Комисия за финансов надзор
брой: 30, от дата 31.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.59


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства(обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г.; изм., бр. 49 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 и 90 от 2014 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 101 от 2018 г. и бр. 41 и 55 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. регулираните пазари на финансови инструменти, многостранните системи за търговия, организираните системи за търговия и пазарите за растеж;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове, включително фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции;“.
3. Точка 11 се изменя така:
„11. брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти;“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „упълномощени от тях“ се заменят с „оправомощени от него“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „името“ се заменя с „имената“.
2. В ал. 3 думата „новопостъпила“ се заменя с „новопостъпилата“.
§ 4. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точки 4, 8, 10 – 19, 21, 26 и 27 се отменят.
2. Точка 28 се изменя така:
„28. датата и номерът на решението на комисията за отписване на юридическото лице от съответния регистър.“
§ 5. В чл. 15 т. 4, 5 и 13 се отменят.
§ 6. В чл. 15а се създава т. 13:
„13. държавата членка, за която организаторът на многостранна система има намерение да сключи споразумение за улесняване на достъпа до системите си за търговия.“
§ 7. В чл. 15б се създава т. 9:
„9. държавата членка, за която организаторът на ОСТ има намерение да сключи споразумение за улесняване на достъпа до системите си за търговия.“
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 7 се изменя така:
„7. имената на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти;“
б) точка 8 се изменя така:
„8. имената на лицата, предлагащи финансови инструменти, както и наложените глоби, законовите разпоредби, които са били нарушени, датата и номерът на наказателното постановление;“
в) точки 9 – 12, 15 и 19 се отменят.
2. В ал. 2, т. 6 след думата „брокерите“ се добавя „на финансови инструменти“.
§ 9. В чл. 17, ал. 4, т. 13 думата „името“ се заменя с „имената“.
§ 10. В чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2 думата „името“ се заменя с „имената“.
§ 11. В чл. 21, ал. 1, т. 1 думата „името“ се заменя с „имената“.
§ 12. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „седалището и адресът на управление“ и запетаята след тях се заличават;
б) точка 5 се изменя така:
„5. наименованието и ЕИК на депозитаря, с който управляващото дружество е сключило договор за депозитарни услуги от името на колективната инвестиционна схема;“
в) създава се т. 22:
„22. решението на комисията, с което се издава разрешение или лиценз за извършване на дейност като фонд на паричния пазар.“
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. регулираният пазар или пазари, на които се предлагат акциите или дяловете на борсово търгувания фонд;“.
§ 13. В чл. 23, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 8 се отменя.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. наименованията на предприятията за колективно инвестиране, чиято дейност или портфейл управлява;“.
3. Точка 13 се отменя.
§ 14. В чл. 23а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „седалището и адресът на управление“ и запетаята след тях се заличават.
2. В т. 5 думата „името“ се заменя с „имената“.
3. Точка 8 се изменя така:
„8. наименованието и ЕИК на депозитаря, с който е сключен договор за депозитарни услуги от името на националния инвестиционен фонд;“.
4. Създава се т. 25:
„25. решението на комисията, с което се издава разрешение или лиценз за извършване на дейност като фонд на паричния пазар.“
§ 15. В чл. 23б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 10 се отменя;
б) създава се т. 18:
„18. решението на комисията, с което се издава разрешение или лиценз за извършване от алтернативен инвестиционен фонд на дейност като фонд на паричния пазар.“
2. В ал. 2, т. 1 думата „името“ се заменя с „имената“.
3. В ал. 3, т. 1 думата „името“ се заменя с „имената“.
4. В ал. 5, т. 1 и 6 думите „ал. 11“ се заменят с „ал. 10“.
§ 16. Наименованието на раздел VII на глава четвърта се изменя така:
„Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти“.
§ 17. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така: „В регистъра на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти се вписват:“;
б) в т. 1 думата „името“ се заменя с „имената“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. наименованието и ЕИК на инвестиционните посредници, с които брокерът на финансови инструменти има сключен договор, както и датата на сключването, съответно датата на прекратяването на договора;“
г) в т. 4 след думата „наименованието“ се добавя „и ЕИК“, а запетаята и думите „седалището и адресът на управление“ се заличават;
д) в т. 8 след думата „брокер“ се добавя „на финансови инструменти“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За лицата, които са придобили право да извършват дейност като брокер на финансови инструменти, съответно като инвестиционен консултант, но все още не са сключили договор с лице по т. 3 или т. 4, се вписват съответните данни по ал. 1.“
§ 18. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 7 и 9 думата „името“ се заменя с „имената“;
б) точки 10 и 11 се отменят;
в) в т. 12 думата „името“ се заменя с „имената“;
г) точки 13, 17 и 18 се отменят;
д) точка 19 се изменя така:
„19. отчети, справки, доклади и приложения на застрахователя или презастрахователя по чл. 126, ал. 1 КЗ, както следва:
а) годишни справки на застрахователите от номер ГЖ.1.1 до номер ГЖ.4а, номера ГЖ.5 и ЕИП-ЖЗ и от номер ГЖ.13 до номер ГЖ.16 съгласно приложение № 2.1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 53 от 2016 г.;
б) годишни справки на застрахователите от номер ГО.1.1 до номер ГО.7, номера ГО.8 и ГО.9, от номер ГО.11 до номер ГО.12.2 и от номер ГО.19 до номер ГО.22 съгласно приложение № 2.2 към чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № 53 от 2016 г.;
в) тримесечни отчети и справки на застрахователите от номер ТЖ.1.1 до номер ТЖ.4, номер ТЖ.5, от номер ЕИП-ЖЗ до номер ТЖ.7.Б, номер ТЖ.13 и номер ТЖ.14 съгласно приложение № 3.1 към чл. 4, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Наредба № 53 от 2016 г.;
г) тримесечни отчети и справки на застрахователите от номер ТО.1.1 до номер ТО.6 и номера ТО.7, ЕИП-ОЗ, ЕИП-ГО, ТО.9.Б, ТО.10.Б, TO.16 и TO.17 съгласно приложение № 3.2 към чл. 4, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Наредба № 53 от 2016 г.;
д) месечни справки на застрахователите от номер МЖ.1 до номер МЖ.3 съгласно приложение № 4.1 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 53 от 2016 г.;
е) месечни справки на застрахователите от номер МО.1 до МО.3 съгласно приложение № 4.2 към чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба № 53 от 2016 г.;
ж) годишни справки на презастрахователите номера ПР.ЖЗ.1 и ПР.ЖЗ.2 и от номер ГЖ.13 до номер ГЖ.16 съгласно приложение № 2.1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 53 от 2016 г.;
з) годишни справки на презастрахователите номера ПР.1 и ПР.2 и от номер ГО.19 до номер ГО.22 съгласно приложение № 2.2 към чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредба № 53 от 2016 г.;
и) тримесечни справки на презастрахователите номера ТЖ.13 и ТЖ.14 съгласно приложение № 3.1 към чл. 4, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Наредба № 53 от 2016 г. и справки номера ПР.ЖЗ.1 и ПР.ЖЗ.2 съгласно приложение № 5.1 към чл. 6, ал. 3, т. 1 от Наредба № 53 от 2016 г.;
к) тримесечни справки на презастрахователите номера TO.16 и TO.17 съгласно приложение № 3.2 към чл. 4, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Наредба № 53 от 2016 г. и справки номера ПР.1 и ПР.2 съгласно приложение № 5.2 към чл. 6, ал. 3, т. 2 от Наредба № 53 от 2016 г.;
л) годишни образци S.02.01.01 и S.23.01.01 за застрахователите и презастрахователите съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 на Комисията от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 347/1 от 31 декември 2015 г.) (Регламент (ЕС) 2015/2450) с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква „г“ от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (OB, L 12/1 от 17 януари 2015 г.) (Регламент (ЕС) 2015/35);
м) тримесечни образци S.02.01.02 и S.23.01.01 за застрахователите и презастрахователите съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с тримесечни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2015/35;“.
2. Създават се нови ал. 2 – 6:
„(2) Справките по ал. 1, т. 19, буква „а“ се вписват ведно със справките по ал. 1, т. 19, буква „б“ от номер ГО.1.1 до номер ГО.7, номера ГО.8 и ГО.9 и от номер ГО.11 до номер ГО.12.2 за застрахователите, лицензирани за дейност по раздел I от приложение № 1 от КЗ и получили допълнителен лиценз по раздел II, буква „А“, т. 1 и/или 2 от приложение № 1 от КЗ. Справките по ал. 1, т. 19, буква „б“ се вписват ведно със справките по ал. 1, т. 19, буква „а“ от номер ГЖ.1.1 до номер ГЖ.4a, номера ГЖ.5 и ЕИП-ЖЗ за застрахователите, лицензирани за дейност по т. 1 и/или 2 от раздел II, буква „А“ от приложение № 1 от КЗ и получили допълнителен лиценз по раздел I, от приложение № 1 от КЗ.
(3) Справките по ал. 1, т. 19, буква „в“ се вписват ведно с отчетите и справките по ал. 1, т. 19, буква „г“ от номер ТО.1.1 до номер ТО.6 и номера ТО.7, ЕИП-ОЗ и ЕИП-ГО за застрахователите, лицензирани за дейност по раздел I от приложение № 1 от КЗ и получили допълнителен лиценз по раздел II, буква „А“, т. 1 и/или 2 от приложение № 1 от КЗ. Отчетите и справките по ал. 1, т. 19, буква „г“ се вписват ведно със справките по ал. 1, т. 19, буква „в“ от номер ТЖ.1.1 до номер ТЖ.4 и номера ТЖ.5 и ЕИП-ЖЗ за застрахователите, лицензирани за дейност по т. 1 и/или 2 от раздел II, буква „А“ от приложение № 1 от КЗ и получили допълнителен лиценз по раздел I от приложение № 1 от КЗ.
(4) Справките по ал. 1, т. 19, буква „д“ се вписват ведно с месечната справка по ал. 1, т. 19, буква „е“ с номер МО.1 за застрахователите, лицензирани за дейност по раздел I от приложение № 1 от КЗ и получили допълнителен лиценз по раздел II по буква „А“, т. 1 и/или 2 от приложение № 1 от КЗ. Справките по ал. 1, т. 19, буква „е“ се вписват ведно със справката по ал. 1, т. 19, буква „д“ с номер МЖ.1 за застрахователите, лицензирани за дейност по раздел II, буква „А“ от приложение № 1 от КЗ и получили допълнителен лиценз по раздел I, от приложение № 1 от КЗ.
(5) Справките по ал. 1, т. 19, буква „ж“ се вписват ведно със справките по ал. 1, т. 19, буква „з“ с номера ПР.1 и ПР.2 за презастрахователите, лицензирани за дейност по животозастраховане и получили допълнителен лиценз по общо застраховане. Справките по ал. 1, т. 19, буква „з“ се вписват ведно със справките по ал. 1, т. 19, буква „ж“ с номера ПР.ЖЗ.1 и ПР.ЖЗ.2 за презастрахователите, лицензирани за дейност по общо застраховане и получили допълнителен лиценз по животозастраховане.
(6) Справките по ал. 1, т. 19, буква „и“ се вписват ведно със справките по ал. 1, т. 19, буква „к“ с номера ПР.1 и ПР.2 за презастрахователите, лицензирани за дейност по животозастраховане и получили допълнителен лиценз по общо застраховане. Справките по ал. 1, т. 19, буква „к“ се вписват ведно със справките по ал. 1, т. 19, буква „и“ с номера ПР.ЖЗ.1 и ПР.ЖЗ.2 за презастрахователите, лицензирани за дейност по общо застраховане и получили допълнителен лиценз по животозастраховане.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 7.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 8 и в т. 2 от нея думата „името“ се заменя с „имената“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 9 и в т. 2 от нея думата „името“ се заменя с „имената“.
§ 19. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. имената на членовете на управителния орган; за юридическо лице съответно се вписват наименование и ЕИК;“
б) досегашните т. 3 – 7 стават съответно т. 4 – 8.
2. В ал. 2 след думите „по ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „т. 1 – 2 и 4 – 8“.
3. В ал. 3:
а) създава се нова т. 7:
„7. имената на членовете на управителния орган; за юридическо лице съответно се вписват наименование и ЕИК;“
б) досегашната т. 7 става т. 8.
4. В ал. 4 след думите „по ал. 3“ се поставя запетая и се добавя „т. 1 – 6 и 8“.
5. В ал. 5, т. 1 думата „името“ се заменя с „имената“.
6. В ал. 6:
а) в т. 1 думата „името“ се заменя с „имената“;
б) създава се нова т. 7:
„7. имената на членовете на управителния орган; за юридическо лице съответно се вписват наименование и ЕИК;“
в) досегашната т. 7 става т. 8.
§ 20. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „името“ се заменя с „имената“;
б) точки 5, 11 и 15 се отменят.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „седалището, адресът на управление“ и запетаята след тях се заличават;
б) в т. 5 думата „името“ се заменя с „имената“;
в) в т. 6 след думата „кореспонденция“ се добавя „на съвета“.
§ 21. В чл. 29а се създават т. 5 и 6:
„5. решението на комисията, с което дава разрешение за прехвърляне на професионална схема или част от нея по чл. 229г1, ал. 7 и чл. 229г2, ал. 3 КСО, наименованието на пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, съответно на чуждестранната институция, където е прехвърлена схемата или част от нея, и датата на прехвърлянето;
6. решението на компетентния надзорен орган, издал разрешение за прехвърляне на професионална схема или част от нея от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми на чуждестранна институция, наименованието, седалището и адресът на управление на тази институция и дата на прехвърлянето на схемата или част от нея на чуждестранната институция.“
§ 22. В чл. 31, т. 1 думата „името“ се заменя с „имената“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. Комисията за финансов надзор привежда регистрите в съответствие с изискванията на тази наредба в 9-месечен срок от влизането й в сила.
§ 24. Наредбата е приета с Решение № 209-Н от 19.03.2020 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: Бойко Атанасов
2658