Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 30, от дата 31.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.23


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение наНаредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 20 от 2010 г.; изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 87 от 2018 г. и бр. 30 и 56 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. одобрени като САС (стандартен) материал и придружени от документ на производителя или търговеца, отпечатан незаличимо на български език или на друг от официалните езици на Европейския съюз и лесновидим и четлив, и съответстващ на изискванията по приложение № 7; всяка друга информация на производителя или търговеца върху документа се поставя по такъв начин, че да се отличава от реквизитите на придружителния документ по чл. 13а; когато документът на производителя или търговеца се поставя върху САС материала, той трябва да бъде жълт на цвят; или“.
§ 2. В § 2 на допълнителните разпоредби след думите „официалните инспекции (ОВ, L 298 от 16 октомври 2014 г.)“ се поставя точка и запетая и се добавя „Директива за изпълнение (ЕС) 2019/1813 на Комисията от 29 октомври 2019 г. за изменение на Директива за изпълнение 2014/96/ЕС относно изискванията за етикетирането, запечатването и опаковането на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове, попадащи в обхвата на Директива 2008/90/ЕО, по отношение на цвета на етикета за сертифицираните категории посадъчен материал и овощни растения и съдържанието на документа на доставчика (ОВ, L 278 от 30 октомври 2019 г.)“.
§ 3. В приложение № 7 към чл. 13, ал. 1, т. 1 точки 9 и 10 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) До 30 юни 2021 г. се разрешава пускането на пазара на CAC материал, върху който са поставени различни от жълти на цвят етикети, когато тези цветни етикети вече са били в употреба преди 1 април 2020 г.
(2) При пускане на пазара на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения по ал. 1 се идентифицират с позоваване на ал. 1, когато документът на производителя или търговеца се използва като етикет.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 1 и 3, които влизат в сила от 1 април 2020 г.
Министър: Десислава Танева
2668