Народно събрание
брой: 23, от дата 14.3.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса

 

РЕШЕНИЕ
за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
Избира Петко Ненков Салчев за управител на Националната здравноосигурителна каса.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
2456