Министерски съвет
брой: 30, от дата 31.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.18


Постановление № 53 от 26 март 2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 26 МАРТ 2020 Г.
за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 49 840 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за април 2020 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер 40 лв. и се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за април 2020 г. е в размер до 363,00 лв. включително.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 април 2020 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2717