Министерство на икономиката
брой: 31, от дата 1.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.6


Наредба за изменение и допълнение на На­редба № РД-04-2 от 2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

 

Наредба за изменение и допълнение на На­редба № РД-04-2 от 2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свърза ни с нефт и продукти от нефтен произход (ДВ, бр. 58 от 2019 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. Тази наредба урежда:
1. създаването, организацията, съдържанието, воденето, съхраняването и образеца на регистъра по чл. 16, ал. 1 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход („регистъра“);
2. условията и реда за подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП и образеца на декларации за изпълнението на общите условия за регистрация по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 6 от ЗАРИДСНПНП, както и на специалните условия по чл. 8, ал. 3, т. 5 и 6 от ЗАРИДСНПНП;
3. реда за усвояване на обезпеченията, които се предоставят на основание ЗАРИДСНПНП и образеца на банкова гаранция;
4. условията и реда за водене на списъка по чл. 23, ал. 7 от ЗАРИДСНПНП.“
§ 2. Член 2 се отменя.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „при физическите лица – данни за контакт: адрес, телефон и/или адрес на електронна поща“ се заличават.
2. В т. 3 думите „съответно постоянен адрес на физическото лице на територията на страната“ се заличават, а думите „лицето е чуждестранен гражданин“ се заменят с „е чуждестранно лице“.
3. В т. 10 буква „ж“ се отменя.
4. В т. 11 думата „регистрация“ се заменя с „вписване“, а думите „тези данни не се попълват в регистъра при вписване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП“ се заличават.
§ 4. В чл. 6 ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Отказ за вписване в регистъра, промяна на обстоятелствата по чл. 17 от ЗАРИДСНПНП, прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра се извършва със заповед на министъра на икономиката или на изрично оправомощен от него заместник-министър.“
§ 6. Член 9 се отменя.
§ 7. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Заповедите по чл. 7, ал. 2 подлежат на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „подавано“ се добавя „лично или чрез пълномощник“, а след думата „икономиката“ се поставя запетая и се добавя „чрез лицензиран пощенски оператор“.
2. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Когато заявлението се подписва от пълномощник, към него се прилага копие на пълномощно с нотариална заверка на подписа.
(4) Копията на документи на хартиен носител се заверяват с „Вярно с оригинала“ и се подписват от заявителя или от пълномощника му.
(5) Когато заявлението и приложените към него документи се подават по електронен път, същите се подписват с квалифициран електронен подпис (КЕП) на заявителя или неговия пълномощник, с изключение на дек­ларацията по чл. 14, т. 3, която се подписва с персоналния КЕП на декларатора.
(6) Всички документи в производствата по тази глава се представят на български език. Когато документите са съставени на чужд език, същите се представят преведени по установения ред съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.).“
§ 9. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. За установяване на съответствие с общите условия за регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП, заявителят прилага следните документи:
1. документите, изискуеми по чл. 17, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗАРИДСНПНП;
2. декларация съгласно образец – приложение № 3, удостоверяваща, че заявителят:
а) е търговец, регистриран по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
б) не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
в) няма неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установени с влязло в сила наказателно постановление, освен ако същите са платени към момента на подаване на заявлението;
3. декларация съгласно образец – приложение № 4, от следните лица: едноличен собственик, всеки мажоритарен собственик на капитала, управител, прокурист, член на органите за управление или надзор на лицето, удостоверяваща, че същите:
а) не са осъждани за умишлено престъп­ление от общ характер;
б) не са или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
в) не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
г) не са били собственици или членове на ръководни или надзорни органи в дружество, което към момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление;
4. когато някое от лицата по т. 3 е юридическо лице, се подава декларация съгласно образец – приложение № 5, като в нея се декларират само обстоятелствата по т. 3, букви „б“ и „г“.“
§ 10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. За установяване на съответствие със специалните условия по чл. 8, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП за регистрация за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗАРИДСНПНП заявителят прилага следните документи:
1. декларация за размера на нетните приходи от продажби за предходната календарна година;
2. когато заявителят няма изискуемия съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя опис на активите по балансова стойност към месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението;
3. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя оригинал на документ съобразно националното законодателство по регистрация на лицето, удостоверяващ размера на капитала му и срока за учредяване на юридическото лице, ако има такъв.“
§ 11. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. За установяване на съответствие със специалните условия по чл. 8, ал. 2 от ЗАРИДСНПНП за регистрация за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗАРИДСНПНП заявителят прилага следните документи:
1. когато заявителят няма изискуемия съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя опис на активите по балансова стойност към месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението;
2. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя оригинал на документ съобразно националното законодателство по регистрация на лицето, удостоверяващ размера на капитала му;
3. документите, изискуеми по чл. 17, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗАРИДСНПНП, съобразно заявените обекти за вписване;
4. обяснителна записка на технологичната схема по чл. 17, ал. 2, т. 5 от ЗАРИДСНПНП, в която да бъде обяснена технологичната схема на работа на заявения обект, кои съоръжения ще се използват за заявената дейност, включително с кои продукти от нефтен произход или нефт ще работят съответните съоръжения в обекта.“
§ 12. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. За установяване на съответствие със специалните условия по чл. 8, ал. 3 от ЗАРИДСНПНП за регистрация за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗАРИДСНПНП заявителят прилага следните документи:
1. декларация за размера на нетните приходи от продажби за предходната календарна година;
2. когато заявителят няма изискуемия съгласно чл. 8, ал. 3, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя опис на активите по балансова стойност към месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението;
3. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия съгласно чл. 8, ал. 3, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя оригинал на документ съобразно националното законодателство по регистрация на лицето, удостоверяващ размера на капитала му и срока за учредяване на юридическото лице, ако има такъв;
4. документите, изискуеми по чл. 17, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗАРИДСНПНП;
5. обяснителна записка на технологичната схема по чл. 17, ал. 2, т. 5 от ЗАРИДСНПНП, в която да бъде обяснена технологичната схема на работа на заявения обект, кои съоръжения ще се използват за заявената дейност, включително с кои продукти от нефтен произход или нефт ще работят съответните съоръжения в обекта;
6. копия на документи, удостоверяващи, че заявителят разполага със собствени или наети съдове и/или резервоари за съхранение на нефт и/или продукти от нефтен произход;
7. декларация съгласно образец – приложение № 6, че обектът, от който се извършва дейността, отговаря на специалните изисквания на чл. 8, ал. 3, т. 5 и 6 от ЗАРИДСНПНП;
8. копие от лиценз за извършване на дейността, когато такъв се изисква по друг закон.“
§ 13. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. За установяване на съответствие със специалните условия по чл. 8, ал. 4 от ЗАРИДСНПНП за регистрация за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗАРИДСНПНП при извършване на:
1. дейност по автомобилни превози заявителят прилага следните документи:
а) списък по чл. 17, ал. 2, т. 5 от ЗАРИДСНПНП, в който за всяко ППС се посочват: марка и/или модел, регистрационен номер, идентификационен номер (VIN), описание на транспортното средство, номер на удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, и срок на неговата валидност;
б) копие на лиценз за извършване на превоз на товари на територията на Република България или на лиценз за извършване на международен превоз на товари – лиценз на Общността (ако има такъв);
в) декларация съгласно образец – приложение № 7, че при извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗАРИДСНПНП с транспортни средства, които не са с монтирани средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, същите не се използват за зареждания, при които се извършват търговски плащания на основание търговско измерване от транспортното средство;
2. дейност по железопътни превози заявителят прилага следните документи:
а) списък с индивидуализиращи данни на всички транспортни средства, с които ще се извършва дейността, и документи за собственост/ползване върху транспортните средства;
б) списък с индивидуализиращи данни за лицензи, регистрации и други административни документи, позволяващи извършването на транспортната дейност с всяко едно транспортно средство и документите, описани в него.“
§ 14. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. За установяване на съответствие със специалните условия по чл. 8, ал. 5 от ЗАРИДСНПНП за регистрация за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗАРИДСНПНП заявителят прилага следните документи:
1. когато заявителят няма изискуемия съгласно чл. 8, ал. 5, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя опис на активите по балансова стойност към месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението;
2. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия съгласно чл. 8, ал. 5, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя оригинал на документ съобразно националното законодателство по регистрация на лицето, удостоверяващ размера на капитала му;
3. документите, изискуеми по чл. 17, ал. 2, т. 5, 7 и 8 от ЗАРИДСНПНП.“
§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. когато заявителят няма изискуемия съгласно чл. 8, ал. 6, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя опис на активите по балансова стойност към месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението;
2. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което има изискуемия съгласно чл. 8, ал. 6, т. 1 от ЗАРИДСНПНП внесен уставен капитал, същият представя оригинал на документ съобразно националното законодателство по регистрация на лицето, удостоверяващ размера на капитала му;“.
2. В т. 3 числото „10 000“ се заменя с „1000“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. копие на договор за пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) с лице, регистрирано за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗАРИДСНПНП, или с лице, получило лиценз за управление на данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, в който се извършва пълненето, или копие на лиценз, в случай че заявителят притежава такъв.“
§ 16. Членове 21 и 22 се отменят.
§ 17. В чл. 24 думите „обстоятелства по регистрацията“ се заменят с „обстоятелствата по чл. 17 от ЗАРИДСНПНП“.
§ 18. В чл. 25, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „за юридическите лица, съответно трите имена и адрес за физическите лица“ се заменят с „на заявителя“.
2. В т. 3 думите „регистрираното лице“ се заменят със „заявителя“, а думите „при физическите лица – данни за контакт – адрес, телефон и/или адрес на електронна поща“ и точката и запетаята пред тях се заличават.
3. Точка 4 се отменя.
4. В т. 6 и 7 думата „регистрираните“ се заменя с „вписаните“.
§ 19. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Удостоверението за регистрация се връчва лично на заявителя или на негов пълномощник срещу подпис или чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес. Когато удостоверението се връчва на пълномощник, същият представя копие на пълномощно с нотариална заверка на подписа.“
§ 20. Заглавието на глава пета се изменя така:
„Глава пета
СПИСЪК ПО ЧЛ. 23, АЛ. 7 ОТ ЗАРИДСНПНП“.
§ 21. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Списъкът по чл. 23, ал. 7 от ЗАРИДСНПНП се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката.
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа:
1. идентификационни данни за обекта: вид, адрес, номер на поземлен имот, в който се намира, или други индивидуализиращи обекта данни;
2. идентификационни данни за собственика/ползвателя на обекта към момента на влизане в сила на наказателното постановление: наименование и правна форма на юридическото лице, ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно идентификационен номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава, и седалище и адрес на управление на юридическото лице и едноличния търговец;
3. начална и крайна дата на срока по чл. 29, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 и 3 от ЗАРИДСНПНП.“
§ 22. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Специализираното звено актуализира списъка по чл. 28, ал. 1 най-късно до края на работния ден, следващ деня на уведомлението по чл. 37 от ЗАРИДСНПНП.“
§ 23. Членове 30, 31, 32 и 33 се отменят.
§ 24. В чл. 34, ал. 2 цифрата „5“ се заменя с „8“.
§ 25. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Колона „Данни за контакт на ФЛ – адрес, телефон и/или адрес на електронна поща“ се заличава.
2. В колона „Адрес на лицето на територията на страната за връчване на призовки и съобщения на ФЛ“ накрая се поставя тире и се добавя „чуждестранен гражданин“.
3. Колона „Обект за извършване на дейността, с посочване на адрес и точни GPS координати на обектите и съоръженията, поземлен имот, в който се намира обектът (Попълва се за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП)“ се заличава.
4. В колона „Данни за нефта и продуктите от нефтен произход, с които ще се осъществява дейността, подлежаща на регистрация, описани словом и с кодове по актуалната за годината на регистрацията Комбинирана номенклатура“ думата „регистрация“ се заменя с „вписване“.
§ 26. Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1
 

 

ВИЖ приложението

 

§ 27. Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 14, т. 2
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 14, т. 2 от
НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
Долуподписаният/ите .............................................., ЕГН: ...................................................................................,
притежаващ/и лична карта № ...................................... , изд. от МВР – ....................... на ............................... г.,
постоянен адрес: гр. .......................................... , ул. ..................................................................  № ..........................,
в качеството си на представляващи ........................................................................................... (наименование на заявителя)
ДЕКЛАРИРАМ/Е, че
лицето, което представлявам/е:
1. е търговец, регистриран по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. няма неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установени с влязло в сила наказателно постановление, освен ако същите са платени към момента на подаване на заявлението.
Известна ми/ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .......................... г.                     Декларатор/и: ...................................
                                                                                 (подпис)
§ 28. Приложение № 4 към чл. 28 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 14, т. 3
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 14, т. 3 от
НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
Долуподписаният .............................................................................., ЕГН: .........................,
притежаващ лична карта № .................................., изд. от МВР – ..................................
на ............................................................... г., постоянен адрес: .........................................
гр. ....................................., ул. ........................................ № ..................................................,
в качеството си на ........................... (едноличен собственик, мажоритарен собственик на капитала,
 управител, прокурист, член на органи за управление или надзор)
на .................................................... (наименование на заявителя)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
2. Не съм или не съм бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
3. Не съм поставен под пълно или ограничено запрещение.
4. Не съм бил собственик или член на ръководен или надзорен орган в дружество, което към момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .......................... г.                     Декларатор: .......................................
                                                                                 (подпис)
§ 29. Създава се ново приложение № 5 към чл. 14, т. 4:
„Приложение № 5 към чл. 14, т. 4
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 14, т. 4 от
НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
Долуподписаният/ите ....................................................., ЕГН: .............................................................................,
притежаващ/и лична карта № ..............................., изд. от МВР – ....................................................................
на ..................................................... г., постоянен адрес: гр. .................................................................................,
ул. № ........, в качеството си на представляващ/и................................................... (наименование на лицето),
което е .............................................. (едноличен собственик, мажоритарен собственик на капитала,
управител, прокурист, член на органи за управление или надзор) на .................................................................
                                                                                          (наименование на заявителя)
ДЕКЛАРИРАМ/Е, че
лицето, което представлявам/е:
1. не е или не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. не е било собственик или член на ръководни или надзорни органи в дружество, което към момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление.
Известна ми/ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .......................... г.                     Декларатор/и: .......................................
                                                                                 (подпис)
§ 30. Създава се приложение № 6 към чл. 17, т. 7:
„Приложение № 6 към чл. 17, т. 7
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 17, т. 7 от
НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
Долуподписаният/ите ........................................................., ЕГН: ................................................, притежаващ/и лична
карта № ............................ , изд. от МВР – ............................ на .................................................. г., постоянен адрес:
гр. ...................................., ул. ............................................ № ................................, в качеството си на представляващ/и
.................................................................................. (наименование на заявителя)
ДЕКЛАРИРАМ/Е, че
представляваното от мен/нас лице извършва дейността по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗАРИДСНПНП в обект/и, които отговаря/т на специалните изисквания на чл. 8, ал. 3, т. 5 и 6 от ЗАРИДСНПНП.
Известна ми/ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .......................... г.                     Декларатор/и: .......................................
                                                                                   (подпис)
§ 31. Създава се приложение № 7 към чл. 18, т. 1, буква „в“:
„Приложение № 7 към чл. 18, т. 1, буква „в“
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 18, т. 1, буква „в“ от
НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
Долуподписаният/ите .................................................................. , ЕГН: .................................................................................,
притежаващ/и лична карта № ......................................... , изд. от МВР МВР – ...................................... на ................... г.,
постоянен адрес: гр. ..............................., ул. ........................................ № ....................................................., в качеството
си на представляващ/и ............................................................................................................ (наименование на заявителя)
ДЕКЛАРИРАМ/Е, че
при извършване на дейността по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗАРИДСНПНП представляваното от мен/нас лице използва следните транспортни средства, които не се използват за зареждания, при които се извършват търговски плащания на основание търговско измерване от транспортното средство, и които не са с монтирани средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му: ....................................................................
...................................................................................................................................
(марка и/или модел и регистрационен номер на транспортните средства)
Известна ми/ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .......................... г.                    Декларатор/и: .......................................
                                                                                   (подпис)
§ 32. Приложение № 5 към чл. 34, ал. 2 става приложение № 8 към чл. 34, ал. 2 и в него думите „не по-малко от една година и шест месеца считано от датата на влизането й в сила“ се заменят с „не по-малко от една година и шест месеца считано от датата на подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП“, а думите „Приемане на гаранцията от Министерството на икономиката: Гаранцията е приета на: (подпис и печат)“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Емил Караниколов
2718