Народно събрание
брой: 22, от дата 13.3.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за обявяване на извънредно положение

 

РЕШЕНИЕ
за обявяване на извънредно положение
 Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19
РЕШИ:
1. Обявява извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г.
2. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията от COVID-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република България.
 Решението е прието от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
2447