Министерство на околната среда и водите
брой: 30, от дата 31.3.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.51


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 2014 г.; изм., бр. 51 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 4 се създават т. 9 – 12:
„9. лицата, чиято дейност е свързана с временно съхраняване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (ОВ, L 137/1), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/852“;
10. лицата, чиято дейност е свързана с преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852;
11. производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или съгласно критерии, определени с наредба на министъра на околната среда и водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО;
12. лицата, при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО.“
§ 2. В чл. 7, т. 10 думите „Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (ОВ, L 137/1), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/852“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/852“.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думите „във всички таблици“ се заменят с „в таблици „Получен отпадък“ и „Образуван отпадък“.
2. В ал. 7 думите „по ал. 4“ се заменят с „по ал. 3“, а думите „по ал. 5“ – с „по ал. 4“.
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 след думата „превози“ се добавя „и получателите“.
2. В ал. 3 в края на текста се поставя наклонена черта и се добавя „внос“.
3. Създават се ал. 4 – 7:
„(4) Лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация, изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща не по-късно от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12.
(5) В случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3010 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, лицата по ал. 4 заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща не по-късно от деня на натоварване декларация по образец съгласно приложение № 51, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.
(6) В случай че при проверка от страна на контролните органи по чл. 116 от ЗУО се установи, че не е спазено изискването за състава на транспортираните отпадъци по ал. 5 и съдържанието на други материали, примеси или замърсители в конкретна пратка надхвърля десет тегловни процента, превозът се класифицира като незаконен по смисъла на чл. 2, параграф 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.
(7) Вземането на проби и анализът за установяване на съответствието с ал. 5 се извършват въз основа на методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите.“
§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и чл. 22а и 22б“ се заменят с „и чл. 22б“.
2. В ал. 2 след думите „хартиен носител“ се добавя „и на електронен носител“.
3. В ал. 4 в началото се добавя „След въвеждането в експлоатация на информационната система по глава четвърта“.
4. В ал. 5 думите „не могат да“ се заличават, а думите „носител и по електронен път“ се заменят с „и на електронен носител или по електронен път“.
5. В ал. 7 се създава изречение второ: „Годишните отчети се предоставят на ИАОС и на електронен носител заедно с хартиения екземпляр.“
6. В ал. 8 накрая се добавя „на хартиен и електронен носител“.
§ 6. В § 9 думата „единствено“ се заличава и след думата „хартиен“ се добавя „и на електронен“.
§ 7. Приложение № 23 към чл. 17, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 23към чл. 17, ал. 1, т. 3
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)
ЗА ........... ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: ..........................................................................................
ЕИК: .......................................................................................................................................................
Документ по чл. 35 ЗУО: ....................................................................................................................
Адрес на управлението:
Община: ................... Населено място:......................... ЕКАТТЕ: .....................................................
                                         (на населеното място)
Адрес: ..................................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община:...................... Населено място:....................... ЕКАТТЕ: .....................................................
                                 (на населеното място)
Адрес: ...................................................................................................................................................
Телефон за контакти: .................................. Лице за контакти: .........................................................
Имейл: ..................................................................................................................................................
Данни за лицето, от името и за сметка на което са третирани ИУМПС за изпълнение на целите по повторна употреба и оползотворяване и повторна употреба и рециклиране: ...........................................................................
1.1. Третирани ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2
 

Име на индивидуалиста/организация по оползотворяване
ЕИК
Документ съгласно чл. 81 ЗУО
Количество ИУМПС
повторна употреба* и рециклиране
повторна употреба и оползотворяване
брой
тон
брой
тон
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. Третирани ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 и 4

Име на индивидуалиста/организация по оползотворяване
ЕИК
Документ съгласно чл. 81 ЗУО
Количество ИУМПС
повторна употреба* и рециклиране
повторна употреба и оползотворяване
брой
тон
брой
тон
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3. Третирани ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 и 5

Име на индивидуалиста/организация
по оползотворяване
ЕИК
Документ съгласно чл. 81 ЗУО
Количество ИУМПС
повторна употреба* и рециклиране
повторна употреба и оползотворяване
брой
тон
брой
тон
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележки:
В колони 1, 2 и 3 се попълват данните за организацията и/или индивидуално изпълняващо задълженията си лице, с което фирмата има сключен договор за изпълнение на целите по повторна употреба и оползотворяване/повторна употреба и рециклиране от Наредбата за ИУМПС.
* Повторната употреба се изчислява по следния начин: От теглото на моторното превозно средство (масата на МПС от свидетелството за регистрация, част I, позиция G) се изважда теглото на отделените материали и компоненти, предадени за рециклиране, друг вид оползотворяване или обезвреждане.
II. ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ИУМПС:
2.1. Общо количество ИУМПС, образувани от категориите L, M1 и N1 по чл. 2, ал. 1, т. 1 от НИУМПС

Код на отпадъка
Наличност на ИУМПС към
1 януари на отчетната година
Общо количество приети ИУМПС през отчетната година
Общо количество третирани ИУМПС
Общо количество на отпадъци, образувани от дейността по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане
Наличност на ИУМПС към
31 декември на отчетната година
предадени отпадъци –количество
общо наличност на отпадъци в края на отчетната година
брой
тон
брой
тон
брой
тон
брой
тон
брой
тон
брой
тон
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
160104*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
160106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Общо количество ИУМПС, образувани от категориите M2 и M3 по чл. 2, ал. 1, т. 2 отНИУМПС

Код на отпадъка
Наличност на ИУМПС към
1 януари на отчетната година
Общо количество приети ИУМПС през отчетната година
Общо количество третирани ИУМПС
Общо количество на отпадъци, образувани от дейността по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане
Наличност на ИУМПС към
31 декември на отчетната година
предадени отпадъци –количество
общо наличност на отпадъци в края на отчетната година
брой
тон
брой
тон
брой
тон
брой
тон
брой
тон
брой
тон
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
160104*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
160106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3. Общо количество ИУМПС, образувани от категориите N2 и N3 по чл. 2, ал. 1, т. 2 отНИУМПС

Код на отпадъка
Наличност на ИУМПС към
1 януари на отчетната година
Общо количество приети ИУМПС през отчетната година
Общо количество третирани ИУМПС
Общо количество на отпадъци, образувани от дейността по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане
Наличност на ИУМПС към
31 декември на отчетната година
предадени отпадъци –количество
общо наличност на отпадъци в края на отчетната година
брой
тон
брой
тон
брой
тон
брой
тон
брой
тон
брой
тон
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
160104*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
160106
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ ИУМПС:
3.1. Приети ИУМПС, образувани от категориите L, M1 и N1 по чл. 2, ал. 1, т. 1 от НИУМПС
 

Оператори на площадки за събиране и съхраняване
(други юридически лица/еднолични търговци/физически лица)
Код на отпадъка
Количество ИУМПС
от страната
от внос/пристигане
брой
тон
брой
тон
физическо лице/юридическо лице/едноличен търговец/собствена площадка/страна
ЕИК
основание за притежание
на отпадъка
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. Приети ИУМПС, образувани от категориите M2 и M3 по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НИУМПС

Оператори на площадки за събиране и съхраняване (други юридически лица/еднолични търговци/физически лица)
Код на отпадъка
Количество ИУМПС
от страната
от внос/пристигане
брой
тон
брой
тон
физическо лице/юридическо лице/едноличен търговец/собствена площадка/страна
ЕИК
основание за притежание на отпадъка
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3. Приети ИУМПС, образувани от категориите N2 и N3 по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НИУМПС

Оператори на площадки за събиране и съхраняване (други юридически лица/еднолични търговци/физически лица)
Код на отпадъка
Количество ИУМПС
от страната
от внос/пристигане
брой
тон
брой
тон
физическо лице/юридическо лице/едноличен търговец/собствена площадка/страна
ЕИК
основание за притежание на отпадъка
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележки:
Информацията за отпадъци, получени директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 1 се записва „физически лица“, а колона 2 не се попълва.
При приемане на отпадъци от собствени площадки на фирмата в колона 1 се записват номерът и адресът на площадката, а колона 2 не се попълва.
При приемане на отпадъци от друга страна в колона 1 се записва страната, а колони 2 и 3 не се попълват.
Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува отпадъкът, или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 4 – попълва се кодът на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
IV.А. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 1 от категориите L, M1 и N1 (РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ):

Отпадъци, образувани от дейности по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане
Предадени отпадъци
Налични отпадъци към
31 декември на отчетната година
код на отпадъка
описание на отпадъка
налични отпадъци към 1 януари на отчетната година
образувани отпадъци –количество
количество
за:
01 – транспортиране,
02 – търговец и/или брокер на отпадъци,
03 – рециклиране,
04 – оползотворяване, различно от рециклирането,
05 – изгаряне с оползотворяване на енергия,
06 – повторна употреба,
07 – обезвреждане,
08 – изнесен или изпратен за рециклиране,
09 – изнесен или изпратен за оползотворяване, различно от рециклирането,
10 – изнесен или изпратен за обезвреждане
тон
тон
тон
тон
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележка. Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
IV.А.А. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2 от категориите M2 и M3 (РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ):

Отпадъци, образувани от дейности по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане
Предадени отпадъци
Налични отпадъци към
31 декември на отчетната година
код на отпадъка
описание на отпадъка
налични отпадъци към 1 януари на отчетната година
образувани отпадъци –количество
количество
за:
01 – транспортиране,
02 – търговец и/или брокер на отпадъци,
03 – рециклиране,
04 – оползотворяване, различно от рециклирането,
05 – изгаряне с оползотворяване на енергия,
06 – повторна употреба,
07 – обезвреждане,
08 – изнесен или изпратен за рециклиране,
09 – изнесен или изпратен за оползотворяване, различно от рециклирането,
10 – изнесен или изпратен за обезвреждане
тон
тон
тон
тон
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележка. Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
IV.А.А.A. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2 от категориите N2 и N3 (РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ):

Отпадъци, образувани от дейности по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане
Предадени отпадъци
Налични отпадъци към
31 декември на отчетната година
код на отпадъка
описание на отпадъка
налични отпадъци към 1 януари на отчетната година
образувани отпадъци –количество
количество
за:
01 – транспортиране,
02 – търговец и/или брокер на отпадъци,
03 – рециклиране,
04 – оползотворяване, различно от рециклирането,
05 – изгаряне с оползотворяване на енергия,
06 – повторна употреба,
07 – обезвреждане,
08 – изнесен или изпратен за рециклиране,
09 – изнесен или изпратен за оползотворяване, различно от рециклирането,
10 – изнесен или изпратен за обезвреждане
тон
тон
тон
тон
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележка. Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
 
IV.Б. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС (ШРЕДИРАНЕ) по чл. 2, ал. 1, т. 1 от категориите L, M1 и N1:
(попълват се само отпадъците, получени от шредиране на ИУМПС, при наличие на шредер на площадката)

Отпадъци, образувани от дейности по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане
Предадени отпадъци
Налични отпадъци към
 31 декември на отчетната година
код на отпадъка
описание на отпадъка
налични отпадъци към 1 януари на отчетната година
образувани отпадъци –количество
количество
за:
01 – транспортиране,
02 – търговец и/или брокер на отпадъци,
03 – рециклиране,
04 – оползотворяване, различно от рециклирането,
05 – изгаряне с оползотворяване на енергия,
07 – обезвреждане,
08 – изнесен или изпратен за рециклиране,
09 – изнесен или изпратен за оползотворяване, различно от рециклирането,
10 – изнесен или изпратен за обезвреждане
тон
тон
тон
тон
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележка. Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
IV.Б.Б. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС (ШРЕДИРАНЕ) по чл. 2, ал. 1, т. 2 от категориите M2 и M3:
(попълват се само отпадъците, получени от шредиране на ИУМПС, при наличие на шредер на площадката)

Отпадъци, образувани от дейности по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане
Предадени отпадъци
Налични отпадъци към
31 декември на отчетната година
код на
отпадъка
описание на отпадъка
налични отпадъци към 1 януари на отчетната година
образувани отпадъци –количество
количество
за:
01 – транспортиране,
02 – търговец и/или брокер на отпадъци,
03 – рециклиране,
04 – оползотворяване, различно от рециклирането,
05 – изгаряне с оползотворяване на енергия,
07 – обезвреждане,
08 – изнесен или изпратен за рециклиране,
09 – изнесен или изпратен за оползотворяване, различно от рециклирането,
10 – изнесен или изпратен за обезвреждане
тон
тон
тон
тон
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележка. Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
 
IV.Б.Б.Б. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС (ШРЕДИРАНЕ) по чл. 2, ал. 1, т. 2 от категориите N2 и N3:
(попълват се само отпадъците, получени от шредиране на ИУМПС, при наличие на шредер на площадката)
 

Отпадъци, образувани от дейности по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане
Предадени отпадъци
Налични отпадъци към
31 декември на отчетната година
код на отпадъка
описание на отпадъка
налични отпадъци към 1 януари на отчетната година
образувани отпадъци –количество
количество
за:
01 – транспортиране,
02 – търговец и/или брокер на отпадъци,
03 – рециклиране,
04 – оползотворяване, различно от рециклирането,
05 – изгаряне с оползотворяване на енергия,
07 – обезвреждане,
08 – изнесен или изпратен за рециклиране,
09 – изнесен или изпратен за оползотворяване, различно от рециклирането,
10 – изнесен или изпратен за обезвреждане
тон
тон
тон
тон
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележка. Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
V. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС:

Юридическо лице/едноличен търговец/адрес на собствена площадка/страна
ЕИК
Основание за прите-жание на отпадъка
Код на отпа-дъка
Опи-сание на отпа-дъка
Предадени за:
оползотворяване чрез:
обезвреждане
рецикли-ране
повторна употреба
изгаряне с оползотворяване на енергията
друг вид оползот-воряване
 
тон
тон
тон
тон
тон
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Колона 4 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записват номерът и адресът на площадката, а колона 2 не се попълва.
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а колона 2 не се попълва.
Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Други бележки: ............................................................................................................
Трите имена: .................................................................................................................
..................................................................   ...................................................................
    (на лице с представителна власт)                 (длъжност, подпис и печат)
Дата: ..........................“
 
§ 8. Приложение № 36 към чл. 22, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 36 към чл. 22, ал. 2
ГОДИШНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ ПО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1013/2006 ОТНОСНО ПРЕВОЗИ НА ОТПАДЪЦИ
ЗА .......... ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: ..................................................................................................................
ЕИК: ............................................................................................................................................................................
Адрес на управлението:
Община: ........................... Населено място: .............................................. ЕКАТТЕ: .............................................
(на населеното място)
Адрес: ........................................................................................................................................................................
Телефон за контакти: .................................. Лице за контакти: .............................................................................
Имейл: ..................................................................
Да се избере едно от следните:
  Документ по чл. 35 ЗУО №: ......................... Дата: ..................
  Лице, при чиято дейност се образуват отпадъци
  Търговец на отпадъци
  Брокер на отпадъци
II. ПРЕВОЗ ЗА СТРАНАТА/ВНОС НА ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка
Наименование
 на отпадъка
Страна по изпращане
Лице, което урежда превоза
Вносител/
получател
Общо
количество
Дейност по
оползотворяване
тон
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележки: Попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка.
Колони 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 3 – попълва се съгласно номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика.
Колона 5 – вносител/получател може да бъде само лице, притежаващо документ по чл. 35 ЗУО. Регистрираните търговци на отпадъци, регистрираните брокери на отпадъци и лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, не отговарят на изискването за „получател на отпадъци“ по Регламент ЕО № 1013/2006.
Колона 7 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение № 2 към § 1, т. 13 ЗУО.
III. ПРЕВОЗ ОТ СТРАНАТА/ИЗНОС НА ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка
Наименование
на отпадъка
Страна по местоназ-начение
Лице, което урежда превоза/износител
Полу-чател
Общо количество
Дейност по оползотворяване
или обезвреждане
тон
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележки: Попълва се отделен ред за всяка страна по местоназначение на отпадъка.
Колони 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 3 – попълва се съгласно номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика.
Колона 7 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение № 2 към § 1, т. 13 ЗУО или дейност по обезвреждане по приложение № 1 към § 1, т. 11 ЗУО. Обезвреждане се посочва единствено в случаите по чл. 3, параграф 4 от Регламент ЕО № 1013/2006.
Други бележки: ............................................................................................................................
Трите имена: ................................................................................................................................
..................................................................     ................................................................................
    (на лице с представителна власт)                       (длъжност, подпис и печат)
Дата: ..........................
* Годишната справка-декларация се попълва от всички лица, които уреждат превоз/износ/внос на отпадъци от или във България, когато не се изисква нотификация.
** Към годишните справки-декларации се прилагат копия на електронен носител на формулярите по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, заверени от получателя, за всеки извършен превоз/износ/внос.“
 
§ 9. Създава се приложение № 51 към чл. 22, ал. 5:
„Приложение № 51към чл. 22, ал. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният(ата) декларирам, че в състава на транспортираните отпадъци ...................................................................
…………………………………………………… (наименование в съответствие с приложение № 1 на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците) с код ………………….. (шестцифрен код в съответствие с приложение № 1 на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците) и код по Приложение III от Регламент (ЕО) 1013/2006 относно превози на отпадъци ……………… съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за пратка с товарителница № …………………………………….., придружаваща документ по Приложение VII за превоз на отпадъци, съгласно чл. 3, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) 1013/2006.
Известна ми е наказателната отговорност за декларирани неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Лице, уреждащо превоза/Получател: ......................................................
                                                                                  (наименование)
Представляващ лицето, уреждащо превоза/получателя: .........................................................................
                                                                                                                                   (имена)
Длъжност: .............................................
Подпис: ……………       Дата: ……………
DECLARATION
I, the undersigned, declare that in the composition of the transported waste .......................................................... (Name and six-digit EWC code in accordance with COMMISSION DECISION of 18 December 2014 amending Decision 2000/532/ECon the list of waste) and Basel entry in Annex III of REGULATION (EC) No 1013/2006 on shipments of waste ………., the content of other materials, impurities or pollutants shall not exceed ten weight percent for a consignment note No ,accompanying the document under Annex VII for transportation of waste, in accordance with Art. 3 paragraphs 2 and 4 of Regulation (EC) 1013/2006.
I am aware of the criminal responsibility for declared incorrect data under Art. 313 of the Criminal Code.
Exporter – Notifier/Importer – Consignee: ...............................
                                                  (company name)
Authorized person for exporter – notifier/importer – consignee: .............................................................
                                                                                                                        (name and family name)
Position: ....................................................
Signature: ………..    Date: ………..“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в „Държавен вестник”.
§ 11. Методиката по чл. 22, ал. 7 се утвърждава със заповед на министъра на околната среда и водите в тримесечен срок от влизането в сила на тази наредба.
Министър: Емил Димитров
2654