Министерски съвет
брой: 30, от дата 31.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.18


Постановление № 51 от 26 март 2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и на максималните размери на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 ОТ 26 МАРТ 2020 Г.
за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и на максималните размери на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдените показатели по чл. 40, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и на максималните размери на новите задължения, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, с246 000 000 лв.
Чл. 2. Председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 75 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2715