Министерски съвет
брой: 29, от дата 27.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.18


Решение № 199 от 24 март 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Елените“, община Несебър, област Бургас

 

РЕШЕНИЕ № 199 ОТ 24 МАРТ 2020 Г.
за определяне на концесионер на морски плаж „Елените“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3 и чл. 8о, ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 769 на Министерския съвет от 2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Елените“, община Несебър, област Бургас (ДВ, 100 от 2019 г.), проведена на 14 февруари 2020 г. открита процедура, протокол за резултатите от проведената процедура на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия, назначена със Заповед № Р-2 от 3 януари 2020 г. на министър-председателя на Република България, доклад за резултатите от проведената процедура на председателя на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж, с общо наименование „Елените“, община Несебър, област Бургас, включващ морски плаж „Елените 1“, морски плаж „Елените 2“, морски плаж „Елените – изток 1“ и част от морски плаж „Елените – изток 2“, и за концесионер на морския плаж – „Мирикал“ – ЕООД, с ЕИК: 130530653.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно възнаграждение за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 от 2019 г.), съгласно предложения от „Мирикал“ЕООД, размер на отчисленията от базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен на 10,80 на сто.
2.2. За целия срок на концесионния договор предложените цена за един чадър в размер до 10 лв. с данък върху добавената стойност (ДДС) при ставка 20 на сто и за един шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават за срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестиции за организация на спортно-развлекателни дейности на морския плаж в размер 179 568 лв. с включен ДДС.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „Мирикал“ – ЕООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, да организира контрола по изпълнението на концесионния договор, както и да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 769 на Министерския съвет от 2019 г. и подадената от „Мирикал“ – ЕООД, оферта за участие в процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по т. 4 спечелилият процедурата за възлагане на концесия участник губи гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

2674