Конституционен съд
брой: 30, от дата 31.3.2020 г.   Официален раздел / КОНСТИТУЦИОНЕН СЪДстр.2


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд

 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (обн., ДВ, бр. 106 от 1991 г.; попр., бр. 3 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 35 от 1999 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 71 от 2012 г., бр. 50 от 2014 г., бр. 14 от 2016 г.; изм., бр. 16 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2019 г.)
§ 1. Създава се чл. 30б:
„Чл. 30б. (1) Конституционният съд може по изключение да провежда заседанията си и да приема решения и неприсъствено – чрез видеоконферентна връзка, която осигурява тайната на съвещанието.
(2) При необходимост съдии могат да участват чрез видеоконферентна връзка и в присъствените заседания на съда.“
§ 2. В чл. 34 се създава ал. 2а със следното съдържание:
„(2а) В протокола се отбелязва и дали заседанието е проведено по реда на чл. 30б.“
Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд е приет на 24 март 2020 г. с решение на Конституционния съд и влиза в сила три дни след обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: Борис Велчев
2704