Министерски съвет
брой: 29, от дата 27.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 49 от 23 март 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 23 МАРТ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2017 г. и бр. 17 от 2019 г.; попр., бр. 20 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 6 думите „условията и редът за възлагане“ се заменят с „възлагането“.
2. В т. 7 думите „обстоятелствата, които се публикуват“ се заменят с „информацията, която се публикува“.
3. В т. 8 думата „документи“ се заменя с „информация“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „в срока за неговото изпълнение“ се заличават.
§ 3. В чл. 9а, ал. 2 думата „информация“ и запетаята след нея се заменят с „информацията в нея, както и“.
§ 4. В чл. 9д, ал. 1 думите „Възложителите събират, обработват и предоставят“ се заменят със „Събирането, обработването и предоставянето на“, а след думата „платформата“ се добавя „се извършва“.
§ 5. Член 9е се изменя така:
„Чл. 9е. (1) При непланирано прекъсване на функционирането на платформата или на отделна нейна функционалност, необходима за извършване на определени действия от потребителите за повече от 30 минути през последните два часа на изтичане на преклузивен срок за извършване на определено действие, този срок изтича в първоначално определения час в деня, следващ деня на възстановяване работата на платформата. Когато този ден е неприсъствен, се прилага чл. 28, ал. 3.
(2) В случаите по ал. 1, както и когато сроковете са изтекли по време на непланираното прекъсване, платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП променя автоматично определените срокове за:
1. получаване на оферти или заявления за участие;
2. отваряне на оферти или заявления за участие;
3. отваряне на ценовите оферти.
(3) В случаите по ал. 2 платформата променя по реда на ал. 1 най-ранния засегнат срок, а следващите – съобразно първоначално определената разлика между тях.
(4) Когато някой от променените срокове по реда на ал. 3 изтича в неприсъствен ден, платформата определя първия присъствен ден.
(5) Когато в резултат на непланираното прекъсване е засегнат срок за искане на разяснения, възложителите са длъжни да променят сроковете по ал. 2, т. 1 и 2 при спазване на ал. 1.
(6) В случаите по ал. 1 най-късно на следващия ден след нейното възстановяване АОП публикува съобщение за периода на прекъсването, както и списък на поръчките, чиито срокове са променени от платформата, на Портала за обществени поръчки, а ако това е невъзможно – на интернет страницата на Министерството на финансите.“
§ 6. В чл. 9ж, ал. 3, изречение първо думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“ и думата „дейности“ се заменя с „действия“.
§ 7. В чл. 9к, ал. 2 думата „получателя“ се заменя с „лицето, определено за контакт по поръчката“ и се създава изречение второ: „Когато лицето за контакт е различно от възложителя или от представляващия кандидата, участника и изпълнителя, за уведомен се счита и възложителят, съответно кандидатът, участникът и изпълнителят.“
§ 8. Наименованието на раздел IV на глава трета „а“ се изменя така:
„Защита при подаване на заявления за участие, оферти и проекти“.
§ 9. В чл. 9л се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „в т.ч.“ се заменят с „както и“;
б) в т. 3 думите „в т.ч. документите по чл. 39, ал. 2“ и запетаята пред тях се заличават.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Не се криптират заявленията за участие в квалификационната система и в динамичната система за покупки. В случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения се криптират заедно с останалите документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в т. 1 след думата „заявления“ съюзът „или“ се заменя със запетая;
б) в т. 2 думата „изпращането“ се заменя с „получаването“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 10. В наименованието на раздел I на глава четвърта накрая се поставя точка и се добавя „Профил на купувача“.
§ 11. Член 11 се отменя.
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Всяка обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1 – 3 и 7 от ЗОП се публикува в Регистъра на обществените поръчки, наричан по-нататък „регистъра“, и в съответния профил на купувача и получава уникален номер, който се състои от три части, както следва:“;
б) в т. 3 думите „електронната база от данни“ се заменят с „платформата“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 навсякъде думите „орган за обществени поръчки“ се заменят с „орган за покупки“ и думата „вписват“ се заменя с „публикуват и“.
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по образци“ и запетаята след тях се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 203, ал. 6 от ЗОП спирането на процедурата се обявява чрез функционалност на платформата, с която в публичната преписка на поръчката се променя автоматично нейният статус.“
§ 14. В чл. 16, ал. 2 думите „вписване в регистъра“ се заменят с „публикуване“.
§ 15. В глава четвърта, раздел I се създава чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Документите по чл. 36, ал. 1 от ЗОП се публикуват едновременно в регистъра и на профила на купувача.
(2) С изключение на документите, чиито срокове са определени в закона, останалите документи по чл. 36, ал. 1 от ЗОП се публикуват в следните срокове:
1. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 8 и 10 – 12 от ЗОП – в деня на изпращането им на лицата, заявили интерес, на кандидатите или на участниците, а когато не подлежат на изпращане – в тридневен срок от издаването им;
2. поканите по чл. 34, ал. 1 и чл. 191, ал. 1 от ЗОП и чл. 64, ал. 3 – в деня на изпращането им на определените лица;
3. поканите по чл. 34, ал. 2 от ЗОП – в деня на изпращането им до лицата, които са заявили интерес за участие;
4. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите, съответно на журито в конкурс за проект – в деня на изпращане на съответното решение по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 8, 10 и 11 от ЗОП, в зависимост от вида и етапа на процедурата;
5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях – в деня на публикуване на обявлението за възлагане на поръчка;
6. договорите за подизпълнение – в 30-дневен срок от получаването им;
7. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения – в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение;
8. становищата на АОП по чл. 232, ал. 8, чл. 233, ал. 4 и чл. 235, ал. 3 от ЗОП – в срок 5 работни дни от получаването им от възложителя.
(3) Поканите до изпълнителите по рамковото споразумение, решението по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, както и докладите и протоколите на комисиите се публикуват в регистъра и на профила на купувача в деня на публикуване на обявлението за възлагане на поръчка.
(4) Информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП се публикува на профила на купувача в 5-дневен срок след приключването на пазарните консултации или на подготовката на процедурата.“
§ 16. В чл. 20, ал. 1 след думите „Електронен подател“ се поставя запетая, добавя се „предоставена от платформата“ и се поставя запетая.
§ 17. Член 21 се отменя.
§ 18. Членове 23 и 24 се отменят.
§ 19. В чл. 27 думите „решението за откриване на процедура или на публикуване на обява“ се заменят с „откриване възлагането на поръчката“.
§ 20. В чл. 28, ал. 6 съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думата „офертите“ се добавя „или проектите“.
§ 21. В чл. 30 ал. 1 се изменя така:
„(1) При процедури за сключване на рамкови споразумения и възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия чрез електронната платформа, поддържана от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, може да се допусне представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка. Тази възможност се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.“
§ 22. В чл. 33 ал. 3 се отменя.
§ 23. В чл. 35а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Срокът по ал. 1 се определя от възложителя и започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.“
2. В ал. 3, изречение трето накрая се добавя „на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП“.
§ 24. В чл. 40 ал. 3 се изменя така:
„(3) Възложителят може да изисква от кандидатите или участниците при разглеждане на документите, свързани с участие в обществена поръчка, информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП.“
§ 25. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „т. 1 – 4“ се заменят с „т. 2 – 4“.
2. В ал. 5 думите „представителната му власт“ се заменят с „представителната власт на упълномощеното лице“.
§ 26. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Когато заявлението или офертата или части от нея не се подават чрез платформата или чрез други електронни средства – в случаите по чл. 39а, ал. 5 и 6 от ЗОП, те се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:“;
б) в т. 1 думите „включително участниците в обединението, когато е приложимо“ се заличават.
2. В ал. 3 изречение второ се изменя така: „При еднакви критерии за подбор на две или повече обособени позиции възложителят може да допусне документите по чл. 39, ал. 2 да се представят общо, като тази възможност се посочва в документацията за участие.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При открита процедура и публично състезание се представят документите по чл. 39, ал. 2 и 3, като в случаите по ал. 2 ценовото предложение се поставя в опаковката в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.“
4. Навсякъде в ал. 6 – 8 думите „чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП“ се заменят с „ал. 2“.
5. Алинеи 9 и 10 се изменят така:
„(9) Когато мостри или макети се представят след офертата, изпратена чрез платформата, върху опаковката освен информацията по ал. 2 се посочва и номерът на офертата.
(10) Когато мострите или макетите са представени преди офертата, която се подава чрез платформата, в офертата се посочва входящият номер, с който мострите или макетите са регистрирани в деловодството на възложителя, а когато са изпратени чрез пощенска или друга куриерска услуга – номерът на пратката.“
§ 27. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 47, ал. 2 получените оферти или заявления за участие за конкретна поръчка се завеждат в регистър, който съдържа:“;
б) в т. 3 думите „в случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП“ се заменят с „когато е приложимо“.
2. В ал. 2 думите „чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП“ се заменят с „чл. 47, ал. 2“.
3. В ал. 6 думите „чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП“ се заменят с „чл. 47, ал. 2“, а думите „по чл. 51“ се заличават.
§ 28. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) Възложителят назначава комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед, в която определя:“.
2. В ал. 5, т. 1 думата „заседанията“ се заменя с „работата“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Членовете на комисията подписват декларация за липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след узнаване на кандидатите или участниците.“
4. В ал. 9 т. 2 се изменя така:
„2. е налице или в хода на процедурата е възникнал конфликт на интереси.“
§ 29. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. При промяна в датата и часа на отваряне на заявленията за участие или на офертите кандидатите или участниците се уведомяват чрез съобщение на платформата. Когато заявленията за участие или офертите не са получени чрез електронни средства, уведомлението се публикува на профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.“
§ 30. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Заявления за участие, оферти или части от тях, които не са получени чрез електронни средства, се отварят на публично заседание на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване заявленията за участие или офертите и оповестява наименованията на кандидатите или участниците, включително участниците в обединенията, когато е приложимо, както и съдържанието на заявленията и офертите.
(2) Когато заявленията за участие или офертите са получени чрез платформата, след декриптирането им от председателя на комисията в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализират наименованията, съответно имената, на кандидатите или участниците, включително участниците в обединението, когато е приложимо, както и информация за датата и часа на подаването.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите „чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП“ се заменят с „ал. 1“ и се създава изречение второ: „Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, с което приключва публичната част от заседанието на комисията.“
4. Алинеи 5 и 6 се отменят.
5. В ал. 8 думите „в деня на публикуването му в профила на купувача“ се заличават.
§ 31. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията разглежда офертите на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.“
§ 32. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията отваря ценовите предложения на участниците, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя.“
2. В ал. 2 думите „ценовото предложение“ се заменят с „ценовите предложения“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Най-малко 24 часа преди датата на отваряне на ценовите предложения участниците се уведомяват за датата и часа на отварянето чрез автоматично генерирани съобщения в платформата. В този срок комисията изпраща на участниците резултатите от оценяването на техническите показатели чрез платформата, когато е приложимо. Ценовите предложения по ал. 1 автоматично се визуализират в публичната преписка на поръчката след декриптиране от председателя на комисията.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея изречение първо се изменя така: „Когато офертите не са получени чрез електронни средства, комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения не по-късно от два работни дни преди датата на тяхното отваряне.“
§ 33. В чл. 58 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с ал. 2 или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти, изпълнителят се определя чрез платформата на случаен принцип, а в случаите по чл. 54, ал. 1 – чрез проведен от комисията жребий, на който могат да присъстват представители на участниците.“
§ 34. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 6 след думата „мостри“ запетаята и думата „снимки“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „мотивите за“ се заличават, а след думата „мнения“ се добавя „както и“.
§ 35. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) В случаите по чл. 104, ал. 2 и чл. 181, ал. 2 от ЗОП председателят на комисията декриптира офертите, подадени през платформата и отваря ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1. При оферти, подадени извън платформата:
1. председателят на комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и оповестява тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите;
2. техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието приключва.
(2) Комисията определя изпълнител на поръчката, като:
1. разглежда представените оферти, оценява съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия, и ги класира;
2. разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки;
3. когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника.
(3) В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
(4) Комисията разглежда по реда на класиране на офертите документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, включително допълнително представените по реда на ал. 3 до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които класира на първо и второ място. Не се разглеждат документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на останалите участници, чиито оферти са класирани.“
§ 36. В чл. 65, ал. 2 в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите по чл. 112, ал. 8 от ЗОП“.
§ 37. В чл. 68, ал. 1 думата „избор“ се заменя с „определяне“.
§ 38. В чл. 69, в основния текст думите „следната информация“ се заличават.
§ 39. Член 74 се отменя.
§ 40. В чл. 77 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато възложителят е посочил, че ще сключи рамково споразумение с повече изпълнители и за някой от определените за изпълнители е налице обстоятелство по чл. 112а, ал. 2 от ЗОП, възложителят може да покани следващия в класирането участник, когато е приложимо.“
§ 41. В чл. 86, ал. 2 след думата „възражение“ се добавя „чрез платформата“.
§ 42. В чл. 87, т. 3 след думата „проект“ се поставя запетая и се добавя „подадени извън платформата“.
§ 43. В чл. 88, ал. 4 думите „който се предава на възложителя заедно с цялата документация на конкурса“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 44. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „съгласно правилата по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията, поставени от възложителя“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „В случаите по чл. 39а, ал. 7 от ЗОП“ се заменят с „Когато“, а след думата „него“ се добавя „не се подават чрез платформата, те“;
б) в т. 1 думите „включително на участниците в обединението, когато е приложимо“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 45. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди разглеждането на конкурсните проекти от журито се осигурява тяхната анонимност от длъжностни лица, определени от възложителя.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 89, ал. 1 длъжностните лица осигуряват анонимността на проектите при спазване на правилата на платформата. В случаите по чл. 89, ал. 2 длъжностните лица отварят опаковките и проверяват за спазване на изискванията по чл. 89, ал. 3, както и за състоянието на конкурсните проекти.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато за някои от проектите се установи, че са във вид, който позволява да се наруши анонимността им, длъжностните лица ги предават на възложителя, придружени с доклад, в който описват констатираните несъответствия, и предлагат проектите да не се допускат до участие в процедурата.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) За всеки конкурсен проект се определя уникален номер, който се присъжда на всички получени документи и/или материали.“
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7 и се изменят така:
„(6) Длъжностните лица съставят списък на уникалните номера и на съответстващите им имена на участниците. Списъкът се съхранява от длъжностните лица до обявяване класирането на проектите.
(7) Документите и материалите по ал. 5 се предават на журито.“
§ 46. В чл. 91 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 3 – 6 се изменят така:
„(3) Резултатите от оценяването и класирането на проектите, както и въпросите по ал. 2 се отразяват в протокол, който се предава на длъжностните лица.
(4) След предаване на протокола на журито се осигурява достъп до документите по чл. 39, ал. 2 на участниците, чиито проекти са класирани.“
(5) Журито разглежда документите по реда на чл. 54, ал. 7 – 9 и 11 – 13, като обменът на информация с участниците се осигурява чрез длъжностните лица. При необходимост може да се изясняват и въпросите по ал. 2. За резултатите от действията журито съставя протокол.
(6) След приключване на работата си журито изготвя доклад, който съдържа:
1. състава на журито;
2. участниците в конкурса;
3. класираните проекти и участниците, предложени за награждаване;
4. проектите, предложени да отпаднат от участие, тъй като не отговарят на предварително обявените условия, когато е приложимо;
5. участниците, предложени за отстраняване, когато е приложимо;
6. мотивите за предложенията по т. 4 и 5.“
2. В ал. 7 думите „мотивите за“ се заличават.
§ 47. В чл. 92, ал. 6 думата „представя“ се заменя с „подава“.
§ 48. Член 93 се изменя така:
„Чл. 93. Преди разглеждането на конкурсните проекти от журито се осигурява тяхната анонимност при спазването на изискванията по чл. 90.“
§ 49. Член 94 се изменя така:
„Чл. 94. (1) Журито разглежда и оценява проектите по реда на чл. 91, ал. 1 – 3. Въпросите по чл. 91, ал. 2 се изясняват след класиране на проектите.
(2) Журито приключва работата си по реда на чл. 91, ал. 6 и 7.“
§ 50. В чл. 96а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) При възлагане на поръчка участниците подават чрез платформата документите по чл. 39, ал. 2 и 3, които се криптират заедно.
(2) Когато при подаване на части от офертата не се използва платформата, се прилага редът по чл. 47, ал. 2, 9 и 10 и чл. 48, ал. 1, 2 и 6.“
2. В ал. 3 след думата „оферта“ се добавя „се счита, че“.
§ 51. В чл. 97 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Оферти, получени чрез платформата, се отварят по реда на чл. 54, ал. 2.
(4) Когато офертите не са получени чрез електронни средства, комисията ги отваря по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Техническото предложение на всеки от участниците се подписва най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да го подпише, с което публичната част от заседанието приключва.“
2. В ал. 5 след думата „информацията“ се добавя „в ЕЕДОП“, думата „писмено“ се заличава, а след думата „участника“ се добавя „чрез съобщение, изпратено на потребителския профил на лицето, определено за контакт по поръчката“.
§ 52. В чл. 98, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. информация за определяне на прогнозната стойност;“.
2. В т. 5 след думата „процедурата“ съюзът „и“ се заменя със запетая и се добавя „събирането на оферти с обява или поканата до определени лица, както и с“.
§ 53. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. (1) Средният оборот по чл. 124, ал. 2, т. 2 от ЗОП и средната стойност на съвкупното производство по чл. 125, ал. 2, т. 2 и чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗОП се определят като средноаритметична стойност поотделно за предходните три години и съответно за изтеклите месеци на текущата година.
(2) Допустимият размер на доставките по чл. 124, ал. 2, т. 2, чл. 125, ал. 2, т. 2 и чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗОП се определя въз основа на данни за:
1. предходните три приключили финансови години – от годишните финансови отчети;
2. текущата финансова година – от междинните счетоводни отчети, а когато няма задължение за изготвяне на междинни отчети – от счетоводни регистри.
(3) Средният оборот по чл. 124, ал. 2, т. 2 от ЗОП се определя, като се сумират данните за трите последни финансови години и полученият резултат се раздели на три, а за периода от текущата година – средноаритметична стойност за изтеклите месеци.“
§ 54. Член 100 се отменя.
§ 55. В чл. 101 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В случаите на чл. 141, ал. 9 от ЗОП в платформата по партидата на възложителя, който използва квалификационна система, създадена от друго лице, се обособява отделна електронна преписка.
(3) Споразумението по чл. 141, ал. 9 от ЗОП се публикува в преписките на квалификационните системи на възложителите.“
§ 56. Член 102 се отменя.
§ 57. В чл. 106 ал. 7 и 8 се изменят така:
„(7) С подаването на оферта се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с проекта на договор.
(8) Възложителят може да изисква от кандидатите или участниците при разглеждане на документите, свързани с участие в обществена поръчка, информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 157, ал. 4 от ЗОП.“
§ 58. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Агенцията по обществени поръчки осигурява чрез портала за обществени поръчки пълен и неограничен достъп до списъка по чл. 57, ал. 4 от ЗОП, който съдържа:
1. наименование на стопанския субект;
2. дата на публикуване на информацията;
3. информация за установените обстоятелства;
4. срок, за който се прилага основанието за отстраняване.“
2. В ал. 2:
а) основният текст се изменя така:
„(2) За включване в списъка възложителите изпращат до АОП информация по образец, който съдържа най-малко:“;
б) в т. 2 буква „в“ се изменя така:
„в) датата на влизането в сила на съдебното или арбитражно решение.“
3. В ал. 3 думите „или на документа“ се заличават.
4. В ал. 5 след думите „за което“ се добавя „не са изпълнени условията за вписване и“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Информацията за всеки стопански субект, за когото се иска вписване, се изпраща с отделен образец.“
§ 59. Член 114 се изменя така:
„Чл. 114. (1) С цел осигуряване на правилно и ефективно прилагане на правилата за обществени поръчки изпълнителният директор на АОП извършва мониторинг по чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП, като събира и обобщава информация за възлагане и изпълнение на договорите за обществени поръчки.
(2) За целите на мониторинга по ал. 1 възложителите и компетентните органи изпращат на АОП ежегодно до 1 март информация за предходната календарна година съгласно приложение № 3.
(3) Изпълнителният директор на АОП има право да изисква от възложителите и от компетентните органи и допълнителна информация, свързана с осъществяване на мониторинга.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се изпраща на хартиен и магнитен носител.
(5) На всеки три години АОП изготвя доклад, който включва резултатите от мониторинга. Докладът се изпраща на Европейската комисия и се публикува на портала.
(6) Във връзка с резултатите от мониторинга по чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП изпълнителният директор на АОП може:
1. да издава общи методически указания;
2. да информира министъра на финансите при установяване на необходимост от законодателни промени;
3. да сезира компетентните органи за извършване на контрол по спазване на законодателството по обществени поръчки;
4. да предприема други действия в рамките на правомощията по чл. 229, ал. 1 от ЗОП.“
§ 60. В чл. 116 думите „чл. 115“ се заменят с „чл. 229, ал. 1, т. 2, букви „г“ – „е“ от ЗОП“.
§ 61. В чл. 121, ал. 1 думите „чл. 232, ал. 1 от ЗОП“ се заменят с „чл. 232 от ЗОП“.
§ 62. В чл. 123 ал. 2 се изменя така:
„(2) Вторият етап на предварителния контрол обхваща документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 от ЗОП, публикувани в регистъра.“
§ 63. В чл. 125 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В деня на публикуване на поканата за потвърждаване на интерес възложителят изпраща придружителното писмо по електронна поща до АОП, в което посочва номера на процедурата в РОП, отбелязва номера на предварителното становище и прилага мотиви в случаите по чл. 232, ал. 7 от ЗОП.“
2. В ал. 2 думите „профила на купувача“ се заменят с „регистъра“.
3. В ал. 3 думата „поканата“ се заменя с „писмото“.
§ 64. В чл. 126 след думата „становища“ се добавя „по чл. 232, ал. 8 от ЗОП“.
§ 65. В чл. 132, изречение второ след думата „възложителя“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и изпратените доказателства“.
§ 66. В чл. 134 след думата „процедурата“ се добавя „или в писмото по чл. 117, ал. 1“.
§ 67. В чл. 135, ал. 3 накрая се добавя „по електронна поща, подписани с електронен подпис“.
§ 68. В чл. 138, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 69. В чл. 140, ал. 1 т. 11 се изменя така:
„11. публикуване на документи в регистъра и на профила на купувача.“
§ 70. Създава се приложение № 3 към чл. 114, ал. 2:
„Приложение № 3 към чл. 114, ал. 2
ЧАСТ А
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТ СМЕТНАТА ПАЛАТА И АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
1. Брой на извършените проверки по Закона за обществените поръчки и брой на проверените възложители по Закона за обществените поръчки, в т.ч. брой на:
а) проверените публични възложители;
б) проверените секторни възложители.
2. Брой и обща стойност на проверените процедури по Закона за обществените поръчки, в т.ч. брой и обща стойност на проверените процедури:
а) за възлагане на обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които са обявени в ОВ на ЕС;
б) за възлагане на обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които не са обявени в ОВ на ЕС;
в) за възлагане на обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от ЕСИФ, които са обявени в ОВ на ЕС;
г) за възлагане на обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от ЕСИФ, които не са обявени в ОВ на ЕС;
д) за възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност.
3. Брой и обща стойност на проверените възлагания чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, в т.ч. брой и обща стойност на проверените възлагания на обществени поръчки, финансирани от ЕСИФ.
4. Брой и обща стойност на проверените договори за обществени поръчки, в т.ч. брой и обща стойност на договорите за:
а) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които са обявени в ОВ на ЕС;
б) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които не са обявени в ОВ на ЕС;
в) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от ЕСИФ, които са обявени в ОВ на ЕС;
г) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от ЕСИФ, които не са обявени в ОВ на ЕС;
д) обществени поръчки в областите отбрана и сигурност.
5. Брой на установените нарушения на:
а) Закона за обществените поръчки, в т.ч. брой на нарушенията, свързани с неприлагане на предвидения в закона ред за възлагане, и брой на другите нарушения на закона;
б) Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
6. Брой на административните нарушения, за които са съставени актове за установяване на административни нарушения (АУАН), в т.ч. брой на:
а) нарушенията, свързани с неприлагане на предвидения в Закона за обществените поръчки ред за възлагане;
б) нарушенията, свързани с условията на обществената поръчка;
в) нарушенията, свързани с избора на изпълнител;
г) процедурни нарушения, които не се отразяват на избора на изпълнител;
д) нарушения, свързани със спазване на изискванията за публичност;
е) други нарушения.
7. Брой на съставените АУАН:
а) за нарушения на Закона за обществените поръчки;
б) за нарушения на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
8. Брой на издадените наказателни постановления и общ размер на наложените с тях административни наказания.
9. Брой на обжалваните наказателни постановления и общ размер на наложените с тях административни наказания.
10. Брой на отменените наказателни постановления.
11. Брой на влезлите в сила наказателни постановления и общ размер на наложените с тях административни наказания.
12. Най-често срещаните причини за неправилно прилагане на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и/или правна несигурност, евентуални структурни или повтарящи се проблеми, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането.
ЧАСТ Б
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА (КЗК)
1. Брой на депозираните жалби в КЗК във връзка с обществени поръчки.
2. Брой на производствата, образувани по повод депозирани в КЗК жалби във връзка с обществени поръчки, в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт, действия или бездействия на възложители.
3. Брой на жалбите, по които е отказано образуване на производство пред КЗК.
4. Брой на разпорежданията за прекратяване на производството пред КЗК, в т.ч. брой на прекратените производства поради оттегляне на жалбата.
5. Брой на жалбите във връзка с обществени поръчки, по повод на които са образувани преписки в КЗК, в т.ч. брой на жалбите във връзка с процедури за:
а) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които са обявени в ОВ на ЕС;
б) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност), които са финансирани напълно или частично със средства от ЕСИФ и които не са обявени в ОВ на ЕС;
в) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от ЕСИФ, които са обявени в ОВ на ЕС;
г) обществени поръчки (извън областите отбрана и сигурност) без финансиране от ЕСИФ, които не са обявени в ОВ на ЕС;
д) обществени поръчки в областите отбрана и сигурност.
6. Брой на решенията на КЗК по жалби, касаещи обществени поръчки.
7. Брой на решенията на КЗК, с които са оставени без уважение жалбите, в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт, действия или бездействия на възложители.
8. Брой на решенията на КЗК, с които са отменени незаконосъобразни актове на възложителите, в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт.
9. Брой на исканията за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“.
10. Брой на наложените временни мерки.
11. Брой на исканията за допускане на предварително изпълнение.
12. Брой на определенията, с които е допуснато предварително изпълнение.
13. Брой на решенията, с които са наложени имуществени санкции:
а) на основание чл. 215, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;
б) на основание чл. 215, ал. 6 от Закона за обществените поръчки.
14. Общ размер на наложените имуществени санкции (в левове).
15. Средна продължителност на производствата пред КЗК.
16. Брой на обжалваните пред Върховния административен съд актове на КЗК, свързани с обществени поръчки, в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт.
17. Предприети действия и/или механизми във връзка с превенция, идентифициране и противодействие на тръжните манипулации, брой на образуваните производства за установяване на евентуално нарушение, свързано със споразумения, решения или съгласувани практики във връзка с обществени поръчки, и брой на издадените от КЗК актове във връзка с това (в т.ч. разпределението им по вид на акта).
18. Често повтарящи се проблеми при прилагането на нормативната уредба относно обществените поръчки, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането.
ЧАСТ В
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД (ВАС)
1. Брой на получените във ВАС жалби срещу актове на КЗК във връзка с обществени поръчки (в т.ч. разпределение по вид на обжалвания акт, както и в зависимост от това дали обжалваният акт на КЗК е в полза на възложителя, или в полза на жалбоподателя).
2. Брой на образуваните пред ВАС производства по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки.
3. Брой на процедурите за възлагане на обществени поръчки, във връзка с които са образувани производства по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред ВАС.
4. Брой на издадените актове на ВАС, във връзка с които са образувани производства по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки, в т.ч. разпределение според вида на акта.
5. Средна продължителност на производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред ВАС.
6. Често срещани причини за неправилно прилагане на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и/или правна несигурност, евентуални структурни или повтарящи се проблеми, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането.
ЧАСТ Г
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТ ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
1. Брой на проверените обществени поръчки, в т.ч. брой на:
а) обществените поръчки, които са обявени в ОВ на ЕС;
б) обществените поръчки, които не са обявени в ОВ на ЕС.
2. Брой обществени поръчки с нередности, свързани с възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки.
3. Брой на нередностите, свързани с възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки, в т.ч. брой на нередностите, свързани със съмнения за измама, както и разпределение по типове нередности:
3.1. липса на публикуване на обявление за обществена поръчка или неоснователно директно възлагане;
3.2. изкуствено разделяне на обществени поръчки за строителство/услуги/доставки на части;
3.3. липса на обосновка за неразделяне на предмета на поръчката на обособени позиции;
3.4. незаконосъобразни срокове за получаване на оферти или за получаване на заявления за участие или липса на удължаване на обявените срокове за получаване на оферти при съществени изменения на условията по обществената поръчка;
3.5. недостатъчен срок за достъп до документацията за обществена поръчка за потенциалните участници/кандидати или незаконосъобразни ограничения на достъпа до документацията за обществената поръчка;
3.6. липса на публикуване на удължените срокове за получаване на оферти/заявления за участие или липса на удължаване на сроковете за получаване на оферти/заявления за участие;
3.7. незаконосъобразен избор на състезателна процедура с договаряне или на състезателен диалог;
3.8. нарушение на правилата при използване на специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки (рамкови споразумения, динамични системи за покупки, електронни търгове, електронни каталози, централизирано възлагане);
3.9. липса на публикуване в обявлението за обществена поръчка на критериите за подбор и/или възлагане (и/или тяхната тежест) или на условията за изпълнение на поръчката, или техническите спецификации/липса на достатъчно описание на критериите за възлагане или тяхната тежест/липса на предоставяне/публикуване на разяснения/допълнителна информация;
3.10. използване на основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за възлагане или условия за изпълнение на поръчката, или технически спецификации, които са дискриминационни на базата на необосновани национални, регионални или местни изисквания;
3.11. използване на основания за отстраняване, критерии за подбор, критерии за възлагане или условия за изпълнение на поръчката, или технически спецификации, които не са дискриминационни по смисъла на т. 3.10, но ограничават достъпа на кандидатите или участниците;
3.12. недостатъчно или неточно определяне на предмета на поръчката;
3.13. необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители;
3.14. критериите за подбор или техническите спецификации са променени след отварянето на офертите или са приложени неправилно;
3.15. оценка на офертите чрез неправомерно използване на критерии или използване на допълнителни непубликувани критерии за подбор или възлагане;
3.16. недостатъчна одитна следа за възлагане на обществената поръчка;
3.17. преговори в хода на процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително изменение на офертата на избрания изпълнител;
3.18. незаконосъобразно участие на кандидат или участник в предварителните действия на възложителя по подготовката на процедурата (пазарни консултации и външно участие в подготовката на документацията), който е определен за изпълнител;
3.19. съществено изменение на условията в обявлението за обществена поръчка и/или в документацията при състезателна процедура с договаряне;
3.20. незаконосъобразно отстраняване на необичайно благоприятни оферти;
3.21. конфликт на интереси с въздействие върху резултата от процедурата за възлагане на обществена поръчка;
3.22. участие в процедура за обществена поръчка при условията на споразумение с други лица с цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията;
3.23. незаконосъобразни изменения на договора за обществена поръчка.
4. Брой и общ размер на финансовите корекции във връзка с нередности при обществени поръчки:
а) с прогнозна стойност над праговете на ЕС;
б) с прогнозна стойност под праговете на ЕС.
5. Заложени цели относно възлагане на иновативни обществени поръчки и дейности за изграждане на капацитет в тази област (обучение, насоки и т.н.) – информацията се предоставя от управляващите органи, когато е приложимо.
6. Основни предизвикателства, свързани с възлагане на иновативни обществени поръчки, мерки за тяхното преодоляване и постигнатите резултати – информацията се предоставя от управляващите органи, когато е приложимо.
7. Често повтарящи се проблеми при прилагането на нормативната уредба относно обществените поръчки, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането.
ЧАСТ Д
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
1. Правна рамка, свързана с предотвратяването, откриването и адекватното докладване на нередности, включително измами, корупция и конфликт на интереси при обществените поръчки.
2. Определение за конфликт на интереси в националното законодателство и съответствието му с определението, съдържащо се в чл. 24 от Директива 2014/24/ЕС и съответно чл. 42 от Директива 2014/25/ЕС.
3. Предприети действия и/или механизми във връзка с превенцията, установяването и подходящото докладване на измами, корупция и конфликт на интереси при обществените поръчки, включително начина на прилагане на тези действия и/или механизми и техните цели, както и съществуващи институционални договорености.
4. Брой на получените сигнали за измами, корупция или конфликт на интереси при възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки.
5. Брой на образуваните производства по твърдения за осъществен конфликт на интереси във връзка с обществени поръчки.
6. Брой на установените случаи на конфликт на интереси във връзка с обществени поръчки.
ЧАСТ Е
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ ДИРЕКЦИЯ „ЗАЩИТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ (АФКОС) В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
1. Брой на получените в дирекция АФКОС сигнали за нередности, свързани с възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки, в т.ч. брой на сигналите за измами, корупция или конфликт на интереси.
2. Брой на приключените проверки за идентифициране на нередности, свързани с възлагането и/или изпълнението на обществени поръчки, и брой на идентифицираните нередности, в т.ч. брой на идентифицираните нередности, касаещи измами, корупция или конфликт на интереси.
3. Предприети действия и/или механизми във връзка с превенция, установяване и подходящо докладване на измами, корупция и конфликт на интереси при обществените поръчки.
4. Често срещани причини за неправилно прилагане на нормативната уредба в областта на обществените поръчки и/или правна несигурност, евентуални структурни или повтарящи се проблеми, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането.
ЧАСТ Ж
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТ ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПОКУПКИ ПО ЧЛ. 96, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
1. Мерки, насочени към участие на малки и средни предприятия (МСП), новосъздадени стопански субекти и на стопански субекти, които се стремят да разширят своята дейност, в процедурите за възлагане на обществени поръчки.
2. Данни, свързани с участието на МСП в процедурите за възлагане на обществени поръчки, в т.ч. общ брой на подадените оферти и брой на офертите, подадени от МСП, брой и обща стойност на договорите за обществени поръчки, възложени на МСП.
3. Мерки, осигуряващи навременни плащания по обществени поръчки, особено по отношение на МСП, както и такива, касаещи плащанията към подизпълнители.
4. Евентуални структурни или повтарящи се проблеми, както и конкретни нормативни разпоредби, създаващи значителни проблеми при прилагането.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 71. Това постановление се прилага и при довършване на поръчки, открити на платформата в периода от 1 януари до 1 април 2020 г.
§ 72. Постановлението влиза в сила от 1 април 2020 г. с изключение на § 33, който влиза в сила от 1 януари 2021 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2657