 060
4 950
7 740
15 300
1.3.14.
до 1300 W включително
-
-
3 240
5 175
8 460
16 200
1.3.15.
до 1400 W включително
-
-
3 420
5 400
9 180
17 100
1.3.16.
до 1500 W включително
-
-
3 600
5 625
9 900
18 000
1.3.17.
над 1500 W
-
-
4 500
6 750
13 500
22 500

                                                                                                                                         
б) в т. 2 думите „аналогови или цифрови, с изключение на мрежи TETRA и запетаята след тях се заличават;
в) точка 9 се изменя така:

№ по
ред
Вид
мрежа/услуга
Такса
(в лв.)
зона
І
зона
ІІ
зона
ІІІ
зона
ІV
зона
V
зона
9.
Електронна съобщителна PAMR мрежа от подвижна радиослужба с предоставяне на услуги на затворена група потребители, за всеки 1 kHz в зона на обслужване с максимален размер:
 
 
 
 
 
 
9.1.
до 2 км
20
30
40
 
 
 
9.2.
до 50 км
50
65
95
 
 
 
9.3.
с национален обхват
 
 
 
300
 
 

                                                                                                                                         
г) точка 10 се изменя така:

№ по
ред
Вид
мрежа/услуга
Такса (в лв.)
зона
І
зона
ІІ
зона
ІІІ
зона
ІV
зона
V
зона
10.
Позиции на геостационарната орбита, определени за Република България, за всеки транспондер
 
 
 
 
 
 
10.1.
за обхватите под 18,4 GHz
 
 
 
 
 
2000
10.2.
за обхватите над 18,4 GHz
 
 
 
 
 
100

                                                                                                                                       
д) създават се т. 11 и 12:

№ по
ред
Вид
мрежа/услуга
Такса
(в лв.)
зона
І
зона
ІІ
зона
ІІІ
зона
ІV
зона
V
зона
11.
PAMR мрежа с предоставяне на обществени услуги в обхват 420 MHz, за всеки 1 kHz
 
 
 
 
 
200
12.
PAMR мрежа с предоставя-не на обществени услуги в обхват 460 MHz, за всеки 1 kHz
 
 
 
 
 
200

 
2. В ал. 2 таблицата се изменя така:

№ по ред
Мощност
(в kW)
Радиопредаватели и радиостанции за
наземно аналогово радиоразпръскване за територията на Република България
(в лв.)
Радиопредаватели и радиостанции за
наземно аналогово радиоразпръскване за територия извън Република България
(в лв.)
Радиопредаватели и радиостанции за
наземно цифрово радиоразпръскване – DRM, за територията на Република България
(в лв.)
Радиопредаватели и радиостанции за
наземно цифрово радиоразпръскване – DRM, за територия извън Република България
(в лв.)
1.
до 10 включително
1000
500
1 500
1 000
2.
до 30 включително
1500
1000
3 000
2 000
3.
до 100 вклю-чително
3000
1500
6 000
4 000
4.
над 100
5000
2000
15 000
10 000

                                                                                                                                     “
3. Алинея 6 се отменя.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в таблицата:
а) точка 1 се изменя така:

№ по ред
За осъществяване наелектронни съобщения чрез:
Такса за 1 MHz (в лв.)
1.
Електронни съобщителни мрежи от неподвижна – спътникова радиослужба, или подвижна – спътникова радиослужба
 
1.1.
за обхватите под 18,4 GHz
200
1.2.
за обхватите над 18,4 GHz
10

                                                           “
б) точка 2 се изменя така:

№ по ред
За осъществяване на електронни съобщения чрез:
Такса за 1 MHz (в лв.)
2.
Наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги
 
2.1.
в обхват 700 MHz
65 000
2.2.
в обхват 800 MHz
65 000
2.3.
в обхват 900 MHz или в обхват 1800 MHz
65 000
2.4.
в обхват 1,5 GHz
4 000
2.5.
в обхват 2 GHz
65 000
2.6.
в обхват 2,6 GHz
9 000
2.7.
в обхват 3,6 GHz
4 000

                                                           “
в) в т. 5 думите „за неподвижен безжичен достъп (FWA)“ се заличават.
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 7:
а) в т. 1 числото „100 000“ се заменя с „50 000“;
б) в т. 2 числото „400 000“ се заменя с „300 000“.
§ 7. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
„(2) За изменение и/или допълнение на разрешения по чл. 2, ал. 1 и 6 се събира такса според вида на изменението и допълнението, както следва:
1. без ново честотно планиране – такса в размер 100 лв.;
2. с ново честотно планиране (промяна на честота, честотна лента, точка на излъчване, мощност, зона на обслужване) – такса в размер на еднократната административна такса по чл. 2, ал. 1 и 6.
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г. с изключение на § 2 относно чл. 2, ал. 8, пореден № 1 от таблицата за обхват 700 MHz и § 6 относно чл. 7, т. 2, пореден номер 2.1 от таблицата за обхват 700 MHz, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2731