Министерство на образованието и науката
брой: 32, от дата 3.4.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.13


Наредба № 4 от 11 март 2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“

 

МИНИСТЕРСТВОНА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 4  от 11 март 2020 г.
за придобиване на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 543020 „Оператор в дървообработването“ от област на образование „Производство и преработка“ и професионално направление 543 „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията 543020 „Оператор в дървообработването“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите 5430201 „Производство на мебели“, 5430202 „Производство на врати и прозорци“, 5430203 „Производство на тапицирани изделия“, 5430204 „Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби“, 5430205 „Моделчество и дървостругарство“, 5430206 „Дърворезно, амбалажно и паркетно производство“, 5430207 „Производство на дървесни плочи“, 5430208 „Производство на фурнир и слоиста дървесина“ и 5430209 „Производство на дървени детски играчки“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват типови учебни планове за ученици, учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 543020 „Оператор в дървообработването“ включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3, разработени въз основа на тази наредба, се прилагат от учебната 2020/2021 г. за учениците, които от тази година започват обучението си за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното образование до учебната 2019/2020 г. включително, се обучават и завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към влизане в сила на тази наредба се обучават в квалификационен курс, завършват обучението си по учебните планове и учебните програми, по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 39 от 2010 г. за придобиване на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“ (ДВ, бр. 80 от 2010 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Вълчев
Приложение към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“

Професионално направление:
 
543
Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
 
Професия:
 
543020
Оператор в дървообработването
Специалности:
Степен на професионална квалификация
Ниво по НКР
Ниво по ЕКР
5430201
Производство на мебели
Втора
3
3
5430202
Производство на врати и прозорци
Втора
3
3
5430203
Производство на тапицирани
изделия
Втора
3
3
5430204
Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби
Втора
3
3
5430205
Моделчество и дървостругарство
Втора
3
3
5430206
Дърворезно, амбалажно и паркетно производство
Втора
3
3
5430207
Производство на дървесни плочи
Втора
3
3
5430208
Производство на фурнир и слоиста дървесина
Втора
3
3
5430209
Производство на дървени детски играчки
Втора
3
3

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в дървообработването“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
за ученици – завършено основно образование;
за лица, навършили 16 г. – завършен първи гимназиален етап.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от област на образование 54 „Производство и преработка“.
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Оператор в дървообработването“ – втора степен на професионална квалификация или по част от нея чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене резултати от ученето, се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)
Операторът в дървообработването може да работи в предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост, в които се произвеждат различни изделия от дървесина – мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия, вътрешно обзавеждане на кораби, фасонирани материали, амбалажи и подови настилки, дървесни плочи, фурнир и слоеста дървесина, дървени детски играчки, модели, струговани изделия и др.
В процеса на работа операторът в дървообработването подбира необходимите по количество и качество суровини, основни и спомагателни материали за производството на изделия от дървесина. Извършва разкрояване на суровините и материалите; обработва получените детайли до точни размери, изработва профили, отвори, длабове и конструктивни съединения. Прилага технологични режими на слепване на дървесината и шлайфане на дървесните повърхности. Операторът в дървообработването ползва информация от техническата документация за производство, като разчита чертежи, съставя спецификации на елементите и изчислява разхода на материали.
Операторът в дървообработването може да работи в производствени помещения с дървообработващи машини, на работни места за ръчни и спомагателни операции, в складове за материали и готова продукция, в сушилни стопанства. Той отговаря за качеството на своята работа и на произведената продукция.
В своята професионална дейност операторът в дървообработването използва следните предмети и средства на труда:
 суровини, основни и спомагателни материали, обков;
ръчни инструменти и приспособления;
 универсални и специализирани дървообработващи машини, режещи инструменти, съоръжения, инсталации;
 средства за вътрешнозаводски транспорт, опаковъчна техника, контролноизмервателни уреди, компютър;
 техническа документация (чертежи, спецификации, разходни норми, инструкции, схеми).
Работната среда в предприятията за дървообработване и производство на мебели се характеризира със завишени нива на шум, прах, химически вещества, които надхвърлят пределно допустимите норми. Тези условия на труд налагат операторът в дървообработването задължително да използва защитно работно облекло, маски за лице, ръкавици, очила, защитни приспособления за предпазване от шум и др.
Работното време на оператора в дървообработването е с нормална продължителност, а за производства, които се характеризират със завишени количества на химически вещества (формалдехид в лепилата, ацетон, ацетати, ксилол, толуол, бутанол и други в лаковете, боите и байцовете), то е намалено, с продължителност съгласно Кодекса на труда.
В професионалната си дейност операторът в дървообработването следва да проявява съобразителност, чувство за отговорност и умения да реагира правилно в критична ситуация. Необходимо е да осъществява ефективна комуникация с колеги, с клиенти, с ръководството на предприятието и да умее да работи в екип.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в дървообработването“ по съответната специалност обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност от същата професия, като резултатите от обучението по общата професионална подготовка и по част от отрасловата професионална подготовка се признават.
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в дървообработването“ обучаваният може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на квалификация по специалност от професията „Техник-технолог в дървообработването“.
При продължаващо професионално обучение се организира обучение за усвояване на единиците резултати от ученето, които лицата не притежават.
В случай че лица, завършили обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професията „Работник в дървообработването“, кандидатстват за обучение по професията „Оператор в дървообработването“ с придобиване на втора степен на професионална квалификация, обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на това обучение се определя след сравнение на компетентностите и единиците резултати от ученето, описани в държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по съответната професия.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика, посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-1093 от 19.12.2018 г.
Лицата с втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в дървообработването“ могат да постъпват на работа на следните длъжности от НКПД:
7115 Дърводелци и дограмаджии: 7115-2001 Дограмаджия, дървесина/пластмаса/алуминий; 7115-2002 Дърводелец; 7115-2006 Дърводелец, поддръжка.
7522 Дърводелци, мебелисти и сродни на тях: 7522-1002 Дърводелец, мебелист; 7522-1007 Производител, изделия от дърво; 7522-1008 Производител, мебели; 7522-2016 Моделиер, нови модели изделия, калибри и шаблони от дърво; 7522-1020 Работник, производство на декоративни елементи от дърво.
7523 Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини: 7523-2001 Настройчик-оператор, дървообработваща машина; 7523-2003 Настройчик-оператор, машина за напречно струговане; 7523-2004 Настройчик-оператор, машина за рендосване; 7523-2005 Настройчик-оператор, струг за обработка на дърво; 7523-2007 Стругар, дърво; 7523-2010 Машинен оператор, дърводелство; 7523-2013 Машинен оператор, изглаждане/довършване на дървен материал; 7523-2014 Машинен оператор, изделия от дърво; 7523-2018 Машинен оператор, производство на мебели.
7534 Тапицери и сродни на тях: 7534-1003 Производител, матраци/дюшеци; 7534-1004 Производител, мека мебел; 7534-1005 Тапицер.
8172 Машинни оператори в дървообработващата промишленост: 8172-2001 Машинен оператор, агрегат; 8172-2002 Машинен оператор, банциг; 8172-2003 Машинен оператор, циркуляр; 8172-2005 Машинен оператор, дървообработване; 8172-2006 Машинен оператор, производство на шперплат; 8172-2007 Машинен оператор, рендосване на дървен материал; 8172-2008 Машинен оператор, рязане на дървен материал; 8172-2009 Машинен оператор, сушене на дървен материал; 8172-2010 Машинен оператор, фрезоване на дървен материал; 8172-2011 Оператор, отрязващ трион за трупи; 8172-2012 Оператор, дъскорезница; 8172-2013 Оператор, лентов трион.
8219 Монтажници, н.д.: 8219-2005 Монтажник, дограма; 8219-2007 Монтажник, изделия от дърво; 8219-2008 Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
Завършилите успешно специалност „Производство на фурнир и слоиста дървесина“ могат да заемат длъжностите 8172-2014 Пресьор, фурнир и 8172-2015 Пресьор, шперплат.
3. Единици резултати от учене
3.1. Списък на Единиците резултати от учене (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
РУ 1.2. Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
РУ 2.1. Познава основите на пазарната икономика
РУ 3.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 4.1. Участва в обработване на информация с ИКТ
РУ 4.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
ЕРУ 5. Организиране на работния процес
РУ 5.2. Организация на работното място
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
РУ 6.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 7.1. Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологичната документация за производството на изделия от дървесина
РУ 8.1. Подбира необходимите ръчни инструменти за работа
РУ 8.3. Извършва основни и довършителни работи с ръчни инструменти и приспособления
ЕРУ 9. Извършва сушене и обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини съобразно конструктивната и технологична документация
РУ 9.2. Обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини за разкрояване
РУ 9.4. Обработва дървесина и дървесни материали на машини за профилиране и струговане
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Производство на мебели“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 10. Производство и ремонт на мебели
РУ 10.2. Облагородява мебелните повърхнини със защитно-декоративни покрития
РУ 11.1. Произвежда врати от дървесина и дървесни материали
РУ 12.1. Разпознава и подбира видовете тапицерски материали и изброява изискванията към тях
РУ 13.1. Разграничава видовете тапицерия със или без пружинни пакети и/или с напластени пълнежни материали
РУ 13.3. Изпълнява технологичните операции за производство на различните видове тапицирани изделия
РУ 13.5. Описва начините за опаковане на тапицирани изделия и изискванията към опаковките
ЕРУ 14. Извършва ремонт и претапициране на тапицирани изделия
РУ 14.2. Подбира и използва основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт и претапициране
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 15. Извършва импрегниране на дървесина
РУ 15.2. Изпълнява в технологична последователност операции за импрегниране на дървесина
ЕРУ 16. Произвежда мебели за обзавеждане на кораби
РУ 16.2. Изпълнява в технологична последователност операции за производство на мебели и обзавеждане на кораби
ЕРУ 17. Монтира корабно обзавеждане
РУ 17.2. Ремонтира и монтира корабно обзавеждане
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Моделчество и дървостругарство“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 18. Извършва подготовка за изработване на модели и струговани изделия
РУ 18.2. Произвежда видове струговани изделия
РУ 18.4. Обяснява и изработва конструктивни съединения за модели и струговани изделия
РУ 18.6. Изработва шаблони по предварително зададени параметри
ЕРУ 19. Изработва модели и струговани изделия от дървесина
РУ 19.2. Спазва видовете леярски наклони и прибавки за механична обработка
РУ 19.4. Стругова различни детайли и елементи на дърводелски струг
РУ 20.1. Подготвя суровини и материали
РУ 21.1. Подготвя суровини и материали за производство на амбалаж
РУ 22.1. Подготвя суровини и материали за производство на подови настилки и облицовки
РУ 23.1. Подбира и подготвя суровини и спомагателни материали за производство на дървесни плочи
РУ 24.1. Подбира и подготвя суровини и спомагателни материали за производство на плочи от дървесни влакна и плочи от дървесни влакна със средна плътност
РУ 25.1. Произвежда фурнир
РУ 25.3. Произвежда огънато-слепени детайли
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Производство на дървени детски играчки“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 26. Подбира и подготвя основни и спомагателни материали за изработване на дървени детски играчки
РУ 26.2. Посочва изискванията на стандартите по отношение на размери, конструкции и повърхностна обработка на дървените детски играчки
ЕРУ 27. Произвежда дървени детски играчки
РУ 27.2. Описва конструктивните елементи и механизми на дървените детски играчки и тяхното подвижно и неподвижно съединяване
РУ 27.4. Описва и спазва в последователен ред технологичните операции за производство на дървени детски играчки
РУ 27.6. Описва начините за сглобяване и опаковане на дървени детски играчки
3.2. Описание на ЕРУ
ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1

Наименование на единицата:
Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 1.1:
Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Знания:
• Познава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
• Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
• Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
Умения:
• Прилага необходимите мерки за защита
• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
Компетентности:
• Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
• Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Резултат от учене 1.2:
Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания:
• Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
• Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
• Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци
Умения:
• Разпознава и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
Компетентности:
• Изпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда
Резултат от учене 1.3:
Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания:
• Знае основните рискови и аварийни ситуации
• Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
• Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава нормативната уредба, регламентираща правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Умения:
• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• Спазва правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност
• Спазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
• Оказва първа помощ на пострадали при авария
• Умее да работи с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари и с пожарни кранове
Компетентности:
• Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или авария и реагира адекватно
• Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария, в съответствие с установените документи за създаване на организация за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност на обектите
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
Владее основни теоретични знания за:
• здравословни и безопасни условия на труд на работното място
• превантивна дейност за опазване на околната среда
• овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали
За средство 2:
• Избира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2

Наименование на единицата:
Икономика
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 2.1:
Познава основите на пазарната икономика
Знания:
 
• Познава общата теория на пазарната икономика
• Запознат е с основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси, избор
• Знае ролята на държавата в пазарната икономика
• Познава видовете икономически субекти в бизнеса
Умения:
• Информира се за успешни практически примери за управление на различни бизнес начинания
Компетентности:
• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Резултат от учене 2.2:
Познава основните характеристики на дейността на дадено предприятие
Знания:
 
• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия
Умения:
• Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
Компетентности:
• Способен е да разграничи основните процеси в дейността на дадено предприятие
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3

Наименование на единицата:
Предприемачество
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 3.1:
Познава основите на предприемачеството
Знания:
• Знае същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения
Умения:
• Информира се за добри практики за успешно управление на предприятие
Компетентности:
• Информира управителя на фирмата за добри практики в областта на предприемачеството
Резултат от учене 3.2:
Формира предприемаческо поведение
Знания:
 
• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение
Умения:
• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности:
• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално направление „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 4

Наименование на единицата:
Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 4.1:
Участва в обработване на информация с ИКТ
Знания:
• Изброява интернет търсачки
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
• Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
• Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание
Умения:
• Използва търсачка за намиране на информация
• Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
Компетентности:
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
Резултат от учене 4.2:
Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания:
• Изброява доставчици на услугата електронна поща
• Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
• Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
• Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
Умения:
• Използва електронна поща
• Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
• Споделя файлове онлайн
• Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
Компетентности:
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Резултат от учене 4.3:
Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания:
• Познава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Умения:
• Създава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Компетентности:
• Демонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по електронната поща
Условия за провеждане на оценяването:
 
За средства 1 и 2:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
• Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 5

Наименование на единицата:
Организиране на работния процес
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 5.1:
Подготовка на работното място
Знания
• Познава правилата за работа на работното място
• Описва технологията на работа
• Познава видовете инструктаж
Умения
• Работи с инструментите и машините, свързани с професионалната му дейност
• Спазва правилата за ЗБУТ
Компетентности
• Работи с инструментите и машините, свързани с професионалната му дейност, като спазва изискванията за ЗБУТ във фирмата/предприятието
Резултат от учене 5.2:
Организация на работното място
Знания
• Познава правилата за рационална организация на работното място
Умения
• Работи по схема, като спазва ЗБУТ
• Открива грешки от технологичен характер
• При техническа неизправност уведомява съответното длъжностно лице
• Поддържа ред и чистота на работното място
Компетентности
• Изпълнява в срок поставените задачи, като спазва изискванията за качество
• Способен е да отстранява грешки от технологичен характер
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит
Средство 2:
• Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията за работа
За средство 2:
• Ефективно организира работното си място при изпълнение на практическата задача

ЕРУ 6

Наименование на единицата:
Комуникация и чужд език
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 6.1:
Общува ефективно в работния екип
Знания
• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
Умения
• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
Компетентности
• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес, съобразно работния протокол
• Поема отговорности при работа в екип
Резултат от учене 6.2:
Води ефективна бизнес комуникация
Знания
• Познава етичните норми на комуникацията
• Познава правилата за вербална и невербална комуникация
• Познава ефективното поведение при конфликти
• Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
Умения
• Разпознава и избягва конфликтни ситуации
• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
• Води делова комуникация – писмена и устна
• Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите
Компетентности
• Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на предлаганите услуги
• Разбира и уважава изискванията на клиентите, като същевременно защитава интересите на организацията
Резултат от учене 6.3:
Владее чужд език по професията
Знания
• Познава основната професионална терминология на чужд език
Умения
• Чете и разбира кратки, общодостъпно написани текстове на чужд език на професионална тематика (напр. общи технически инструкции и др.)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти
Компетентности
• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява успешна комуникация по познати професионални теми, изискваща несложен обмен на информация
Средства за оценяване:
 
Средство 1:
• Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Комуникира успешно на чужд език в учебна или работна среда

ЕРУ 7

Наименование на единицата:
Избира необходимите по количество и качество суровини, материали и инструменти
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
 
Резултат от учене 7.1:
Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологичната документация за производството на изделия от дървесина
Знания
• Описва видовете суровини, материали и инструменти
• Класифицира видовете суровини, материали и инструменти
• Познава изискванията към суровините, материалите и инструментите
Умения
• Подготвя заявки за необходимите суровини, материали и инструменти
• Сортира материалите по вид, размери и качество
Компетентности
• Изготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти съобразно конструкторската и технологична документация за производството на изделия от дървесина
Резултат от учене 7.2:
Подбира необходимите суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологичната документация и стандартите за транспортиране и съхранение на суровините и материалите
Знания
• Описва изискванията към основните и спомагателните материали
• Обяснява характерните особености на използваните суровини, материали и инструменти
• Изброява изискванията за транспорт и съхранение на основните и спомагателните материали
Умения
• Преценява необходимостта от използването на суровини, материали и инструменти
• Извършва подбор на суровини, материали и инструменти
Компетентности
• Самостоятелно и коректно подбира суровини, материали и инструменти съобразно изискванията на конструкторската и технологична документация
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основни теоретични понятия относно основните и спомагателните материали
За средство 2:
• Правилно подбира необходимите по количество и качество основни и спомагателни материали съобразно изискванията на практическата задача

ЕРУ 8

Наименование на единицата:
Работи с ръчни инструменти
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 8.1:
Подбира необходимите ръчни инструменти за работа
Знания
• Описва видовете ръчни инструменти и предназначението им
• Разпознава ръчните инструменти
• Класифицира ръчните инструменти и приспособления
Умения
• Подбира ръчни инструменти за изпълнение на различни дейности
Компетентности
• Извършва подбор на ръчни инструменти целесъобразно с оглед на конкретната работна задача
Резултат от учене 8.2:
Подготвя за извършване на конкретна операция необходимите ръчни инструменти и приспособления
Знания
• Обяснява особеностите на отделните инструменти и приспособления
• Определя конкретните инструменти и приспособления съобразно операцията
Умения
• Извършва подготовка на инструментите и приспособленията за работа
Компетентности
• В състояние е самостоятелно и прецизно да подготви ръчните инструменти и приспособления за работа
Резултат от учене 8.3:
Извършва основни и довършителни работи с ръчни инструменти и приспособления
Знания
• Изброява ръчните инструменти за извършване на основни операции
• Обяснява приложението на ръчните инструменти и приспособления за монтажни работи
• Назовава ръчни инструменти за довършителни работи
Умения
• Умее да работи с ръчни инструменти и приспособления при извършването на основни и довършителни работи
Компетентности
• Решава самостоятелно възникнали проблеми при извършване на монтаж
• В състояние е прецизно и безопасно да извърши необходимите монтажни и довършителни работи
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основни понятия за видовете ръчни инструменти и приспособления
• Описва правилно подготовката за работа на ръчните инструменти и приспособления
За средство 2:
• Изпълнява практическа задача за обработка на дървесина с ръчни инструменти и приспособления

ЕРУ 9

Наименование на единицата:
Извършва сушене и обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини съобразно конструктивната и технологичната документация
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 9.1:
Прилага методи за сушене на дървесината и определя влажността й
Знания
• Познава видовете влажност на дървесината
• Разбира значението на влажността за съсъхването и набъбването на дървесината
• Обяснява методите за сушене на дървесината
Умения
• Измерва влажността на дървесината
• Прилага различни методи за сушене
Компетентности
• Показва прецизност при определяне на влажността на дървесината
• Преценява методите за сушене на дървесината съгласно изискванията на технологичната документация
Резултат от учене 9.2:
Обработва дървесина и дървесни материали на дървообработващи машини за разкрояване
Знания
• Познава видовете рязане
• Обяснява схемите на разкрояване на масивна дървесина
• Описва схемите на разкрояване на дървесни материали
• Знае устройството и принципа на действие на дървообработващи машини за разкрояване
• Описва подготовката на машините за разкрояване
Умения
• Разкроява дървесина и дървесни материали
Компетентности
• Разработва и прилага самостоятелно различни схеми за разкрояване на дървесина и на дървесни материали съобразно работната задача
Резултат от учене 9.3:
Обработва дървесина и дървесни материали на машини за надлъжно фрезоване
Знания
• Описва същността на процеса надлъжно фрезован
• Познава устройството на машини за надлъжно фрезоване
• Обяснява подготовката на режещите инструменти
Умения
• Работи с машини за надлъжно фрезоване
• Формира детайли с точни размери на абрихт и щрайхмус
Компетентности
• Настройва правилно за работа машини за надлъжно фрезоване
• Обработва прецизно дървесина на машини за надлъжно фрезоване
Резултат от учене 9.4:
Обработва дървесина и дървесни материали на машини за профилиране и струговане
Знания
• Описва видовете профили
• Познава устройството и принципа на действие на фрезови машини
• Обяснява устройството и принципа на действие на шипорезни машини
• Знае устройството и принципа на действие на струг
• Изброява режещите инструменти за профилиране
• Описва подготовката за работа на машините за профилиране
• Обяснява подготовката за работа на струг
Умения
• Настройва за работа фрезови машини
• Настройва за работа шипорез
• Настройва за работа струг
Компетентности
• Изпълнява операции за профилиране и струговане, като спазва изискванията за точност и качество
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за
провеждане на
оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за
оценяване:
За средство 1:
• Обяснява методите за сушене на дървесината
• Владее основни понятия относно машини за разкрояване, надлъжно фрезоване, профилиране и струговане
• Описва технологичните процеси разкрояване, надлъжно фрезоване, профилиране и струговане
За средство 2:
• Изпълнява практическа задача за обработка на дървесина и дървесни материали по задание

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на мебели“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 10

Наименование на единицата:
Производство и ремонт на мебели
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 10.1:
Произвежда мебели от дървесина
Знания
• Познава различните видове мебели
• Знае съставните части на мебелите
• Назовава материалите за производство на мебели
• Изброява специализираните машини за производство на мебели и принципа им на действие
• Обяснява начините за съединяване на детайлите в агрегати и изделия
• Познава лепилата, инструментите, съоръженията и машините за лепене на дървесина и на дървесни материали
• Класифицира мебелите по различни признаци
• Познава методите и средствата за опаковане на мебелите
Умения
• Разчита конструктивна документация на видовете мебели
• Разкроява материалите, използвани за производство на различни видове мебели
• Настройва и работи с машини, използвани за производство на детайли за мебели
• Пробива, фрезова и стругова детайли от дървесина и ги подготвя за съединяване
• Лепи дървесина и прилага различни режими за облицоване на мебелни плочи с фурнир и ламинати в преси
• Извършва окрайчване на машини
• Шлайфа мебелни детайли и плочи с лентови и с дискови машини, както и с ръчни механизирани инструменти
Компетентности
• Използва масивна дървесина и дървесни материали в съответствие с изискванията на проектната документация
• Прилага технологичната последователност и процесите при производството на различните видове мебели, като спазва изискванията за точност и качество
Резултат от учене 10.2:
Облагородява мебелните повърхнини със защитно-декоративни покрития
Знания
• Знае за необходимостта от защита и декориране на мебелните повърхнини
• Познава съставите за формиране на защитно-декоративни покрития върху мебелните повърхнини
• Изброява инструментите, съоръженията и машините, използвани за формиране на защитно-декоративни покрития
• Познава методите и средствата за опаковане на облагородените (лакираните) мебелни детайли
Умения
• Нанася защитно-декоративни покрития с пистолети за пръскане
• Управлява машини и линии за формиране на защитно-декоративни покрития
Компетентности
• Спазва стриктно технологичната последователност за формиране на защитно-декоративни покрития
• Способен е да оцени и окачестви готовото (втвърденото) защитно-декоративно покритие
Резултат от учене 10.3:
Извършва ремонт на мебели
Знания
• Идентифицира основните недостатъци и дефекти по дървесината
• Разпознава механичните повреди в конструкцията на мебелите
• Разпознава конструктивните повреди в мебелите
• Различава обкова на мебелите и повредите в него
Умения
• Подбира и използва основни и спомагателни материали за ремонт на конструктивни повреди в мебелни детайли
• Подбира и използва ръчни и механизирани инструменти за ремонт на конструктивни повреди в мебелни детайли
Компетентности
• Способен е да оцени и установи причините за конструктивни повреди в мебелите
• Способен е да оцени и установи причините за механични повреди в мебелните повърхнини и в защитно-декоративните покрития
• Обосновава точно необходимостта от ремонт на повърхнините и защитно-декоративните покрития на мебелите и посочва начините и материалите за извършването му
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Демонстрира знания за проектиране, конструиране, материали, обков и машини, използвани в производството на мебели
 
• Описва технологичните процеси за производството и опаковането на различни видове мебели
За средство 2:
• Изпълнява практическа задача за получаване на детайл или мебел от дървесина и дървесни материали по задание
• Извършва ремонт на конструктивни повреди в мебелни детайли

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на врати и прозорци“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 11

Наименование на единицата:
Производство и ремонт на врати и прозорци от дървесина
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 11.1:
Произвежда врати от дървесина и дървесни материали
Знания
• Познава дървесината и дървесните материали, използвани за производството на врати
• Класифицира видовете врати по форма и конструкция
• Изброява основните съставни части на вратите
• Знае основните съединения за събиране на рамки и каси
• Познава обкова за вратите, начините за закачване, плъзгане и заключване на вратите
• Изброява основните машини и инструменти за изработване на надлъжни и напречни профили и отвори за обкова
• Обяснява съставите за защитни покрития, както и начините, инструментите и машините за формирането им
• Дефинира методите и средствата за опаковане, съхраняване, транспортиране и монтаж на различните видове врати
Умения
• Подбира инструменти и настройва машините за надлъжно и напречно профилиране на детайлите и агрегатите
• Изработва отворите за монтаж на обкова и заключващите устройства
• Лепи дървесина и прилага различни режими за облицоване на крилата на вратите (мебелни плочи) с фурнир и ламинати в преси
• Работи с пистолети за пръскане и линии за формиране на защитни филмови покрития върху крилата
• Остъклява крила на врати, както и монтира заключващите устройства и механизми
• Разчита конструктивна документация на видовете врати
Компетентности
• Разпознава и използва масивна дървесина и дървесни материали, използвани за производство на врати в съответствие с изискванията на проектната документация
• Спазва стриктно технологичната последователност и процесите за производството на различните видове врати
Резултат от учене 11.2:
Произвежда прозорци от дървесина
Знания
• Познава дървесината и дървесните слепени елементи, използвани за производството на прозорци
• Обяснява съставите за защитни декоративни покрития, както и начините, инструментите и машините за формирането им върху съставните части на прозорците и витрините
• Класифицира видовете прозорци по форма и конструкция
• Изброява основните съставни части на прозорците
• Знае основните съединения за събиране на рамки и каси
• Познава лепилата за прозорци
• Познава обкова за прозорците, както и начините за закачване, плъзгане и заключване на прозорците
• Определя основните машини и инструменти за изработване на надлъжни и напречни профили и отвори за обкова
• Обяснява съставите за защитни покрития, както и начините, инструментите и машините за формирането им
Умения
• Разчита конструктивна документация на различни видове прозорци
• Подбира инструменти, настройва и работи с машини за надлъжно и напречно разкрояване и профилиране на детайли и агрегати
• Изработва отвори за монтаж на обков, затварящи и заключващи устройства и механизми
• Лепи дървесина и събира крила, носещи рамки и каси в подходящи преси, като съблюдава режимите за втвърдяване на лепилния филм
• Настройва и работи с машини за точно окрайчване и външно профилиране на рамки за крила
• Подбира инструменти, настройва и работи с машини за изработване на отвори за монтаж на обков, затварящи и заключващи устройства и механизми
• Настройва и работи с машини за точно шлайфане по дебелина (калиброване) на рамки за крила на прозорци
• Работи с пистолети за пръскане и линии за формиране на защитни филмови покрития върху съставните части на прозорци (крила; носещи рамки; каси)
• Остъклява крила и рамки на прозорци и витрини
• Монтира заключващи устройства и механизми
Компетентности
• Разпознава и използва масивна и слепена дървесина, използвана за производство на прозорци и витрини в съответствие с изискванията на проектната документация
• Спазва точно технологичната последователност и процесите за производството на различните видове прозорци
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основни познания за масивна и слепена дървесина, използвани за производство на различни видове прозорци и врати
• Владее основни познания за конструкцията и обкова на различни видове прозорци и врати
• Познава и описва различни видове съединения и лепила, използвани за получаване на съставните части на прозорци и врати
• Познава и описва различни видове машини и инструменти, както и технологичната последователност за производство на съставни части (фризове, крила, каси, носещи рамки, первази, крепващи летви) на врати и прозорци
• Познава и описва различни видове състави, инструменти, машини и съоръжения за формиране на защитно-декоративни покрития върху повърхнините на прозорци и врати
За средство 2:
• Изпълнява практическа задача за производство на детайл, агрегат (рамка, крило, каса) или изделие (прозорец, врата) от дървесина и дървесни материали по задание

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на тапицирани изделия“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 12

Наименование на единицата:
Подготвя необходимите тапицерски материали
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 12.1:
Разпознава и подбира видовете тапицерски материали и изброява изискванията към тях
Знания
• Познава тапицерските материали и техните еластични и физико-химични свойства
• Описва видовете тапицерски материали и изискванията към тях
• Класифицира видовете тапицерски материали
• Разбира изискванията към видовете тапицерски материали и преценява най-подходящите за даден вид тапицерия
Умения
• Разпознава видовете тапицерски материали
• Подбира подходящите видове тапицерски материали
Компетентности
• Използва рационално видовете тапицерски материали
• Прилага правилно изискванията към видовете тапицерски материали
Резултат от учене 12.2:
Описва начините и схемите за разкрояване на тапицерски материали
Знания
• Познава технологията за производство на тапицирани изделия
• Маркира начините за разкрояване на тапицерски материали
• Обяснява начините за разкрояване на тапицерски материали
Умения
• Преценява схемите за разкрояване на тапицерски материали
• Подбира схемите за разкрояване на тапицерски материали
Компетентности
• Разработва подходящи начини за разкрояване на тапицерски материали
• Използва вярно и точно схемите за разкрояване на тапицерски материали
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по задание
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основни теоретични знания за видовете тапицерски материали и изискванията към тях
За средство 2:
• Избира начините и оптималните схеми за разкрояване на тапицерските материали

ЕРУ 13

Наименование на единицата:
Произвежда и опакова тапицирани изделия
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 13.1:
Разграничава видовете тапицерия със или без пружинни пакети и/или с напластени пълнежни материали
Знания
• Разпознава видовете тапицерия със или без пружинни пакети и/или с напластени пълнежни материали
• Познава свойствата на пружинните пакети и напластените пълнежни материали
Умения
• Предлага използването на определена тапицерия, като обяснява предимствата и недостатъците на различните видове (със или без пружинни пакети и/или с напластени пълнежни материали)
Компетентности
• Коректно и целесъобразно подбира видовете тапицерия (със или без пружинни пакети и/или с напластени пълнежни материали)
Резултат от учене 13.2:
Изброява конструктивните елементи и описва последователността при производството на тапицирани изделия
Знания
• Познава конструкторската документация
• Назовава конструктивните елементи на тапицираните изделия
• Обяснява технологичната последователност
• Описва последователността при производството на тапицираните изделия
Умения
• Прилага конструктивните елементи на тапицираните изделия
Компетентности
• Стриктно спазва последователността при производството на тапицираните изделия
Резултат от учене 13.3:
Изпълнява технологичните операции за производство на различните видове тапицирани изделия
Знания
• Маркира етапите за производство на тапицирани изделия
• Обяснява технологичните операции за производство на различните видове тапицирани изделия
Умения
• Изпълнява технологичните операции за производство на различните видове тапицирани изделия
Компетентности
• Прилага в точна последователност технологичните операции за производство на различните видове тапицирани изделия
Резултат от учене 13.4:
Познава и избира ръчни инструменти, машини и съоръжения, използвани при производството на тапицирани изделия
Знания
• Познава ръчните инструменти и тяхното предназначение
• Изброява машините и съоръженията, използвани при производството на тапицирани изделия
• Дефинира технологичната последователност при използването на машините
Умения
• Аргументира употребата на конкретни ръчни инструменти, машини и съоръжения, използвани при производството на тапицирани изделия
Компетентности
• Избира правилно ръчните инструменти, машините и съоръженията, използвани при производството на тапицирани изделия
Резултат от учене 13.5:
Описва начините за опаковане на тапицирани изделия и изискванията към опаковките
Знания
• Назовава начините за опаковане на тапицирани изделия
• Дефинира изискванията към опаковките
• Познава качествата на опаковъчните материали
Умения
• Прилага различни начини за опаковане на тапицирани изделия и се съобразява с изискванията към опаковките
Компетентности
• Преценява най-подходящия начин за опаковане спрямо конкретното изделие
• Организира навременното и безопасно товарене на опакованите изделия
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия в организацията на работния процес
За средство 2:
• Дефинира основни теоретични понятия при разпределението на работния процес

ЕРУ 14

Наименование на единицата:
Извършва ремонт и претапициране на тапицирани изделия
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 14.1:
Описва необходимостта от ремонт и претапициране на изделието
Знания
• Идентифицира нуждата от претапициране
• Знае последователността на операциите за претапициране
• Обяснява необходимостта за ремонт и претапициране на изделието
Умения
• Заявява необходимостта за ремонт и претапициране на изделието
• Преценява степента на претапициране (частично, цялостно и др.)
Компетентности
• Извършва правилно ремонт и претапициране на изделието
Резултат от учене 14.2:
Подбира и използва основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт и претапициране
Знания
• Обяснява свойствата на тапицерските материали
• Определя основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт и претапициране
Умения
• Подбира основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт и претапициране
Компетентности
• Използва най-подходящите основни, тапицерски и спомагателни материали за ремонт и претапициране
• Организира качествено и отговорно претапицирането
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основни теоретични знания за видовете основни и спомагателни тапицерски материали за ремонт и претапициране
За средство 2:
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно
• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности при изпълнение на задачата

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 15

Наименование на единицата:
Извършва импрегниране на дървесина
Ниво по НКР
3
Ниво по ЕКР
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 15.1:
Извършва подготовка за импрегниране на дървесина
Знания
• Обяснява необходимостта от импрегниране на дървесината
• Изброява методите за импрегниране
• Познава химическите вещества за импрегниране
Умения
• Анализира необходимостта от импрегниране
• Различава химическите вещества за импрегниране
Компетентности
• Подбира правилно методите за импрегниране в зависимост от състоянието на дървесината и технологичните изискванията
• Подбира точно химическите вещества за импрегниране съобразно предназначението им
Резултат от учене 15.2:
Изпълнява в технологична последователност операции за импрегниране на дървесина
Знания
• Изброява съоръженията за импрегниране на дървесината
• Описва функционирането на съоръженията
• Обяснява принципа на функциониране на съоръженията за импрегниране на дървесината
• Обяснява етапите при работа със съоръженията за импрегниране
Умения
• Осигурява правилното функциониране на съоръженията за импрегниране
Компетентности
• Прилага отговорно необходимите мероприятия по провеждане на импрегнирането
• Използва вярно и по предназначение съоръжения за импрегниране
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Изброява методите за импрегниране
• Описва действието на съоръженията за импрегниране
За средство 2:
• Определя химичните вещества и съоръженията за импрегниране в зависимост от изискванията на технологичната документация

ЕРУ 16

Наименование на единицата:
Произвежда мебели за обзавеждане на кораби
Ниво по НКР
3
Ниво по ЕКР
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 16.1:
Подготвя суровини и материали за производство на мебели и облицовка на кораби
Знания
• Класифицира видовете мебели и облицовките за кораби
• Описва основните и спомагателни материали за производство на мебели за кораби
• Обяснява изискванията към основните и спомагателните материали за мебели и облицовки на кораби
• Определя техническите изисквания към основните и спомагателните материали за мебели и облицовки на кораби
• Обяснява конструктивните особености на мебелите за кораби
Умения
• Избира суровини и материали за производство на мебели и облицовка на кораби
Компетентности
• Подбира основни материали съобразно изискванията на технологичната и конструкторска документация
• Подбира спомагателни материали съобразно изискванията на технологичната и конструкторска документация
Резултат от учене 16.2:
Изпълнява в технологична последователност операциите за производство на мебели и обзавеждане на кораби
Знания
• Описва технологичните процеси за производство на корабно обзавеждане
• Определя машините, инструментите и съоръженията за производство на корабно обзавеждане
Умения
• Избира инструменти, машини и съоръжения за производство на корабно обзавеждане
• Подготвя за работа машини, инструменти и съоръжения за производство на корабно обзавеждане
Компетентности
• Изпълнява в технологична последователност процесите за производство на корабно обзавеждане съобразно изискванията
• Изработва корабно обзавеждане при точно спазване на технологичните процеси
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Изброява видовете материали за производство на корабно обзавеждане
• Описва основните и спомагателни материали за производство на мебели за кораби
• Описва конструктивните и технологични особености на мебелите за обзавеждане на кораби
За средство 2:
• Изработва изделие за корабно обзавеждане по задание

ЕРУ 17

Наименование на единицата:
Монтира корабно обзавеждане
Ниво по НКР
3
Ниво по ЕКР
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 17.1:
Подбира подходящ обков за монтаж на корабно обзавеждане
Знания
• Познава особеностите на обкова за монтаж на корабно обзавеждане
• Определя ръчни инструменти за монтаж
• Обяснява особеностите при монтаж на корабно обзавеждане
Умения
• Подготвя за работа инструменти и съоръжения за монтаж
Компетентности
• Използва видовете обков съобразно предназначението му
• Работи прецизно с ръчни инструменти за монтаж
Резултат от учене 17.2:
Ремонтира и монтира корабно обзавеждане
Знания
• Познава видовете ремонтни работи
• Описва начините и операциите за монтаж на мебели
• Обяснява видовете ремонтни работи
• Обяснява в технологична последователност операциите по монтаж на корабно обзавеждане
Умения
• Ремонтира корабно обзавеждане
• Монтира корабно обзавеждане
Компетентности
• Извършва качествено и отговорно ремонт и монтаж на корабно обзавеждане при спазване на технологичните изисквания
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Изброява видовете обков за мебели и монтажа му
• Обяснява особеностите при монтаж на корабно обзавеждане
За средство 2:
• Монтира корабно обзавеждане по задание

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Моделчество и дървостругарство“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 18

Наименование на единицата:
Извършва подготовка за изработване на модели и струговани изделия
Ниво по НКР
3
Ниво по ЕКР
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 18.1:
Изброява елементите на моделни комплекти – кутии за сърца, мъртви глави, отливъци и др.
Знания
• Знае материалите за изработване на моделни комплекти
• Обяснява физико-химичните свойства на материалите за изработване на моделни комплекти
• Описва елементите на моделни комплекти – кутии за сърца, мъртви глави, отливъци и др.
Умения
• Преценява материалите за изработване на моделни комплекти
• Разработва елементите на моделни комплекти – кутии за сърца, мъртви глави, отливъци и др.
Компетентности
• Използва най-подходящите материали за изработване на моделни комплекти
Резултат от учене 18.2:
Произвежда видове струговани изделия
Знания
• Познава свойствата на дървесината
• Знае технологията и начините на струговане
• Назовава видовете струговани изделия
• Класифицира видовете струговани изделия
• Разпознава подходящите материали за струговане
Умения
• Преценява вида и размера на заготовката на съответния детайл
• Приготвя заготовката
• Произвежда струговани изделия
Компетентности
• Проявява съобразителност при откриване на дефекти на дървесината
• Произвежда качествено струговани изделия
Резултат от учене 18.3:
Обяснява конструктивните особености на моделни комплекти и струговани изделия
Знания
• Изброява конструктивните особености на моделни комплекти и качествата на материалите за тях
• Изброява конструктивните особености на стругованите изделия
Умения
• Разграничава конструктивните особености на моделни комплекти и струговани изделия
• Прилага конструктивните особености на моделни комплекти и струговани изделия
Компетентности
• Преценява най-подходящите конструктивни съединения за моделни комплекти и струговани изделия
Резултат от учене 18.4:
Обяснява и изработва конструктивни съединения за модели и струговани изделия
Знания
• Знае технологията за производство на модели и струговани изделия
• Изрежда конструктивни съединения за модели и струговани изделия
• Обяснява конструктивни съединения за модели и струговани изделия
Умения
• Изработва конструктивни съединения за модели и струговани изделия
Компетентности
• Преценява най-подходящото съединение за съответните модели и струговани изделия
Резултат от учене 18.5:
Разчита и ползва чертежи на модели с нанесена леярска технология
Знания
• Познава технологията на леенето
• Назовава материалите за изработване на моделите
• Познава чертежи на модели с нанесена леярска технология
Умения
• Обяснява чертежи на модели с нанесена леярска технология
• Ползва чертежи на модели с нанесена леярска технология
Компетентности
• Създава верни и прецизни чертежи на модели с нанесена леярска технология
Резултат от учене 18.6:
Изработва шаблони по предварително зададени параметри
Знания
• Познава качествата на материалите за изработване на шаблоните
• Обяснява шаблони по предварително зададени параметри
Умения
• Определя шаблони по предварително зададени параметри
Компетентности
• Произвежда точно и прецизно шаблони по предварително зададени параметри
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основни теоретични знания за видовете модели и струговани изделия
За средство 2:
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно
• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности при изпълнение на задачата

ЕРУ 19

Наименование на единицата:
Изработва модели и струговани изделия от дървесина
Ниво по НКР
3
Ниво по ЕКР
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 19.1:
Описва и изпълнява в последователен ред технологичните операции за изработване на модели
Знания
• Знае технологията, инструментите и приспособленията за изработване на модели
• Описва в последователен ред технологичните операции за изработване на модели
Умения
• Извежда в последователен ред технологичните операции за изработване на модели
Компетентности
• Организира правилно в последователен ред технологичните операции за изработване на модели
Резултат от учене 19.2:
Спазва видовете леярски наклони и прибавки за механична обработка
Знания
• Познава видовете леярски наклони и прибавки за механична обработка
• Описва последователността при механичната обработка
Умения
• Разпознава видовете леярски наклони и прибавки за механична обработка
Компетентности
• Прилага точно видовете леярски наклони и прибавки за механична обработка
Резултат от учене 19.3:
Изработва полуфабрикати за модели и кутии
Знания
• Назовава полуфабрикатите за модели и кутии
• Познава физичните и химичните свойства на полуфабрикатите за модели и кутии
• Класифицира полуфабрикатите за модели и кутии
Умения
• Изработва полуфабрикати за модели и кутии
Компетентности
• Произвежда качествено полуфабрикати за модели и кутии
Резултат от учене 19.4:
Стругова различни детайли и елементи на дърводелски струг
Знания
• Обяснява технологичната последователност
• Описва различни детайли и елементи на стругованите изделия
Умения
• Преценява различните детайли и елементи на стругованите изделия
Компетентности
• Произвежда качествено различни детайли и елементи на дърводелски струг
Резултат от учене 19.5:
Извършва ремонт на дефектирали модели и струговани изделия
Знания
• Идентифицира дефектирали модели и струговани изделия
• Класифицира дефектирали модели и струговани изделия
Умения
• Ремонтира дефектирали модели и струговани изделия
Компетентности
• Проявява съобразителност при ремонт на дефектирали модели и струговани изделия
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основни теоретични знания за видовете модели и струговани изделия
• Показва съобразителност при отстраняване на дефекти при моделите и струтованите изделия
За средство 2:
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно
• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности при изпълнение на задачата

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Дърворезно, амбалажно и паркетно производство“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 20

Наименование на единицата:
Производство на дървени фасонирани материали
Ниво по НКР
3
Ниво по ЕКР
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 20.1:
Подготвя суровини и материали
Знания
• Обяснява начините на измерване и кубиране на трупи и дървен материал
• Дефинира диспозиции за бичене на трупи
Умения
• Избира диспозиции за бичене на трупи
• Измерва и кубира трупи и дървени материали
Компетентности
• Разработва качествено рационални диспозиции за бичене на трупи
Резултат от учене 20.2:
Произвежда дървени фасонирани материали
Знания
• Изброява технологичните операции за разкрояване на трупи
• Обяснява устройството и принципа на действие на специализираните машини за производство на бичени материали
• Описва подготовката за работа на машини за производство на бичени материали
• Обяснява дейностите по подготовка на инструментите за производства на бичени материали
• Обяснява дейностите по подготовка на машините и съоръженията за производства на бичени материали
Умения
• Подготвя инструментите за производства на бичени материали
• Подготвя машините за производства на бичени материали
Компетентности
• Произвежда качествено дървени фасонирани материали
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Класифицира видовете бичени материали
• Обяснява как се измерват и кубират трупи и бичени материали
• Обяснява устройството и принципа на действие на машини за бичене на трупи
За средство 2:
• Произвежда бичени материали по задание

ЕРУ 21

Наименование на единицата:
Производство на амбалаж
Ниво по НКР
3
Ниво по ЕКР
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 21.1:
Подготвя суровини и материали за производство на амбалаж
Знания
• Описва видовете амбалажи
• Обяснява изискванията към амбалажите и особеностите в конструкцията им
• Описва основните и спомагателни материали за производство на амбалаж
• Класифицира видовете амбалажи
Умения
• Подбира основните и спомагателни материали за производство на амбалаж
Компетентности
• Подготвя качествено основните и спомагателни материали за производство на амбалаж
Резултат от учене 21.2:
Произвежда амбалаж
Знания
• Познава технологичните операции за производство на дървени амбалажи
• Описва устройството и принципа на действие на специализираните машини за производство на дървени амбалажи
• Обяснява технологичните операции за производство на дървени амбалажи
Умения
• Подготвя машините и инструментите за производство на амбалаж в съответствие с технологичната последователност на операциите
Компетентности
• Произвежда качествено дървен амбалаж
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Класифицира видовете дървени амбалажи
• Обяснява характерните особености на видовете амбалаж
• Описва технологичните процеси за производство на амбалаж
За средство 2:
• Произвежда амбалаж по задание

ЕРУ 22

Наименование на единицата:
Производство на подови настилки и облицовки
Ниво по НКР
3
Ниво по ЕКР
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 22.1:
Подготвя суровини и материали за производство на подови настилки и облицовки
Знания
• Описва видовете подови настилки и облицовки
• Обяснява изискванията към подовите настилки и облицовки
• Класифицира видовете подови настилки и облицовки
Умения
• Подбира основните и спомагателни материали за производство на подови настилки и облицовки
Компетентности
• Подготвя качествено основните и спомагателни материали за производство на подови настилки и облицовки
Резултат от учене 22.2:
Произвежда подови настилки и облицовки
Знания
• Познава технологичните операции за производство на подови настилки и облицовки
• Описва устройството и принципа на действие на специализираните машини за производство на подови настилки и облицовки
• Обяснява технологичните операции за производство на подови настилки и облицовки
Умения
• Подготвя машините и инструментите за производство на подови настилки и облицовки
Компетентности
• Произвежда качествено подови настилки и облицовки
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Класифицира видовете подови настилки и облицовки
• Описва технологичните процеси за производство на подови настилки и облицовки
За средство 2:
• Произвежда подови настилки или облицовки по задание

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на дървесни плочи“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 23

Наименование на единицата:
Произвежда плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
Ниво по НКР
3
Ниво по ЕКР
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 23.1:
Подбира и подготвя суровини и спомагателни материали за производство на дървесни плочи
Знания
• Изброява видовете плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
• Описва стандартните изисквания за размерите на плочите
• Обяснява изискванията за подбор на дървесина и спомагателни материали
• Описва режимите за хидротермична обработка на дървесината
• Класифицира видовете плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
Умения
• Прилага стандартните изисквания към плочите от дървесни частици (ПДЧ) и плочите с ориентирани частици (OSB)
• Подбира режимите за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
Компетентности
• Подбира и подготвя правилно основни и спомагателни материали за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
Резултат от учене 23.2:
Произвежда плочи от дървесни частици и плочи с ориентирани частици
Знания
• Описва устройството и принципа на действие на машините за добиване на трески и раздробяване на дървесината
• Дефинира процеса на сушене на раздробена дървесина
• Описва устройството и принципа на действие на сушилни за раздробена дървесина
• Обяснява принципа на действие на сушилни съоръжения за сушене на раздробена дървесина
• Описва технологичните изисквания за транспортиране, съхраняване и олепиляване на дървесни частици
• Обяснява технологиите за механична обработка и повърхностно облагородяване на плочите
Умения
• Прилага необходимите режими за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
• Прилага технологиите за механично обработване и повърхностно облагородяване
Компетентности
• Произвежда качествено плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи с ориентирани частици (OSB)
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по задание
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Класифицира и описва технологичните процеси за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ)
• Обяснява технологичният процес за производство на плочи с ориентирани частици (OSB)
За средство 2:
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно
• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности при изпълнение на задачата

ЕРУ 24

Наименование на единицата:
Производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
Ниво по НКР
3
Ниво по ЕКР
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 24.1:
Подбира и подготвя суровини и спомагателни материали за производство на плочи от дървесни влакна и плочи от дървесни влакна със средна плътност
Знания
• Изброява видовете плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
• Описва стандартните изисквания за размерите на плочите
• Обяснява изискванията за подбор на дървесина и спомагателни материали
• Описва режимите за хидротермично обработване на дървесина
• Класифицира видовете плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
Умения
• Прилага стандартните изисквания към плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
• Подбира режимите за производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
Компетентности
• Подбира и подготвя правилно основни и спомагателни материали за производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
Резултат от учене 24.2:
Произвежда плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
Знания
• Описва устройството и принципа на действие на машините за добиване на трески и развлакняване на дървесината
• Обяснява устройството и принципа на действие на машини за добиване на раздробена дървесина и развлакняване
• Обяснява принципа на действие и работата на формиращопресови линии
• Описва технологичните изисквания за транспортиране, съхраняване и олепиляване на дървесните влакна
• Обяснява технологиите за механична обработка и повърхностно облагородяване на плочите
Умения
• Прилага необходимите режими за производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
• Прилага технологиите за механична обработка и повърхностно облагородяване
Компетентности
• Произвежда качествено плочи от дървесни влакна (ПДВ) и плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по задание
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Оборудвана учебна работилница и/или осигурено реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Класифицира и описва технологичните процеси за производство на плочи от дървесни влакна (ПДВ)
• Обяснява технологичният процес за производство на плочи от дървесни влакна със средна плътност (МДФ)
За средство 2:
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно
• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности при изпълнение на задачата

ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Производство на фурнир и слоиста дървесина“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 25

Наименование на единицата:
Производство на фурнир и слоиста дървесина
Ниво по НКР
3
Ниво по ЕКР
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 25.1:
Произвежда фурнир
Знания
• Познава дървесината, използвана за производство на фурнир, като посочва изискванията за подбор на трупи (секции) за добиването му
• Описва методите за пластифициране на дървесината за производство на фурнир, като обяснява същността на процеса „пропарване“ на дървесината, методите и съоръженията, използвани за пропарване
• Изброява видовете фурнир, начините и съоръженията за производството му (машини за рязан фурнир и машини за развиван фурнир)
• Познава методите и съоръженията за сушене на фурнир
• Познава нормативните изисквания за размерите на добития фурнир за пакетиране, маркиране, съхранение и транспорт
Умения
• Изпълнява в технологична последователност операциите за пластифициране на дървесината
• Изпълнява в технологична последователност операциите за производство на развиван и рязан фурнир като настройва машините за дебелина, съответстваща на заданието
• Настройва сушилната линия на определените от технологичното предписание режимни фактори за постигане на стойностите на зададената крайна влажност
• Настройва и работи с гилотините за окрайчване на фурнир
Компетентности
• Разпознава правилно видовете дървесина, подходяща за добив на фурнир и прави заявка за необходимата суровина, съобразявайки се с рандемана и заданието
• Компетентен е да оцени качеството на произведения фурнир съгласно нормативните изисквания и предназначението му за употреба спрямо заданието
Резултат от учене 25.2:
Произвежда шперплат
Знания
• Познава и класифицира видовете шперплат по строежа, вида на дървесината, използваното лепило и качеството
• Познава и изброява начините за нанасяне на лепило и формиране на пакети от фурнирни платна
• Познава устройството на пресите и може да ги настройва на режими, съответстващи на технологичната документация
• Познава нормативните изисквания за размерите на шперплата според предназначението му
Умения
• Изпълнява в технологична последователност операциите за производство на шперплат
• Настройва и работи с машините за окрайчване на шперплата
• Настройва и работи с машините за шлайфане и калиброване по дебелина на шперплата
• Изпълнява в технологична последователност операциите за ламиниране на шперплат
Компетентности
• Прави заявка за необходимият фурнир по вид, количество и качество както и за лепило, съгласно заданието за производство на шперплат
• Компетентен е правилно да оцени качеството на произведения шперплат, съгласно нормативните изисквания и предназначението му за употреба съгласно заданието
Резултат от учене 25.3:
Произвежда огънато-слепени детайли
Знания
• Класифицира видовете огъната слоиста дървесина по строеж, вид дървесина и използвано лепило
• Изброява начините за нанасяне на лепило и формиране на пакети от фурнирни платна
• Познава устройството на пресите
Умения
• Разчита технологичната документация, регламентираща производството на огънато-слепените заготовки и детайли
• Настройва пресите на режими, съответстващи на технологичната документация
• Изпълнява в технологична последователност операциите за производство на огънато-слепени заготовки
• Настройва и работи с машините за разкрояване на огънато-слепени заготовки и окрайчване на получените детайли
Компетентности
• Прави заявка за необходимия фурнир по вид, количество и качество, както и за лепило, в съответствие със заданието за производство на огънато-слепени детайли
• Компетентен е правилно да оцени качеството на произведените огънато-слепени детайли съгласно изисквания на заданието
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия относно пластифицирането, огъването и лепенето на дървесината
• Владее основни теоретични знания за видовете слоисто-слепена дървесина и начините за получаване
За средство 2:
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно, като са проявени професионални знания, умения и компетентности

ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Производство на дървени детски играчки“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 26

Наименование на единицата:
Подбира и подготвя основни и спомагателни материали за изработване на дървени детски играчки
Ниво по НКР
3
Ниво по ЕКР
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 26.1:
Посочва и прилага изискванията за подбор на основни и спомагателни материали за изработване на дървени детски играчки
Знания
• Обяснява изискванията за подбор на основни и спомагателни материали за изработване на дървени детски играчки
Умения
• Използва екологични основни и спомагателни материали за изработване на дървени детски играчки
Компетентности
• Маркира правилно и се съобразява с основните опасности за децата при игра с дървени детски играчки
Резултат от учене 26.2:
Посочва изискванията на стандартите по отношение на размери, конструкции и повърхностна обработка на дървените детски играчки
Знания
• Изрежда изискванията на стандартите по отношение на размери, конструкции и повърхностна обработка на дървените детски играчки
Умения
• Разграничава изискванията на стандартите по отношение на размери, конструкции и повърхностна обработка на дървените детски играчки
Компетентности
• Прилага правилно и отговорно изискванията на стандартите по отношение на размери, конструкции и повърхностна обработка на дървените детски играчки
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оценяването:
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия в подбора на основни и спомагателни материали за изработване на дървени детски играчки
За средство 2:
• Дефинира основни теоретични понятия при спазване на стандартите и изискванията към материалите за изработване на дървени детски играчки

ЕРУ 27

Наименование на единицата:
Произвежда дървени детски играчки
Ниво по НКР
3
Ниво по ЕКР
3
Наименование на професията:
Оператор в дървообработването
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 27.1:
Изброява видовете детски играчки и изискванията към техния дизайн
Знания
• Изброява видовете детски играчки
• Класифицира видовете детски играчки
• Обяснява изискванията към дизайна на детските играчки
Умения
• Спазва изискванията към различни видове детски играчки
Компетентности
• Прилага правилно и отговорно изискванията към дизайна на детските играчки
Резултат от учене 27.2:
Описва конструктивните елементи и механизми на дървените детски играчки и тяхното подвижно и неподвижно съединяване
Знания
• Обяснява конструктивните елементи на дървените детски играчки
• Описва механизмите на дървените детски играчки.
• Познава подвижното и неподвижното съединяване на дървените детски играчки
Умения
• Разпознава конструктивните елементи на дървените детски играчки
• Създава подвижно и неподвижно съединяване на дървените детски играчки
Компетентности
• Прилага правилно и отговорно конструктивните елементи и механизми на дървените детски играчки
Резултат от учене 27.3:
Обяснява и изработва конструктивни съединения на дървени детски играчки
Знания
• Познава конструктивните съединения на дървени детски играчки
Умения
• Прилага конструктивни съединения на дървени детски играчки
Компетентности
• Изработва правилно и отговорно конструктивни съединения на дървени детски играчки
Резултат от учене 27.4:
Описва и спазва в последователен ред технологичните операции за производство на дървени детски играчки
Знания
• Определя в последователен ред технологичните операции за производство на дървени детски играчки
• Познава инструментите и приспособленията за производство
Умения
• Приоритизира технологичните операции за производство на дървени детски играчки
Компетентности
• Прилага правилно в последователен ред технологичните операции за производство на дървени детски играчки
Резултат от учене 27.5:
Изброява материали, методи, машини и съоръжения за повърхностна обработка на дървени детски играчки
Знания
• Изрежда материалите и методите за повърхностна обработка на дървени детски играчки
• Изброява машините и съоръженията за повърхностна обработка на дървени детски играчки
Умения
• Прилага материалите и методите за повърхностна обработка на дървени детски играчки
• Използва машините и съоръженията за повърхностна обработка на дървени детски играчки
Компетентности
• Правилно и отговорно борави с подходящи материали, методи, машини и съоръжения за повърхностна обработка на дървени детски играчки
Резултат от учене 27.6:
Описва начините за сглобяване и опаковане на дървени детски играчки
Знания
• Познава начините за сглобяване на дървени детски играчки
• Обяснява начините за опаковане на дървени детски играчки
• Описва видовете опаковки
Умения
• Сглобява дървени детски играчки
• Опакова дървени детски играчки
Компетентности
• Правилно и отговорно прилага начините за сглобяване и опаковане на дървени детски играчки
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача
Условия за провеждане на оценяването:
За средство 1:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Владее основни теоретични знания за видовете дървени детски играчки
• Показва съобразителност при използването на екологични материали
За средство 2:
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно
• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности при изпълнение на задачата

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в специализирани учебни кабинети по чертане и конструиране, технологии, дървообработващи машини, компютри и др.
4.1.1. Основно оборудване – учебни маси, чертожни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудио-визуална техника (шрайбпроектор, компютри, мултимедия и др.).
4.1.2. Помощно оборудване – чертожни инструменти, линеали, мостри, пробни образци.
4.1.3. Учебни пособия – табла с мостри, образци на основни и спомагателни материали за съответната специалност, схеми за устройството на различните видове машини, каталози на мебели и други изделия от дървесина, БДС за съответните изделия, учебници по изучаваните предмети, включително електронни курсове (ако има такива).
4.2. Учебна работилница
В учебните работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с ръчни инструменти, преносими електрически инструменти, съоръжения, приспособления, машини, тезгяхи, както и със съответните помагала съобразно усвояваната професия и специалност. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и работно място за обучаващия.
4.2.1. Учебна работилница по дървообработване
Учебната работилница по дървообработване за обучение по професията „Оператор в дървообработването“ трябва да бъде оборудвана със: универсални дървообработващи машини – циркуляр, банциг, абрихт, щрайхмус, фреза (по една за група от седем обучавани), лентова шлайфмашина, тезгяхи, ръчни инструменти, преносими ел. инструменти, приспособления (вайми, стяги, кнехтове, чукове, отвертки).
Помощно оборудване – прахосмукачка, ютия, чукове, калибри, шаблони, спомагателни материали (лепило PVA, шкурка, лакове), рулетки, моливи и др.
4.2.2. Учебна работилница по мебелно производство
Учебната работилница за обучение по специалността „Производство на мебели“ трябва да бъде оборудвана със: специализирани дървообработващи машини – пробивна машина, дърводелски струг, преса, лакозаливна машина (по една за група от седем обучавани), тезгяхи, ръчни инструменти, преносими ел. инструменти, шприц пистолети, пневматичен пистолет, приспособления (вайми, стяги, кнехтове, чукове, отвертки).
Помощно оборудване – прахосмукачка, ютия, калибри, шаблони, спомагателни материали (лепило PVA, шкурка, лакове), рулетки, моливи и др.
4.2.3. Учебна работилница за производство на врати и прозорци
Учебната работилница за обучение по специалността „Производство на врати и прозорци“ трябва да бъде оборудвана със специализирани дървообработващи машини – фреза, шипорезна машина, преса, шлайфмашина (по една за група от седем обучавани), ръчни инструменти, преносими ел. инструменти, приспособления (вайми, стяги, кнехтове, чукове, отвертки).
Помощно оборудване – прахосмукачка, ютия, калибри, шаблони, рулетки, спомагателни материали (лепило PVA, шкурка, лакове), отвеси, моливи и др.
4.2.4. Учебна работилница по тапицерство
Учебната работилница за обучение по специалността „Производство на тапицирани изделия“ трябва да бъде оборудвана със: универсален банциг, лентова кроячна машина, шевна машина (по една за група от седем обучавани), съоръжения (пневматични пистолети, съоръжения за опъване на колани), инструменти (ножове, клещи, шила, игли).
Спомагателни материали – тапицерски кламери, скоби, винтове, гвоздеи, моливи, рулетки и др.
4.2.5. Учебна работилница за производство на вътрешно обзавеждане на кораби
Учебната работилница за обучение по специалността „Производство на вътрешно обзавеждане на кораби“ трябва да бъде оборудвана с фреза, пробивна машина, шипорезна машина, лентова шлайфмашина (по една за група от седем обучавани), тезгях и ръчни инструменти, преносими ел. инструменти, шприц пистолет, пневматичен пистолет, приспособления (вайми, стяги, чукове, отвертки).
Помощно оборудване – прахосмукачка, ютия, шаблони, спомагателни материали (лепило PVA, шкурка, лакове), рулетки, отвеси, моливи и др.
4.2.6. Учебна работилница по моделчество и дървостругарство
Обучението по практика за специалност „Моделчество и дървостругарство“ се извършва в учебна работилница по мебелно производство, както и в реални производствени условия.
4.2.7. Обучение по практика за специалностите „Дърворезно, амбалажно и паркетно производство“, „Производство на дървесни плочи“ и „Производство на фурнир и слоиста дървесина“
Обучението по практика за специалностите „Дърворезно, амбалажно и паркетно производство“, „Производство на дървесни плочи“ и „Производство на фурнир и слоиста дървесина“ се извършва в реални производствени условия.
4.2.8. Учебна работилница за дървени детски играчки
Учебната работилница по специалност „Производство на дървени детски играчки“ трябва да бъде оборудвана със: специализирани дървообработващи машини – фреза, пробивна машина, дърводелски струг (по една за група от седем обучавани), тезгяхи, ръчни инструменти, преносими електрически инструменти, шприц пистолети, пневматичен пистолет, приспособления (стяги, чукове, отвертки).
Помощно оборудване – прахосмукачка, ютия, шаблони, спомагателни материали (лепило PVA, шкурка, лакове), рулетки, моливи и др.
5. Изисквания към обучаващите по теория и практика
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица със завършено висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили съответната професионална квалификация при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и компетентности.
2645